Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-21
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 30.58 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5442 dzierżawa jeziora pow. 30,58 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę jeziora/ pow. 30,58 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 10500,oo PLN/rocznie/wadium 1050,oo PLN do 12.04.2022/ termin przetargu 21.04.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE
Starosty Kościerskiego
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia
I przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 11, art. 11a, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
oraz § 3 ust. 1, § 4 i § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 2213)

Starosta Kościerski,
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej działkę nr 279 o pow. 30,58 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wdzydze, w gminie Kościerzyna, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00020261/4.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka nr 279 o pow. 30,58 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wdzydze w gminie Kościerzyna, wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Kościerskiego.

Działka pokryta jest wodami powierzchniowymi stojącymi jeziora Kotel (w katastrze nieruchomości oznaczona użytkiem Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi). Nieruchomość położona jest w odległości ok. 0,5 km od miejscowości Olpuch. Najbliższe otoczenie działki to tereny leśne. W bliskiej odległości działki znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej oraz linia kolejowa. W pobliżu nieruchomości zostały posadowione domki letniskowe. Strefa przybrzeżna jeziora jest w części zakrzaczona.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/114/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r., poz. 4814) działka nr 279 przeznaczona jest pod tereny wód powierzchniowych.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 1 mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C.

WARUNKI PRZETARGU:

1. Minimalna (wywoławcza) stawka rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona w kwocie 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100) w stosunku rocznym.
2. Wadium w wysokości 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu do dnia 12 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie nr 35 8328 0007 2001 0011 8486 0031 (w tytule przelewu wadium należy wskazać podany wyżej nr działki; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie).
3. Uczestnicy przetargu winni:
a) legitymować się aktualnym dowodem osobistym, posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;
b) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
c) złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości;
d) w przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków należy przedłożyć:
pisemne oświadczenie woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na ponoszenie czynszu dzierżawnego ze środków pochodzących-
ze wspólnego majątku lub
pisemne oświadczenie woli o ponoszeniu czynszu dzierżawnego ze środków pochodzących z majątku odrębnego;-
e) w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem;
f) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
osoby fizyczne – aktualne zaświadczenie o wpisie w CEIDG,-
osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości,-
inne wymagane prawem dokumenty do dokonania czynności;-
g) w przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej, osoby te winny posiadać i przedłożyć komisji przetargowej zgodę wspólników na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości bez zgody wspólników.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego.
5. Starosta Kościerski zawiadomi osobę, ustaloną jako dzierżawca nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Do wysokości ustalonej w drodze przetargu opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
7. Uczestnik przetargu – ustalony jako dzierżawca działki nr 279, obręb Wdzydze, będzie zobowiązany do uiszczania rocznego czynszu dzierżawnego do dnia 31 stycznia każdego roku.
8. Jeżeli osoba, ustalona w wyniku przetargu jako dzierżawca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Wówczas Komisja Przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejną najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
9. Starosta Kościerski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu wraz z podaniem przyczyny odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C i w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ulicy 3 Maja 6 oraz przez opublikowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie dostępnych pod adresami: https://koscierzyna.e-bip.eu/, http://www.powiatkoscierski.pl/.
10. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
a) odwołania przetargu;
b) zamknięcia przetargu;
c) unieważnienia przetargu;
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 6, tel.: 58 694 05 68, 58 680 18 40, oraz za pośrednictwem poczty e-mail: starostwo@powiatkoscierski.pl.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez:
a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie;
b) publikację na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie: https://koscierzyna.e-bip.eu/, https://www.powiatkoscierski.pl/;
c) publikację na stronie internetowej https://koscierski.info/.

https://koscierski.info/ogloszenie/979076

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 30.58 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kościerski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-20

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6646 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,67 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6643 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,62 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6642 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,97 ha

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu