Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-10-11
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 46.50 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4775 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 46,50 ha

Powiat:słupski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 46,50 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy fotowoltaicznej 2PV 6PV/czynsz wywoławczy 930000,oo PLN / rocznie/ wadium 93011,oo PLN do 11.10.2021/ termin składania ofert 11.10.2021 godz. 15:00

Kobylnica 06.09.2021 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz
§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica nr 228/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Płaszewo.

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości na okres 30 lat z przeznaczeniem na cele związane z działalnością gospodarczą – wybudowanie farmy fotowoltaicznej

L.p. Numer ewidencyjny działki Powierzchnia

[ha]

Obręb Numer księgi wieczystej Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego Minimalny wywoławczy roczny czynsz dzierżawny za 1 mterenu wykorzystywanego na cele związane z działalnością gospodarczą
1. 75/1 17,92 Płaszewo SL1S/00056829/3 Teren farmy fotowoltaicznej (symbol 2PV) 2,00 zł/m2

uwzględniając zmieniający się podczas trwania umowy proces zaawansowania inwestycji, wymiar czynszu przedstawiać się będzie następująco:

– 30% stawki od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 18 miesięcy

– 60% stawki od dnia uzyskania pozwolenia na budowę do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji, nie dłużej niż 12 miesięcy

– 100% stawki od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji i przez cały pozostały okres obowiązywania umowy

2. 176 24,0036 SL1S/00056778/0 Teren farmy fotowoltaicznej (symbol 6PV)
3. 179 4,5819 SL1S/00056778/0

Nieruchomości są położone na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z mpzp działki położone są na obszarze mającym funkcję terenu farmy fotowoltaicznej.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 93.011,00 zł najpóźniej do dnia 11.10.2021 roku, do kasy Urzędu Gminy Kobylnica lub na konto w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 z takim wyprzedzeniem, aby pieniądze wpłynęły na wymienione konto najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. roku i złożenie do tego czasu pisemnej oferty. Oferty należy składać w sekretariacie urzędu, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg na dzierżawę działek 75/1, 176 i 179 w Płaszewie”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Kopię dowodu wpłaty wadium,
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z nieruchomościami w terenie i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 6. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto za 1 m2przedmiotu dzierżawy,
 7. Harmonogram prac związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytku elektrowni fotowoltaicznej wraz z oświadczeniem o dotrzymaniu terminów, który stanowić będzie załącznik do umowy dzierżawy,
 8. Oświadczenie oferenta o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy elektrowni fotowoltaicznej,
 9. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez datą sporządzenia oferty, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie.

 

W przypadku podmiotów zagranicznych, dokumenty winny być przetłumaczone na język polski. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną stawkę czynszu opisaną w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia. Dzierżawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy najpóźniej 7 od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

 

Niektóre warunki dzierżawy:

 1. Poza czynszem dzierżawnym Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty podatku od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy
  i wybudowanej infrastruktury oraz wszelkich ewentualnych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy,
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do uzyskania i przedłożenia Wydzierżawiającemu odpowiednich uzgodnień, decyzji, pozwoleń w zakresie planowanej inwestycji,
 3. Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wydzierżawiającego o uzyskaniu warunków przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii,
 4. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przygotowanie przedmiotu dzierżawy do założonego celu nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,
 5. Umowa dzierżawy, na żądanie dzierżawcy i jego koszt, może zostać zawarta przez Notariuszem i być ujawniona w księdze wieczystej,
 6. Umowa dzierżawy obowiązywać będzie od dnia 08.11.2021 r.
 7. Dzierżawca zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości jednorocznego czynszu (patrz §5 ust. 4 projektu umowy).

 Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona 15.10.2021 r. o godz. 9:00, część niejawna odbędzie się w tym samym dniu o godz. 09:30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. ul. Głównej 20. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi 15.10.2021 r. o godz. 10:00.

Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości lub pisemne pełnomocnictwo. Wadium wpłacone przez osobę, która zostanie wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w podanym terminie.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zakończenia przetargu bez wybrania oferty.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 21 w godz. 8-15, lub telefonicznie pod nr tel. (59) 842-90-70, wew. 240.

 

https://bip.kobylnica.pl/przetarg-nieruchomosci/10869/plaszewo-3-dzialki

 

Szczegóły

Powierzchnia: 46.50 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-04-28

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6112 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 4,37 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6086 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,05 ha

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu