Data dodania:
Przetarg kończy się: 2023-07-11
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 109.58 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 6239 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 109,58 ha

Powiat:górowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 11-u kompleksów gruntu rolnego
Powierzchnia: 109,58 ha
Użytek: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, LsIII, W-RIVa, W-RIIIb, Lz-RV, Br-RIIIb, Br-PsIII, Bz
Czynsz wywoławczy: 113 823,16 PLN/rocznie
Wadium: 30 000,00 PLN do 05.07.2023
Termin przetargu: 11.07.2023 godz. 11:00

Otwórz zdjęcie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy we Wrocławiu

termin publikacji od 26.06.2023 r. do 11.07.2023 r.

WRO.WKUZ.GZ.4243.41.2022.JW. Wrocław dni .06.2023r.

Ogłoszenie numer WRO-D-0317 /2023/JW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 1. PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz nr WRO-D-0250/2022/JW informujący o zamiarze dzierżawy nieruchomości został podany do publicznej wiadomości w terminie od 07.07.2022 roku do 22.07.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Góra, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP). Wykaz został również dodatkowo przesłany do sołectw wsi Witoszyce i Polanowo.

Dodatkowo skrót informacji o zamiarze dzierżawy nieruchomości został opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska, w dniu 07.07.2022 roku.

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość gruntowa, zabudowana położona w granicach dz. nr 170, 192, 199, 200, 201,

203 AM-2, 268/7, 272, 293, 522/1 AM-1 – obręb Witoszyce, dz. nr 168 Polanowo, gmina

Górą, powiat górowski, województwo dolnośląskie

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 109,5850 ha (użytki rolne 105,2842 ha) w tym:

grunty orne 101,1241 ha, w klasach: RIIIa 4,0344 ha, RIIIb 35,7974 ha, RIVa 31,9395 ha,

RIVb – 14,0844 ha, RV – 13,8171 ha, RVI – 1,4513 ha, grunty rolne zabudowane 3,9484 ha, w klasach: Br-RIVb – 1,4886 ha, Br-PsIII – 2,4598 ha, rowy 0,2117 ha, w klasach: W-R111b – 0,0792 ha, W-RIVa – 0,1325 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 0,0908 ha, w klasie Lz-RV, lasy 4,0321 ha, w klasie Lslll, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz: 0,1779 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów, nieruchomość położona jest w I okręgu podatkowym.

Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i urządzenia: budynek gorzelni dz. 192, baza paliw płynnych dz. 199, magazyn środków chemicznych dz. 192, magazyn zbożowy dz. 203, szopa dz. 203, kuźnia+rampa dz. 192, obora wydoj. z paszarnią i zlewnią dz. 192, obora dz. 192, budynek gospodarczy dz. 192, budynek wagowy (x2) dz. 192, budynek mieszkalny (x2) dz. 192, budynek mieszkalny dz. 203, komin gorzelni dz. 192, zbiornik bezodpływowy (x3) dz. 192, wodociąg zakładowy (ujęcie+sieć zewn.), wodociąg zakładowy (rur. z rur stalowych+studnia do hyd) dz. 192, sieć elektryczna dz. 192 i 203, drogi żwirowe+bitumiczne dz. 192, parking na maszyny utwardzony kamień nawierzchnia betonowa dz. 192, plac składowy utwardzony kamień nawierzchnia

54-610 – Wrocław, Ulica – Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl

asfaltowa dz. 201, ulice place dz. 192 j 203, mur przy ulicy i parku dz. 192 i 203, melioracje gruntów – rurowy otwarty dz. nr 199 i 200, melioracje gruntów ornych z zabud. rowów dz. 306/8 i 268/7, melioracje gruntów drenowanie dz. 522/1, ogrodzenie z siatki dz. 192, kocioł parowy do rozruchu gorzelni dz. 192, pompa ściekowa 80-NFT nr F.87108H19, pompa SK 7.0511 nr F.690601, kadź drożdżowa (x2) dz. 192, zbiornik spirytusowy (x2) dz. 192, zbiornik na wodę w gorzelni dz. 192, kadź fermentacyjna (x4) dz. 192, przyrząd kontrolno-mierniczy dz. 192, podnośnik łańcuchowy dz. 192, płuczka ziemniaków dz. 192, podnośnik ślimakowy dz. 192, zbiornik dz. 192, kadź fermentacyjna (x2) dz. 192, kadź zaclerowa dz. 192, oziębialnik dz. 192, aparat odpędowy dz. 192, pompa zacieru odfermentow. dz. 192, kadź fermentacyjna dz. 192, dojarka przewodowa z myjnią dz. 192, dojarka przewodowa dz. 192, waga wozowa dz. 192.

Dodatkowo w skład nieruchomości wchodzi parnik gorzelniany dz. 192 i zbiornik na wodę dz. 192.

Na nieruchomości znajduie się drzewostan.

UWAGA: Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LEIG/00082562/6 przez V WKW Sądu Rejonowego w Głogowie.

Dział 111 Prawa. Roszczenia i Ograniczenia zawiera wpis: „ODPŁATNA 1 NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUŽEBNOŚĆ PRZESYŁU NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (REGON 300455398 ), W ZAKRESIE KTÓREJ WYŽEJ WYMIENIONA SPÓŁKA LUB OSOBY DZIAŁAJĄCE W JEJ IMIENIU BĘDĄ UPRAWNIONE DO: I)UTRZYMYWANIA

POSADOWIONYCH: A) LINII NAPOWIETRZNEJ NN W TYPU ASXSN 4*25, O DŁUGOŚCI 5,00 M; SZEROKOŚĆ PASA TECHNOLOGICZNEGO WYNOSI 1,00 M (PO M OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW); POWIERZCHNIA PASA SŁUŽEBNOŚCI PRZESYŁU WYNOSI 5,00 M2, B) LINEI NAPOWIETRZNEJ NN KV TYPU ASXSN 4*25, O DŁUGOŚCI 4,50 M; SZEROKOŚĆ PASA TECHNOLOGICZNEGO WYNOSI 1,00 M (PO M OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW); POWIERZCHNA PASA SŁUžEBNOŚCl PRZESYŁU WYNOSI 5,00 M2, 2) CAŁODOBOWEGO SWOBODNEGO DOSTĘPU, W TYM DOJAZDU KAŽDYM SPRZĘTEM, DO NIERUCHOMOŚCI W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ, KONSERWACJĄ REMONTAMI, MODERNIZACJĄ ROZBUDOWĄ PRZEBUDOWĄ, ODBUDOWĄ MONTAŽEM, ROZBIÓRKĄ WYPROWADZANIEM NOWYCH OBWODÓW Z URZĄDZEŃ

JUž ISTNIEJĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA NIEZAKŁÓCONEJ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PASIE USTANOWIONEJ SŁUžEBNOŚCl PRZESYŁU, ORAZ USUWANIEM AWARII URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI WEJŚCIA OSÓB ORAZ WJAZDU NA TEREN NIERUCHOMOŚCI SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA WYŽEJ WYMIENIONYCH PRAC, 3)ŽĄDANIA OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZNOSZENIA OGRANICZEŃ, POLEGAJĄCYCH NA POWSTRZYMYWANIU SIĘ OD UMIESZCZANIA NASADZEŃ BUDOWLI TRWALE UNIEMOžUWlAJĄCYCH DOSTĘP ORAZ ZAGRAŽAJĄCYCH FUNKCJONOWANIU URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ, ZGODNIE Z MAPĄ ILUSTRUJĄCĄ PRZEBIEG SŁUžEBNOŚC1 BĘDĄCA ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO AKTU NOTARIALNEGO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WPISU NINIEJSZEJ SŁUžEBNOŚCl.”

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Góra – obwieszczenie Rady Miejskiej Góry nr 11/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 472), działki nr: – 168 obręb Polanowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R — tereny rolnicze.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra obręb Witoszyce – uchwała Rady Miejskiej w Górze nr XIV/ 128/19 z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7671), działki nr:

 • 192, 203 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem RU — tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

201, 293 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 • 170 obręb Witoszyce położona jest na terenie oznaczonym symbolem K — tereny kanalizacji,

199 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem P/U tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,

 • 200, 272 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem R — tereny rolnicze,

-272 położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS — tereny wód powierzchniowych,

 • 268/7 obręb Witoszyce połožone są na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze oraz symbolem

 • 522/1 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem R — tereny rolnicze.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra – uchwała Rady Miejskiej Góry nr XVI/ 120/15 z dnia 27 listopada 2015 r., działki nr:

170, 200, 272, 522/1 obręb Witoszyce, 168 obręb Polanowo położone są na terenie oznaczonym symbolem R — obszary funkcjonalne rolnicze,

2z

 • 268/7 obręb Witoszyce położona jest na terenie oznaczonym symbolem R — obszary funkcjonalne rolnicze oraz symbolem ZL – obszary funkcjonalne leśne,

 • 192, 201, 203, 293 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem M — obszary funkcjonalne mieszkaniowe,

 • 199 obręb Witoszyce położone są na terenie oznaczonym symbolem P — obszary funkcjonalne aktywności gospodarczej.

UWAGA!

W odniesieniu do wydzierżawianych nieruchomości o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne, w tym zgłoszonych do KZN lub znajdujących się w specjalnej strefie ekonomicznej, również tych, których przeznaczenie zmieni się na Inne niż rolne w trakcie trwania umowy dzierżawy, KOWR zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w całości lub w części, w stosunku do części inne niż rolne nieruchomości. Wyłączenie gruntów nastąpi w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego w pisemnym wezwaniu do wydania, nie później jednak niż po zebraniu płodów rolnych i zakończeniu bieżącego okresu agrotechnicznego.

UWAGA! Ponadto informujemy, że:

1.Działkl nr 192 i 203 obręb Witoszyce zlokalizowane są w obszarze zespołu pałacowo-folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr ,4/3625/1142 z dnia 08.04.1989 roku. W związku z tym teren ten, jak j jego poszczególne komponenty (budynki gospodarcze, podwórze folwarczne) podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 roku poz. 282 ze zm.).

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do użytkowania części wpisanej do rejestru zabytków zgodnie z przepisami w/w ustawy. Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć komisj przetargowej pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „program użytkowania i ochrony” części zabytkowej nieruchomości lub złożyć pisemne oświadczenie – zobowiązanie do przedłożenia zaopiniowanego pozytywnie programu przed podpisaniem umowy dzierżawy pod rygorem przepadku wadium. Program winien definiować aktualne problemy związane ze stanem zachowania zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego oraz winien zawierać plan konkretnych działań na rzecz zachowania zabytku, jak również deklaracje przestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury.

2. Na dz. nr 199 obręb Witoszyce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 14/10/66-24 AZP, na dz. nr 200 obręb Witoszyce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 18/9/99-24 AZP, nr 24/11/66-24 AZP, na dz. nr 522/1 obręb Witoszyce zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 19/5/66-24 AZP i nr 15/8/66-24 AZP, na dz. nr 268/7 obręb Witoszyce zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 10/14/66-24 AZP, nr 12/18/66-24 AZP i 28/93/66-23 AZP. Stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020, poz. 282, ze zm.). Wobec powyższego przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów w/w ustawy.

3.Działka nr 268/7 obręb Witoszyce graniczą z ciekiem Kalinówka. W skład działek nr 200 i 272 obręb Witoszyce wchodzą rowy melioracyjne. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 ze zm.)

4.Na dz. 192 obręb Witoszyce znajdują się środki trwałe: „parnik gorzelniany” i „zbiornik na wodę” zewidencjonowane na koncie pozabilansowym ewidencji prowadzonej przez KOWR OT Wrocław. Czynsz dzierżawny nie jest naliczany od przedmiotowych środków trwałych.

5.Na części dz. nr 293 obręb Witoszyce znajdują się ogródki działkowe użytkowane przez byłych pracowników PGR.

6.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu w dniu 22.03.2019 r. zawarł umowę z Inwestorem, której przedmiotem są roboty budowlane m.in. na dz. nr 522/1 obręb Witoszyce, związane z budową urządzeń infrastruktury wodociągowej w postaci rurociągu PCV Dn 90 0 długości 825 m. Po zakończeniu robót ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń infrastruktury sieci wodociągowej, polegającą na obciążeniu nieruchomości prawem posadowienia i niczym niezagrożonego funkcjonowania urządzeń oraz prawem całodobowego swobodnego dostępu właściciela urządzeń i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do tych urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania zobowiązań wynikających z ustanowionej w przyszłości służebności w zakresie dotyczącym dzierżawionej nieruchomości, w tym do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale uniemożliwiających dostęp oraz zagrażających funkcjonowaniu urządzeń.

3z

7.Stan zagospodarowania: na dz. nr 192 i 203 obręb Witoszyce zlokalizowany jest ośrodek gospodarczy, dz. nr 170 obręb Witoszyce nieużytkowana, część dz. nr 293 obręb Witoszyce stanowią ogródki działkowe, pozostała część nieużytkowana. Pozostałe działki użytkowane rolniczo w 2019 roku.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem (m.in. ubezpieczenia budynków).

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, z możliwością przedłużenia.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

748,00 dt pszenicy,

w tym:– 613,00 dł pszenicy za grunty i 135,00 dł pszenicy za budynki, budowle i urządzenia.

Postąpienie: 10,00 dł pszenicy

Wadium: 30 OOO,OO zł

UWAGA!!!! Działki nr 192, 201, 203, 293 obręb Witoszyce zostały ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Zgodnie z art. 20 w/w ustawy każda nieruchomość wskazana w wykazie może zostać przekazana do Zasobu Nieruchomości. Art. 24 wskazuje, że z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu Nieruchomości, Prezes KZN może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów jej wypowiadania. W razie braku określonego terminu wypowiedzenia, następuje ono z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych rolniczo z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia.

UWAGA! W odniesieniu do nieruchomości o charakterze mieszanym, gdzie część powierzchni nieruchomości znajduje się w granicach administracyjnych miasta, jest przeznaczona w mpzp lub studium na cele nierolne, w tym zgłoszone do KZN lub znajdujących się w SSE, a pozostała jej część stanowiąca użytki rolne jest przeznaczona do produkcji rolnej, KOWR zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w całości lub w części, w stosunku do części nierolnej nieruchomości.

Wyłączenie gruntów nastąpi w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego w pisemnym wezwaniu do wydania, nie później jednak niż po zebraniu płodów rolnych i zakończeniu bieżącego okresu agrotechnicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu roku w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60 0 godz.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 27.06.2023r. do 10.07.2023r. w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Ksztaltowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, tel. (71) 35-63-919, wew. 618.

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 1. mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

 2. władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu iest:

Wpłacenie wadium, na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 05.07.2023 r., z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż zakwalifikowana do przetargu dodatkowo imienia i nazwiska osoby zakwalifikowanej do przetargu za którą jest realizowana wpłata.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenia:

 1. o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka

Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 1. że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uniemożliwiające udział w przetargu (zgodnie, z którym nie mogą brać udziału podmiotu, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami, bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły);

 2. o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 3. o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni wydzierżawianej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy geodeta wskaże inną powierzchnię lub użytki, niź jest to oznaczone w ewidencji gruntów oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,

 4. o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

 5. o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,

 6. o przyjęciu do wiadomości, że wszelkie opłaty za media związane z istniejącymi zabudowaniami obciążają Dzierżawcę,

 7. o przyjęciu do wiadomości, że działki nr 192 i 203 obręb Witoszyce zlokalizowane są w obszarze zespołu pałacowo-folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr .4/3625/1142 z dnia 08.04.1989 roku. W związku z tym teren ten, jak i jego poszczególne komponenty (budynki gospodarcze, podwórze folwarczne) podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 roku poz. 282 ze zm.). Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do użytkowania części wpisanej do rejestru zabytków zgodnie z przepisami w/w ustawy. Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć komisji przetargowej pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „program użytkowania i ochrony” części zabytkowej nieruchomości lub złożyć pisemne oświadczenie — zobowiązanie do przedłożenia zaopiniowanego pozytywnie programu przed podpisaniem umowy dzierżawy pod rygorem przepadku wadium. Program winien definiować aktualne problemy związane ze stanem zachowania zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego oraz winien zawierać plan konkretnych działań na rzecz zachowania zabytku, jak również deklaracje przestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury,

 8. o przyjęciu do wiadomości, że na dz. nr 199 obręb Witoszyce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 14/10/66-24 AZP, na dz. nr 200 obręb Witoszyce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 18/9/99-24 AZP, na dz. nr 522/1 obręb Witoszyce zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 19/5/66-24 AZP i nr 15/8/66-24 AZP, na dz. nr 268/7 obręb Witoszyce zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 10/14/66-24 AZP, nr 12/18/66-24 AZP j nr 28/93/66-23 AZP, na dz. nr 306/8 obręb Witoszyce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 27/94/66-23 AZP, na dz. nr 396 obręb Glinka zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne. Stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003″. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020, poz. 282, ze zm.). Wobec powyższego przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów w/w ustawy,

 9. o przyjęciu do wiadomości, że działka nr 268/7 obręb Witoszyce graniczy z ciekiem Kalinówka. W skład działek nr 200 i 272 obręb Witoszyce wchodzą rowy melioracyjne. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia

20.07.2017″. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.),

Il)o przyjęciu do wiadomości, że na dz. 192 obręb Witoszyce znajdują się środki trwałe: „parnik gorzelniany” i „zbiornik na wodę” zewidencjonowane na koncie pozabilansowym ewidencji prowadzonej przez KOWR OT Wrocław i, że czynsz dzierżawny nie jest naliczany od przedmiotowych środków trwałych.

 1. o przyjęciu do wiadomości, że na części dz. nr 293 obręb Witoszyce znajdują się ogródki działkowe użytkowane przez byłych pracowników PGR, oraz, że nie wnosi I nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Wydzierżawiającego,

 2. o przyjęciu do wiadomości, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu w dniu 22.03.2019 r. zawarł umowę z Inwestorem, której przedmiotem są roboty budowlane m.in. na dz. nr 522/1 obręb Witoszyce, związane z budową urządzeń infrastruktury wodociągowej w postaci rurociągu PCV Dn 90 0 długości 825 m. Po zakończeniu robót ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń infrastruktury sieci wodociągowej, której zakres szczegółowo zostal opisany w treści ogłoszenia przetargowego oraz zobowiązanie udostępnienia nieruchomości na powyższy cel i rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

 3. o przyjęciu do wiadomości, że działki nr 192, 201, 203 i 293 obręb Witoszyce zostały ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017″. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm). Zgodnie z art, 20 w/w ustawy każda nieruchomość wskazana w wykazie może zostać przekazana do Zasobu Nieruchomości. Art. 24 wskazuje, że z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu Nieruchomości, Prezes „ZN moźe wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów jej wypowiadania. W razie braku określonego terminu wypowiedzenia, następuje ono z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych rolniczo z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia,

 4. o przyjęciu do wiadomości że do umowy dzierżawy zostanie złożone Wydzierżawiającemu nieodwołalne pełnomocnictwo do jednostronnego wyłączenia i przejęcia nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone są na cele inne niź rolne, w tym zgłoszone do KZN lub znajdujące się w specjalnej strefie ekonomicznej, również tych, których przeznaczenie zmieni się na inne niż rolne w trakcie trwania umowy dzierżawy,

16)že zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania moich danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pozostałe warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. osoby reprezentu• ce osob dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;

 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz v/ w przypadku osoby prawnej aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej, v” w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;

 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

 3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,

 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu. W przypadku jednakże wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej — zgodnie z treścią art. 29 ust. 14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa — do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast

zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 1 pkt.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przvięcia zabezpieczenia uznanego za mało wiaryqodne.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga: do wydzierżawienia nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy (podpisanie umowy) zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po uzyskaniu w/ w pełnomocnictwa.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

 • uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności;

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

UWAGA:

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

 • do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR lub – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. la ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnyml Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez KOWR umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na koszt dzieržawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wydelegowany przez podmioty uczestniczące w pracach Rady Społecznej.

w razie uwzględnienia wniesionego zastrzeżenia na czynności przetargowe, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg, lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo unieważnia przetarg.

odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie uzyskania pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 26.06.2023 roku do 11.07.2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, w Urzędzie Miasta i Gminy Góra, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej www.gov.pl/web/kowr oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP), a także w sołectwach wsi Witoszyce i Polanowo.

Dodatkowo skrót informacji o dzierżawie nieruchomości zostanie opublikowany w dzienniku „Gazeta Wrocławska” (obszar Dolnego Śląska), w dniu 26.06.2023 roku.

Stosownie do treści art. 13 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawle (01-207) przy ul. Karolkowej 30.

 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony I przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).

 3. Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencjl korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Panl/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2329) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.

 4. dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pani/Pana.

 5. dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzleržawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również Inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Zgodnle z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2329) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

  5. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 1. dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

f)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 71-35-63-919 wew. 618.

 

https://www.nieruchomoscikowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/352512

Szczegóły

Powierzchnia: 109.58 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: górowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu