Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-25
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 16.89 ha
0
PLN

6 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 3-ch zbiorników wodnych/ pow. razem 16,89 ha/ użytek Ws staw, jezioro, gospodarka rybacka/czynsz wywoławczy razem 2970,oo PLN/rocznie/wadium 300,oo PLN do 24.10.2022/ termin składania ofert 25.10.2022 godz. 09:00

 

Nadleśnictwo Pniewy informuje o ogłoszeniu II przetargu ofert pisemnych na dzierżawę zbiorników wodnych.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pniewy, ul.Turowska 1, 62-045 Pniewy, tel. 61 29 10 559, ogłasza drugi publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę zbiorników wodnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy (Organizator przetargu).

 

Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów oddawanych w dzierżawę w toku niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 1. Informację o lokalizacji w terenie i stanie zbiorników wodnych należy uzyskać u leśniczego Leśnictwa,

na terenie którego położona jest nieruchomość, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do

piątku, pod wskazanymi numerami telefonów:

– Leśnictwo Wituchowo, tel.; 661 992 210, 61 2915059,

– Leśnictwo Wielonek, tel.; 661 992 224, 61 2916988.

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie stawki czynszowej rocznej za dzierżawę zbiorników wodnych będących w zarządzie

Nadleśnictwa Pniewy, Zn. spr.: SA.0210.1.25.2019, stawki czynszowe roczne za dzierżawę zbiorników

wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy:

 • dla stawów otwartych spuszczalnych – 40-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha

powierzchni ewidencyjnej,

 • dla stawów zamkniętych niespuszczalnych – 20-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha powierzchni ewidencyjnej,
 • dla jezior, dołów, glinianek i innych – 10-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha powierzchni ewidencyjnej.

Ceny sprzedaży, o których mowa, ustala się wg umownych cen detalicznych.

Oferowaną wysokość czynszu należy wskazać jako cenę za dzierżawę 1 ha powierzchni gruntu na druku

„Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych” stanowiącym załącznik nr 3, z dokładnością do drugiego

miejsca po przecinku.

 

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z opisem ”II przetarg – zbiorniki wodne” należy składać na załączonym druku w sekretariacie Nadleśnictwa Pniewy, ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy w terminie do dnia 25.10.2022 r. do godziny 9:00.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Informację o uczestniku przetargu (nazwa przedsiębiorcy, NIP, Regon, dane rejestrowe w postaci opisu z właściwego rejestru, gdzie zarejestrowany jest przedsiębiorca lub imię i nazwisko osoby fizycznej, pełen adres, PESEL oraz nr dowodu osobistego) oraz opcjonalnie inne dane kontaktowe (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail),
 • Proponowaną roczną wysokość czynszu (kg karpia na 1 ha), ze wskazaniem numeru pozycji oraz oznaczenia identyfikującego nieruchomość (leśnictwo, adres leśny, nr działki, oddział, kategorię gruntu, klasę i powierzchnię), której dotyczy oferowany czynsz,
 • Ofertę należy składać na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych” stanowiącym załącznik nr 3, na całą powierzchnię użytku wykazaną pod daną pozycją w kolejnych wierszach szczegółowego wykazu zbiorników wodnych (załącznik nr 1),
 • Pisemną deklarację, że przyszły dzierżawca będzie uiszczał należny podatek na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych (załącznik nr 3),
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem gruntu, na który złożono ofertę oraz o akceptacji warunków wzoru umowy dzierżawy na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych”: (załącznik nr 3),
 • Oraz inne dane określone w ofercie na dzierżawę zbiorników wodnych, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2032 r.

Pozostałe, nie ujęte w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe warunki korzystania ze zbiorników wodnych

zawiera wzór umowy dzierżawy (załącznik nr 4).

 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • Złożone po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu przez osobę, która nie wniosła wadium,
 • Nie zawierające wymaganych danych i oświadczeń lub, gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę lub jej zmiany,
 • Uczestnik przetargu nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej wysokości czynszu,
 • Złożone przez uczestników przetargu zalegających z zapłatą czynszu dzierżawnego za dotychczas dzierżawione z Nadleśnictwa Pniewy zbiorniki wodne.

 

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert i z tego względu wybór jest utrudniony, przeprowadzony

zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne ofert.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2022 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa.

 

 1. Poszczególne zbiorniki wodne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę,
 2. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu mierzoną w kg karpia za 1 ha.

 

 1. Zgodnie z regulaminem przetargowym (załącznik do Zarządzenia nr 19/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 05.05.2022 r. zn. sp.: SA.2217.3.2022 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wydzierżawiania gruntów przeznaczonych na cele gospodarki rybackiej, położonych na terenie Nadleśnictwa Pniewy) organizator przetargu przewiduje wpłatę wadium w wysokości 100,00 złotych. Tytuł przelewu bankowego do wniesienia wadium powinien brzmieć: „Wadium do II przetargu na zbiorniki wodne SA.2217.7.2022”.

Nadleśnictwo Pniewy (Organizator przetargu) informuje, że pomimo możliwości składania oferty na jednym druku, dotyczącym więcej niż jednego gruntu (pozycji), w istocie prowadzonych jest równolegle wiele postępowań – odrębnie dla każdego gruntu (pozycji). Wadium zabezpiecza każde z postępowań, a jego celem jest zabezpieczenie czynnego udziału oferentów w postępowaniu i podpisanie umowy w przypadku wyboru jako dzierżawcy. Obowiązki te realizowane są odrębnie dla każdego gruntu (pozycji).

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjąć należy, że wadium w wysokości 100,00 złotych wpłacane na rachunek bankowy Nadleśnictwa PKO BP nr 65 1020 4128 0000 1402 0035 0538należy wpłacać odrębnie dla każdego gruntu (pozycji, zgodnie ze szczegółowym wykazem zbiorników wodnych do wydzierżawienia, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia). Szczegółowe warunki postępowania z wadium określa regulamin przetargu, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 05.05.2022 r. zn. spr.: SA.2217.3.2022 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wydzierżawiania gruntów przeznaczonych na cele gospodarki rybackiej, położonych na terenie Nadleśnictwa Pniewy.

 

 1. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest p. Adrianna Mosińska (telefon nr 61 29 36 433, kom. 731-222-812).

 

 1. Nadleśnictwo Pniewy zastrzega sobie – do terminu końcowego składania ofert – prawo:
 • Zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,
 • Unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
 • 5965 pniewy wykaz gruntów

https://pniewy.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-przetargu

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.89 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-12

Dodano: 21 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6663 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 18,37 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu