Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-21
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 9.10 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5963 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,10 ha

Powiat:sieradzki
Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 15 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 9,10 ha/ użytek RIV,RV,ŁIV,Ws/ czynsz wywoławczy razem 3444,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 21.10.2022 godz. 09:00

Złoczew, dnia 11-10-2022

Znak spr.:  ZG.2217.7.2022

Regulamin

przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych (znak: ZG.2217.7.2022):

 1. Nazwa i adres wydzierżawiającego: NadleśnictwoZłoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew, tel. (43) 820 22 05, e-mail: zloczew@lodz.lasy.gov.pl.
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony ofertowy.
 3. Podstawa prawna:

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 12.06.2018 r. (znak: ZS.2217.1.84.2018),

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 02.07.2019 r. (znak: ZS.2217.1.107.2019),

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 04.08.2022 r. (znak: ZS.2217.1.119.2021)

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 13.05.2021 r. (znak: ZS.2217.1.47.2021) zmieniona dnia 25.04.2022 r.,

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 17.03.2017 r. (znak: ZS.2217.1.19.2017),

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 18.02.2013 r. (znak: ZS-3-2126-2/2013),

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 29.10.2010 r. (znak: ZS-3-2126-257/10) zmieniona dnia 11.07.2018 r. (znak: ZS.2217.1.104.2018),

 zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia  16.12.2013 r. (znak: ZS-6-2126-215/13),

 1. Opis przedmiotu postępowania: opis przedmiotu postępowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Komisja przetargowa:

Przewodniczący – Ewelina Wołowska

Członek – MarekŁuczak

Członek – Katarzyna Tambor-Wlazły

 1. Osoba uprawniona do kontaktów: Ewelina Wołowska, tel. (43) 820 10 21, e-mail: wolowska@lodz.lasy.gov.pl.
 2. Czynsz roczny wywoławczy: określony w opisie przedmiotu postępowania tj. Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Sposób przygotowania oferty: obowiązującąformą jest forma pisemna, wg formularza ofertowego będącegoZałącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

W przypadku gdy Oferent składaofertę na więcejniżjednączęść przedmiotu postępowania,każdąofertę musi złożyć oddzielnie.

Oferta winna byćzłożona w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta, zaadresowanej na ogłaszającego z dopiskiem:

Oferta na dzierżawę gruntów rolnych. Nie otwierać przed 21.10.2022 r. godz. 10:00”.

 1. Termin i miejsce składania ofert: 10.2022 r. godz. 09:00, siedziba NadleśnictwaZłoczew (sekretariat).
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10.2022 r. godz. 10:00 (posiedzenie jawne) siedziba Nadleśnictwa pok. nr 105.
 3. Kryteria wyboru oferty: wartość czynszu rocznego -100%. Oferowana wartość czynszu rocznego dzierżawnegomusi być wyższaod czynszu rocznego wywoławczego.
 4. Postanowienia końcowe:
  • przetarg możesięodbyć nawet, jeśli w terminie zostanie złożona tylko jedna ważna oferta,
  • przetarg wygra oferent, którego oferta przedstawiałabędzienajwyższąkwotę rocznego czynszu dzierżawnego na poszczególne części – wyższą od czynszu rocznego wywoławczego,
  • Nadleśnictwo powiadomi oferentów o rozstrzygnięciu przetargu,
  • Nadleśnictwo poda do publicznej wiadomościinformację o wynikach przetargu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Nadleśnictwa,
  • Nadleśnictwo w terminie do 14 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o terminie podpisania umowy dzierżawy,
  • w przypadku odmowy podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, który wygrał przetarg NadleśnictwoZłoczewmożewybraćnastępną w kolejnościofertę,
  • wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, przetarg możebyćunieważniony – bez podania przyczyny.

Podpis/Zatwierdzam

mgr inż. Edward Janusz

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Złoczew

/podpisano elektronicznie/

5963 złoczew wykaz_gruntów

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zloczew/ogloszenie-przetargu-nieograniczonego-ofertowego-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.10 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: sieradzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu