Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-26
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 5.21 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat:oleśnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu pod wodami pow. 5,21 ha/ użytek Ws, staw chów i hodowla ryb/czynsz wywoławczy 150,oo PLN/miesięcznie/ wadium 30,oo PLN do 21.10.2022/ termin przetargu 26.10.2022 godz. 10:00

 

 I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy, obręb Rataje, działka nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00086353/9 oraz działka nr 15 AM 8 o pow. 13547 m2 uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00086164/7:

  • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: działka nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 (użytek ŁV, Wsr-ŁV) oraz działka nr 15 AM 8 o pow. do 13547 m2 (użytek ŁIV, W-ŁIV, Wsr-ŁV);
  • nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie stawu hodowlanego (chów i hodowla ryb);
  • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomości te oznaczone są symbolem RP jako tereny upraw polowych;
  • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działek nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 i 15 AM 8 o pow. 13547 m2 wynosi 150 zł miesięcznie;
  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
  • okres dzierżawy – 5 lat;
  • stawka czynszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.); w przypadku zamiaru udostępniania przez dzierżawcę stawów na cele komercyjne do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.; a contrario)
  • wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych);
  • nieruchomość nieobciążona;
  • Stawka czynszu osiągnięta w przetargu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.); w przypadku zamiaru udostępniania przez dzierżawcę stawów na cele komercyjne do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.; a contrario). Przetarg odbędzie się dnia 26.10.2022r. o godz. 1000 (w Sali obrad – pokój nr 37, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy). Najpóźniej do dnia 21.10.2022r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu z dopiskiem w tytule przelewu wadium na dzierżawę działki nr 13 AM 8 i działki nr 15 AM 8. Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy. 1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy. 3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego. 4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy dzierżawy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku. Regulamin przeprowadzenia przetargu o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika – Nieruchomości: Dzierżawa) Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy pod nr (071) 798-21-56 w godz. od 800 do 16 00 . BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

https://www.olesnica.pl/urzad/ogloszenia-burmistrza/-I-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-na-terenie-Gminy-Miasta-Olesnicy/idn:1677

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.21 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: oleśnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu