Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-21
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 25.37 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5958 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 25,37 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 25,37 ha/ użytek N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 304440,oo PLN netto/ rocznie/  przez pierwsze 24 miesiące 2537,oo PLN netto/rocznie/ wadium 10000,oo PLN do 20.10.2022/ termin składania ofert 21.10.2022 godz. 15:00

Wójt Gminy Zapolice
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ptaszkowice, gm. Zapolice
I. Przedmiot przetargu i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 25,37 ha położona w Ptaszkowicach, gm. Zapolice, oznaczona numerami działek:
3/4 o pow. 5,29 ha oraz
3/13 o pow. 20,08 ha
W Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest dla ww. nieruchomości księga wieczysta nr SR1Z/00021250/9. W dziale III i IV brak jest wpisów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość stanowią grunty orne RVI pow. 25,36 ha i LsV pow. 0,01 ha.
Sposób zagospodarowania: budowa i eksploatacja naziemnych wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną.Termin zagospodarowania – uzyskania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę:maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
II. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka 3/13 – 3P/U „Tereny zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz usługowej”,
ZL „Tereny lasów”.
Działka 3/4– 3P/U „Tereny zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz usługowej”.
III. Obciążenia: Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
IV. Okres dzierżawy:Od dnia podpisania umowy na okres 29 lat.
V. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za każdy 1 ha przedmiotu dzierżawy:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia budowy – 100,00 zł netto plus podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki, rocznie za każdy 1 ha przedmiotu dzierżawy,
2) od dnia rozpoczęcia budowy – 12 000,00 zł netto plus podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki od kwoty osiągniętej w przetargu, rocznie za każdy 1 ha przedmiotu dzierżawy. Przez rozpoczęcie budowy rozumie się uzyskanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę.
VI. Składanie ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, opisanych: „Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ptaszkowice, gm. Zapolice” w terminie do dnia 21.10.2022 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice, 98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5.
VII. Szczegółowe warunki przetargu:
1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:
a) etap I – część jawna przetargu – tj. komisyjne otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu – Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Zapolice w Sali konferencyjnej,
b) etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryterium oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Wadium w kwocie 10 000,00 zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2022 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy Gminy Zapolice nr 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z dopiskiem „Wadium – dzierżawa nieruchomości w Ptaszkowicach”. Za termin wpłaty uważa się wpływ wadium na ww. konto.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5, pok. 7 lub pod numerem tel. (43) 823-19-82 wew. 31. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej http://www.zapolice.biuletyn.net. w zakładce „Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie”.

https://bip.zapolice.pl/?bip=2&cid=59&id=501

 

Szczegóły

Powierzchnia: 25.37 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu