Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-24
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 11.05 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat:przysuski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 11,05 ha/ użytek RIV,PsIV,Ws/ czynsz wywoławczy razem 6430,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 24.10.2022 godz. 09:00

 

Przysucha, dnia 23.09.2022 Zn. spr.: ZG.2217.6.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przysucha ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych i leśnych,

stanowiących własność Skarbu Państwa

w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Przysucha z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) Skarb PaństwaPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Przysucha ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych i leśnychstanowiącychwłasność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów PaństwowychNadleśnictwa Przysucha.

 1. Przedmiot przetargu i warunki przetargu.

Nadleśnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha, www.przysucha.radom.lasy.gov.pl tel.: +48 48 675 20 71, fax: +48 48 675 20 72, e-mail: przysucha@radom.lasy.gov.pl

Bank PKO BP 73 1020 4317 0000 5702 0019 2039                                                                                                  www.lasy.gov.pl

Przedmiotem przetargu objętesą grunty rolne i leśneokreślone w tabeli poniżej:

Pole dzierżawne

NR

Gmina Obręb ewidencyjny Działka Użytek Oddział leśny Pow. [ha] Łączna pow. do wydzierżawienia

[ha]

Księga Wieczysta Rodzaj powierzchni
1 Przysucha Janów 3935/1 Ls 10-139-h-00 0,5396 0,5396 RA1P/00019483/8 Poletko łowieckie
2 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0207 0,0207 RA1P/00026399/4 Ogródek działkowy nr 32
3 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0009 0,0203 RA1P/00026399/4 Ogródek działkowy nr 6
R IVA 08-232m 0,0075
ŁIII 08-232l 0,0119
4 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0827 0,0827 RA1P/00026399/4 Ogródek działkowy nr 19 i 20
5 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IVA 08-232m 0,0070 0,0248 RA1P/00026399/4 Ogródek działkowy nr 10
ŁIII 08-232-l 0,0178
7 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232-n 0,0098 0,0226 RA1P/00026399/4 Ogródki działkowe nr 2 i 14
R IVA 08-232-m 0,0011
Ł III 08-232-l 0,0117
8 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IVA 08-232m 0,0091 0,0783 RA1P/00026399/4 Ogródki działkowe nr 8 i 22
ŁIII 08-232-l 0,0112
R IIIB 08-232n 0,0580
9 Miasto Przysucha Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232-n 0,0140 0,0140 RA1P/00026399/4 Ogródek działkowy nr 25
10 Borkowice Rzuców 887 R IVA 03-47a 3,3600 4,1587 RA1P/00023369/4 Rola
R IV B 03-47b 0,1887
ŁIV 03-47f 0,6100
11 Gowarczów Korytków 547/7 Wsr 14-250c 4,0703 4,0703 KI1K/00032947/9 Staw rybny
12 Gowarczów Korytków 547/7 R V 14-250-d 0,1940 0,1940 KI1K/00032947/9 Rola
13 Gowarczów Korytków 547/2 Ps IV 14-250-h 0,2524 0,9312 KI1K/00032947/9 Ps
WSR 14-250-i 0,1143 Staw rybny
547/3 Ps IV 14-250-h 0,0378 KI1K/00032947/9 Pastwisko
547/7 Ps IV 14-250-j 0,3016 KI1K/00032947/9 Pastwisko
14-250-h 0,2251 Pastwisko
14 Borkowice Borkowice 886/2 Ps VI 01-24-i 1,6469 1,9069 RA1P/00025130/4 Pastwisko
RV 01-24j 0,2600 Rola
15 Chlewiska Wola Zagrodnia 1018 R V 04-140-b 0,1600 0,1600 RA1S/00014140/9 Poletko łowieckie
16 Przysucha Hucisko 457 RV 03-246-d 0,1409 0,1409 RA1P/00025861/7 Rola
 1. Przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:
Pole dzierżawne nr Obręb ewidencyjny Działka Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.
1 Janów 3935/1 Tereny leśne i zadrzewione
2 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
3 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
4 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
5 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
6 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
7 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
8 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
9 Obręb 1 485/1 Tereny rolne
10 Rzuców 887 Obszary rolne i leśne
11 Korytków 547/7 Tereny wód powierzchniowych, lasów ochronnych – wodochronnych, w granicach krajowego lądowego korytarza ekologicznego wg projektu

korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć ekologiczną Natura

2000 w Polsce/ Białowieża 2005-2012, teren lasów prywatnych oraz na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

12 Korytków 547/7
13 Korytków 547/2
547/3
547/7
14 Borkowice 886/2 Obszar rolny
15 Wola Zagrodnia 1018 Lasy, tereny lasów wodochronnych
16 Hucisko 457 Tereny leśne i zadrzewione
 1. Okres dzierżawy:nieokreślony.
 2. W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Przetarg przeprowadza się,jeżeli na termin przetargu wpłynęła jedna oferta lub stawiłsięchociażby jeden uczestnik przetargu.
 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
  1. Oferty należyskładaćwyłączniena wzorze stanowiącymzałącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta pisemna powinna zawierać :
   • Miejscowość i datęsporządzenia oferty,
   • Imię, nazwisko i adres lub nazwę(firmę) i siedzibę oferenta,
   • Oferowanąwysokość rocznego czynszu dzierżawnego,
   • Oświadczenie oferenta, żezapoznałsię z przedmiotem i warunkami przetargu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzanego przetargu,
   • Koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawionejnieruchomości.
  3. Oferta obejmuje wszystkie klasy gruntów wchodzące w skład obszaru dzierżawy (tzw. pole dzierżawne).
 • Wywoławcza wysokość czynszu:

Wywoławczawysokość czynszu stanowi łączny, roczny czynsz dzierżawny dla całego obszaru dzierżawy (pola dzierżawnego)uwzględniająca wszystkie rodzaje użytków gruntowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 roku w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Wobec powyższego do ceny wywoławczej nie zostanie doliczony podatek.

Wywoławcząwysokość rocznego czynszu za dzierżawę dla określonego pola dzierżawnegookreśla tabela poniżej.

Wywoławczy roczny czynsz za dzierżawę
Pole dzierżawne nr Obręb ewidencyjny Działka Użytek Oddział leśny Pow. [ha] Wywoławczy roczny

czynsz za dzierżawę

Rodzaj powierzchni
1 Janów 3935/1 Ls 10-139-h-00 0,5396 326,46 POL ŁOW
2 Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0207 18,56 ogródek nr 32
3 Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0009 16,88 ogródek nr 6

łączna pow.

0,0203

R IVA 08-232m 0,0075
Ł III 08-232l 0,0119
4 Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0827 74,17 ogródek nr 19 i
5 Obręb 1 485/1 R IVA 08-232m 0,0070 20,46 ogródek nr 10

łączna pow.

Ł III 08-232l 0,0178
7 Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0098 19,26 ogródek nr 2

i 14 łączna

R IVA 08-232m 0,0011
Ł III 08-232l 0,0117
8 Obręb 1 485/1 R IVA 08-232m 0,0091 68,88 ogródki nr 8 i 22

łączna pow.

Ł III 08-232l 0,0112
R IIIB 08-232n 0,0580
9 Obręb 1 485/1 R IIIB 08-232n 0,0140 12,56 ogródek 25
10 Rzuców 887 R IVA 03-47a 3,3600 2 602,23 Rola
R IV B 03-47b 0,1887 Rola
ŁIV 03-47f 0,61 Rola
11 Korytków 547/7 Wsr 14-250c 4,0703 2 202,40 Staw rybny
12 Korytków 547/7 RV 14-250d 0,194 120,53 Rola
13 Korytków 547/2 Ps IV 14-250-h 0,2524 526,59 Ps
WSR 14-250-i 0,1143 Staw rybny
547/3 Ps IV 14-250-h 0,0378 Ps
547/7 Ps IV 14-250-j 0,3016 Ps
14-250-h 0,2251 Ps
14 Borkowice 886/2 Ps VI 01-24-i 1,6469 1 098,29 Ps
RV 01-24j 0,26 Rola
15 Wola Zagrodnia 1018 R V 04-140-b 0,16 99,81 POL ŁOW
16 Hucisko 457 RV 03-121-f 0,1409 87,08 Rola
 1. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty należyskładać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – dzierżawa gruntów na cele rolnicze” w sekretariacie Nadleśnictwa Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha, w terminie do dnia 24 października 2022 roku do godz. 900.
  2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Nadleśnictwa Przysucha.
  3. Nadleśnictwo Przysucha odstępuje od wnoszenia wadium przez oferentów.
 2. Termin i miejsce przetargu.
 3. Przetarg odbędziesię w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2022 roku, o godzinie 930 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha.
 5. Sesja otwarcia ofert jest jawna.
 6. Odrzucenie ofert.

Z przetargu Komisja odrzuca oferty:

 • W których brak będzie zadeklarowanej kwoty czynszu dla gruntów wchodzących w skład obszaru dzierżawy (pola dzierżawnego), lub będą one niższe od ceny wywoławczejokreślonej w pkt III – (załączniku nr 2 do ogłoszenia);
 • Złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
 • Która nie zawiera danych, o których mowa w pkt II. niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,zaśzłożeniewyjaśnieńmogłobyprowadzić do uznania jej za nowąofertę;
 • Złożone na innym formularzu niż wzór stanowiącyzałącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • Jeżeli nie zawiera podpisu oferenta.
 • Kryteria wyboru ofert.
  1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość rocznego czynszu dzierżawnego. Za ofertęnajkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższymzaproponowanym czynszem rocznym za dzierżawę wskazanego obszaru dzierżawy, z zastrzeżeniem,że zaproponowany czynsz musi byćwyższy od czynszu wywoławczego.
  2. Umowa zawarta zostanie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.Począwszy od roku 2023, wskazany w ofercie czynsz dzierżawnybędzieulegał corocznej, dodatniej waloryzacji o średniorocznywskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa GUS za rok poprzedni.

W przypadku wskaźnika ujemnego, czynsz dzierżawnypozostawaćbędzie na wcześniejszym poziomie.

 • Komisja przetargowa.
  1. Postępowanie przetargowe przeprowadza Komisja powołanazarządzeniemNadleśniczegoNadleśnictwa Przysucha.
  2. Przetarg składasię z części jawnej i niejawnej.
  3. W części jawnej przetargu Komisja w obecności oferentów:
 • Stwierdza prawidłowośćogłoszenia przetargu;
 • Podaje liczbęzłożonych ofert;
 • Otwiera koperty z ofertami, podającnazwę oferenta, nr pól dzierżawnychobjętychofertą oraz wielkość zaproponowanego rocznego czynszu dzierżawnego.
 • Przyjmuje do protokołuzgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.

Obecność oferentów w części jawnej przetargu nie jest obowiązkowa.

 1. W części niejawnej przetargu Komisja:
 • Analizuje złożone oferty;
 • Odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom przetargu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;
 • Wybiera najkorzystniejsząofertę;
 • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych ofert, wnioskuje do Nadleśniczego o przeprowadzenie negocjacji z oferentami, którzy je złożyli;
 • Po zakończeniuczynności przetargowych Komisja sporządzaprotokół, który podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego.Protokół powinien zawieraćnastępujące informacje:
  • termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datęsporządzeniaprotokołu,
  • oznaczenie nieruchomościbędących przedmiotem przetargu,
  • wykaz osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,
  • informację o złożonych ofertach z podaniem podmiotu składającegoofertę oraz zaoferowanąwysokość rocznego czynszu,
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę(firmę) i siedzibę podmiotu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
  • wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty albo informację o niewybraniu żadnej oferty;
 • Komisja możewezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Komisja możeuwzględnić te wyjaśnienia,jeżeli nie prowadzą one do zmiany oferowanej wysokości czynszu.
 • Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głosprzewodniczącego komisji.
 • Datęsporządzeniaprotokołuuważasię za dzieńzamknięcia przetargu.
 • Przetarg uważasię za nierozstrzygnięty,jeżeli:
  • Nie wpłynęłażadna oferta w przetargu,
  • Żaden z uczestników przetargu nie zaoferowałpostąpienia ponad wywoławcząwysokość czynszu,
  • Komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrałażadnej oferty.
 1. Informacje dodatkowe.
  1. Lokalizację oraz kontur obszaru dzierżawy (pola dzierżawnego)przedstawiają wydruk z leśnej mapy numerycznej, stanowiącejzałączniki do niniejszego ogłoszenia.Każde pole dzierżawnezostało przedstawione na odrębnej mapie.
  2. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Postanowienia projektu umowy nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu.
  3. Istnieje możliwość lustracji terenowej gruntów objętych przetargiem, przy udziale przedstawiciela Nadleśnictwa, po uprzednim telefonicznym ustaleniu tego terminu.
  4. Nadleśnictwo Przysucha zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, a także jego odwołania w całości lub jego części na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  5. Nadleśnictwo Przysucha zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny przed rozpoczęciem przetargu.
  6. Nadleśnictwo Przysucha przetargu może bez podania przyczyny nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
  7. Nadleśnictwo Przysucha zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  8. Informacji z zakresu przedmiotowego postępowania udziela Katarzyna Socha, tel.: 48 675-20-71.
  9. O wyniku przetargu organizator zawiadamia uczestników przetargu na piśmie.

Zatwierdzam

Czesław Korycki

Nadleśniczy

/Podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

 1. BIP Nadleśnictwa Przysucha
 2. Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska”
 3. Tablica Ogłoszeń
 4. aa

Załączniki

 1. Formularz ofertowy – wzór.
 2. Wzór umowy

https://przysucha.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/EvO8/content/ogloszenie-o-przetargu

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.05 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przysuski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 30 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6484 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 29,88 ha

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 13:00

# 6440 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,57 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6439 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,89 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu