Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-17
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 8.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat:złotowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 8,65 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 86534,oo PLN netto/ rocznie/wadium  17000,oo PLN do 13.10.2022/ termin przetargu 17.10.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Burmistrz Miasta Zlotowa ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę wydzielonych fizycznie nieruchomości stanowiąych własność Gminy Miasta Zlotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej położonych w rejonie ul. Powstańców, w obrębie ewidencyjnym 91, oznaczonych jako część działki nr 114 0 powierzchni 8.6534 ha, KW POIZ/00023059/6. Według ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytki klasy: PsIV – 0.8325 ha, RIVb — 4,0021 oraz RV — 3.8188 ha.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotów , Uchwałą Rady Miasta XXI/ 138/05 z dnia 24 marca 2005 r. teren, na którym znajduje się działka ewid. Nr 114, położony jest w obszarze oznaczonym symbolem:

3- z2 – tereny uprawnione rolniczo,ogrody,łąki

3- m- projektowana zabudowa jednorodzinna.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w dwóch częściach:

 1. Nieruchomość A- o pow. 2.0300 ha, klasoużytki RIVb; RV
 2. Nieruchomość B – o pow. 6.6234 ha, klasoużytki RV; PSIV

Poszczególne obszary zostały oznaczone na mapie ze szkicem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia ( kolorem zielonym- nieruchomość A; kolorem żółtym- nieruchomość B)

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg w zakresie wydzieżawienia części działki nr 114 0 pow. 2,0300 ha — Nieruchomość A

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wybudowanie farm fotowoltaicznych (zwanych dalej jako „Farma Fotowoltaiczna”) składających się w szczególności m.in. z paneli fotowoltaicznych, służących do produkcji energii elektrycznej umieszczonych na stelażach aluminiowych bądź stalowych, zakotwiczonych w gruncie metodą wbijania bądź wciskania, wkręcania lub jeżeli to możliwe zabetonowanych w gruncie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: kablami, falownikami (inwerterami), stacjami transformatorowo rozdzielczymi, liniami elektroenergetycznymi, urządzeniami pomiarowymi, wraz z drogami i zjazdami łączącymi drogę dojazdową oraz ogrodzeniem i instalacją monitoringu wizyjnego (zwanymi dalej jako „Infrastruktura Towarzysząca”), a następnie eksploatacja Farmy Fotowoltaicznej oraz Infrastruktury Towarzyszącej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój 02 (w suterenie)

Stan zagospodarowania: nieruchomość jest aktualnie użytkowana rolniczo. Termin obowiązywania dotychczasowych umów dzierżaw rolnych upływa z dniem 31 października 2022 r.

Okres trwania umowy dzierżawy: 29 lat

Termin zagospodarowania (rozumiany jako rozpoczęcie budowy): 24 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę gruntu wynosi 20 300 zł netto. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT. Wysokość wadium : 4 000 zł0 Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium na na konto Urzędu nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do dnia 13 października 2022 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miasta Złotów.

Przetarg w zakresie wydzieżawienia części działki nr 114 0 pow. 6.6234 ha — Nieruchomość B

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wybudowanie farm fotowoltaicznych (zwanych dalej jako „Farma Fotowoltaiczna”) składających się w szczególności m.in. z paneli fotowoltaicznych, służących do produkcji energii elektrycznej umieszczonych na stelażach aluminiowych bądź stalowych, zakotwiczonych w gruncie metodą wbijania bądź wciskania, wkręcania lub jeżeli to możliwe zabetonowanych w gruncie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: kablami, falownikami (inwerterami), stacjami transformatorowo rozdzielczymi, liniami elektroenergetycznymi, urządzeniami pomiarowymi, wraz z drogami i zjazdami łączącymi drogę dojazdową oraz ogrodzeniem i instalacją monitoringu wizyjnego (zwanymi dalej jako

,lnfrastruktura Towarzysząca”), a następnie eksploatacja Farmy Fotowoltaicznej oraz Infrastruktury Towarzyszącej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój 02 (w suterenie)

Stan zagospodarowania: nieruchomość jest aktualnie użytkowana rolniczo. Termin obowiązywania dotychczasowych umów dzierżaw rolnych upływa z dniem 3 1 października 2022 r.

Okres trwania umowy dzierżawy: 29 lat

Termin zagospodarowania (rozumiany jako rozpoczęcie budowy): 24 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę gruntu wynosi 66 234 zł netto. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT. Wysokość wadium : 13 000 zł. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium na na konto Urzędu nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do dnia 13 października 2022 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miasta Złotów.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaconego wadium w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu z adnotacją „wadium na dzierżawę części działki oznaczonej nr 114 0 pow. 2,0300 ha” bądź „wadium na dzierżawę części działki oznaczonej nr 114 0 pow. 6.6234 ha” oraz dowodu tożsamości oferenta z ewentualnym wskazaniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (informacja z CEIDG), zaś w przypadku osób prawnych aktualnego dokumentu identyfikującego osobę prawną (odpis z KRS). Osoby przystępujące do przetargu w imieniu innego podmiotu powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 2. Załącznikiem do ogłoszenia jest obowiązujący strony projekt umowy dzierżawy, której treść dostępna jest w tut. Urzędzie, pokój nr 12 lub na stronie www.bip.zlotow.pl

3, Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany, na zasadach określonych szczegółowo w umowie, zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie, w jakim powinien się on znajdować w wyniku prawidłowego użytkowania. Za stan wyjściowy uważa się stan w chwili przekazania przedmiotu umowy,

40 Czynsz dzierżawny za 24 miesiące trwania umowy będzie wynosił 10% wymiaru ustalonego w drodze przetargu. Za kolejne lata czynsz płatny w kwocie ustalonej w przetargu. W przypadku jednak, gdy Dzierżawca rozpocznie prace budowlane przed upływem okresu wskazanego wyżej (24 miesięcy), od miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia prac Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania czynszu w pełnej wysokości.

 1. Dzierżawca płacić będzie — zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – podatki i opłaty związane z nieruchomością i jej eksploatacją.
 2. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności w związku z nieuzyskaniem przez Dzierżawcę, bez względu na powód, decyzji administracyjnych koniecznych dla zagospodarowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego umownym przeznaczeniem (w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji).
 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do nadzorowania sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy na własny koszt.
 5. Podpisanie umowy dzierżawy, wedle wzoru jak w pkt 2, z wyłonionym oferentem nastąpi najpóźniej do 31 października 2022 r., z uwzględnieniem tego, iż organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.
 7. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią projektu umowy dzierżawy, akceptuje ją i jest gotowy do jej podpisania.

Dodatkowe informacje:

 1. l) W przypadku ewantualnej potrzeby okazania granic nieruchomości, zainteresowana osoba ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Czynności te będą stanowiły koszt zainteresowanej osoby.
 • Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.
 • Powierzchnia zajęta na farmę zostanie wyłączona z produkcji rolnej. Wszelkie koszty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej, ponosi Dzierżawca.
 • Wydzierżawiający wyrazi zgodę na ujawnienie w księdze wieczystej, wskazanej w opisie nieruchomości, umowy zawartej z Dzierżawcą i wynikających z niej praw Dzierżawcy. Dzierżawca będzie uprawniony do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wpis powyższych praw, a po upływie umowy zobowiązany będzie do ich usunięcia. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Dzierżawca samodzielnie bądź w przypadku poniesienia ich przez Wydzierżawiającego, zobowiązany będzie do zwrotu ich wartości.
 • Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz innych wszelkich zgód wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii czy innych dokumentów administracyjnych, w związku z planowaną budową farmy.

Osobie, która wygra przetarg wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój nr 12, lub pod nr tel. 67 263 26 40 wew. 23. Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu, kontakt – nr tel. 67 263 26 40 wew. 23.

Organizatorowi przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych ważnych przyczyn przysługuje prawo zmiany warunków przetargowych, a także prawo odwołania przetargu.

http://bip.zlotow.pl/?a=12131

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.65 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: złotowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu