Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-04
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.52 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5939 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,52 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,52 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1549,oo PLN/rocznie/wadium brak //termin składania ofert 04.10.2022 godz. 11:00

 

Radomsko, dnia 22.09.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

 

Zestawienie lokalizacji działek objętych przetargiem
Lp Adres leśny Gmina Rodzaj powierzchni Obręb ewid. Nr działki Powierzchnia  ha
1. 06-15-1-06-385     -i   -00 Wielgomłyny PS V Rudka 1756 1,9700
2.  06-15-1-06-403     -f   -00 Wielgomłyny R IV A Rudka 1742 1,5500
 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości –  gospodarka rolna
 2. Obciążenia nieruchomości: brak
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 5. Roczny minimalny czynsz wywoławczy (grunt rolny): 440,00 zł. /1 ha
 6. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Radomsko pok. Nr 12,  w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 44 683 20 10wew. 41

 1. Termin i miejsce przetargu:
 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko – sala nr 23
 2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w  otwarciu ofert
 3. W przypadku braku ofert na dzierżawę całej nieruchomości (działki), Nadleśnictwo dopuszcza możliwość dzierżawy części nieruchomości. W takim przypadku oferent (dzierżawca) winien załączyć do oferty szkic części nieruchomości, której dzierżawą jest zainteresowany.
 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 1. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
 1. Ofertę należy dostarczyć  do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko w terminie

do dnia 04.10.2022 r., do godz. 11:00

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
 1. Adres Zamawiającego
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych ”
 3. Nazwę i adres składającego ofertę
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
 1. Sposób oceny elementu oferty, o którym mowa w pkt. 10: cena, waga – 100%
 1. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. numery PESEL, NIP  i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowany czynsz roczny;
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;
 8. sposób zagospodarowania nieruchomości
 9. oświadczenie RODO
 1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu

zdawczo-odbiorczego.

https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/ogloszenie-o-dzierzawie-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.52 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5963 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,10 ha

Powiat: sieradzki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 7 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5958 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 25,37 ha

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 1 sierpnia, 2022

O godzinie: 08:00

# 5852 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,10 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 20 lipca, 2022

O godzinie: 11:00

# 5831 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,98 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2022-07-12

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5790 sprzedaż gruntu rolnego pow. 6,48 ha

Powiat: skierniewicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2022-04-25

Dodano: 6 kwietnia, 2022

O godzinie: 11:00

# 5526 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,47 ha

Powiat: sieradzki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu