Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-30
O godzinie: 12:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 32.27 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 15-letnią dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. razem 32,27 ha/ użytek Ws akwen pożwirowy/ czynsz wywoławczy 3500,oo PLN/miesięcznie/wadium 5000,oo PLN do 29.09.2022/ termin przetargu 30.09.2022 godz. 12:00

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wynosi: 32,2776 ha. Część nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,85 ha stanowi nadbrzeże gruntowe akwenu (części działek nr 1893/1, 1927/4, 1929/6, 1930/7, 2005, 2007/2, 2709/3 i 2710/3); pozostała część nieruchomości jest pokryta wodami i stanowi akwen „pożwirowy”.

Radłów, dnia 19 września 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Radłowa o g ł a s z a ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości położonych w Radłowie, składających się z:
1) działek nr 1927/8 o powierzchni 0,02 ha, nr 1927/3 o powierzchni 0,01 ha, nr 1927/6 o powierzchni 0,02 ha, nr 1927/7 o powierzchni 0,0018 ha oraz części działki nr 1927/4 o powierzchni 0,0086 ha – objętych księgą wieczystą nr TR1T/00093125/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; działek nr 2026/1 o powierzchni 0,01 ha i części nr 2026/2 o powierzchni 0,12 ha, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00102463/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; części działki nr 1893/1 o powierzchni 0,0382 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00120384/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; działki nr 1893/2 o powierzchni 0,01 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00136808/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; części działki nr 2034/10 o powierzchni 1,2774 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00151301/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; działek
nr 2034/1 o powierzchni 2,69 ha, nr 2034/4 o powierzchni 4,61 ha, nr 2034/5 o powierzchni 0,38 ha, nr 2034/6 o powierzchni 1,87 ha, nr 2034/7 o powierzchni 1,04 ha i nr 2034/9 o powierzchni 0,69 ha, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00087810/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; działek nr 2007/2 – część o powierzchni 0,4583 ha, nr 1892/4 o powierzchni 0,05 ha, nr 1892/6 o powierzchni 0,09 ha, nr 1894/2 o powierzchni 0,13 ha, nr 1895/2 o powierzchni 0,29 ha, nr 2035 o powierzchni 0,61 ha, nr 2020/1 o powierzchni 0,21 ha, nr 2020/2 o powierzchni 0,08 ha, nr 2020/3 o powierzchni 0,01 ha, nr 1930/7 0,54 ha, nr 1925/1 o powierzchni 0,16 ha, nr 1924/6 o powierzchni 0,31 ha, nr 1929/3 o powierzchni 0,2229 ha, nr 1929/6 o powierzchni 0,11 ha, nr 1924/3 o powierzchni 0,17 ha, nr 2710/3 o powierzchni 0,11 ha i nr 2709/3 o powierzchni 0,74 ha, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00063479/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – stanowiących własność Gminy Radłów;
2) działek nr 2005 o powierzchni 1,45 ha, nr 2006 o powierzchni 0,8404 ha, nr 2008 o powierzchni 1,16 ha, nr 2033/18 o powierzchni 1,25 ha, nr 2033/16 o powierzchni 0,03 ha, nr 2036 o powierzchni 0,19 ha, nr 2033/13 o powierzchni 2,21 ha, nr 2033/11 o powierzchni 0,67 ha, nr 2013/1 o powierzchni 0,15 ha, nr 2013/4 o powierzchni 0,35 ha, nr 2013/5 o powierzchni 0,06 ha, nr 2013/3 o powierzchni 0,03 ha, nr 2033/12 o powierzchni 1,05 ha, części nr 2033/21 o powierzchni 0,73 ha, nr 2033/14 o powierzchni 0,19 ha, nr 2033/15
o powierzchni 0,48 ha, nr 2033/19 o powierzchni 0,09 ha, nr 2033/20 o powierzchni 0,19 ha, nr 1923/1 o powierzchni 0,60 ha i części działki nr 2033/4 o powierzchni 3,23 ha – objętej księgą wieczystą nr TR1T/00042820/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Radłów.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wynosi: 32,2776 ha. Część nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,85 ha stanowi nadbrzeże gruntowe akwenu (części działek nr 1893/1, 1927/4, 1929/6, 1930/7, 2005, 2007/2, 2709/3 i 2710/3); pozostała część nieruchomości jest pokryta wodami i stanowi akwen „pożwirowy”.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLV/397/2022 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia są położone w obszarze 1 WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych o podstawowym przeznaczeniu pod zbiornik wodny rekreacyjny wraz z plażami oraz w obszarze 2ZRu – tereny zieleni naturalnej z urządzeniami turystycznymi, z podstawowym przeznaczeniem pod zielone tereny rekreacyjne z plażą oraz urządzeniami rekreacyjnymi.

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy na przetarg wynosi 3 500,00(trzy tysiące pięćset 00/1/00) złotych + podatek VAT.
  2. Niezależnie od czynszu, o którym mowa w ust. 1, Dzierżawca będzie zobowiązany płacić Wydzierżawiającemu, z dołu, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca, ułamkową część pożytków, jakie pozyskał z przedmiotu dzierżawy w danym miesiącu, wynoszącą 20% uzyskanych wpływów netto ze sprzedaży biletów wstępu na przedmiot dzierżawy oraz biletów parkingowych.
  3. Wadium na przetarg – w kwocie 5 000(pięć tysięcy 00/1/00) złotych, z dopiskiem „wadium na przetarg – dzierżawa akwenu w Radłowie (warunek konieczny) – należy wpłacać gotówką w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 28 września 2022 r.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
  5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne które:
  a) legitymują się dowodem wpłacenia wadium na warunkach podanych w pkt 3. ogłoszenia;
  b) złożą, oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.

Przed otwarciem przetargu uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny (3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – stosowne zaświadczenie. W przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, konieczne jest przedłożenie dowodu tożsamości pełnomocnika oraz pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości
i ponoszenie z tego tytułu opłat ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli dzierżawy nieruchomości i ponoszenie opłat
z majątku odrębnego.
Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Radłowie lub na stronie internetowej Gminy Radłów www. gminaradlow.pl.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
  7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zwrócone temu uczestnikowi po podpisaniu umowy dzierżawy na warunkach przetargu. Dopuszcza się zaliczenie wadium na poczet zapłaty czynszu dzierżawy.
  8. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
  9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości, można uzyskać bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Radłowie lub telefonicznie, tel. (14 678-20-44, wew. 25).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

 

https://bip.malopolska.pl/umradlow,a,2164778,burmistrz-radlowa-oglasza-przetarg-na-wydzierzawienie-na-okres-15-lat-akwenu-w-radlowie.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 32.27 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu