Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-12
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.08 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat:gliwicki
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 7-letnią dzierżawę 5 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,08 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 740,oo PLN/rocznie/wadium razem 55,oo PLN do 05.10.2022//termin przetargu 12.10.2022 godz. 11:00

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 oraz §11 uchwały Rady Gminy  z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy  (Dz. Urz. Woj. Śl., 2016r., poz. 2948 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826),

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 299/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 9 września 2022r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie

nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Kleszczów, Słupsko, Niewiesze, Rudziniec, Łany, Pławniowice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 oraz §11 uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl., 2016r., poz. 2948 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826),

 

 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza, co następuje:

 

 

 • 1.
 1. Ogłasza się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Rudziniec, oznaczonych ewidencyjnie numerami działek:
  • 507/103 o pow. 1,3888 ha, m. 3, obręb Kleszczów,dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00012662/2

(ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);

 • 24 o pow. 0,2090 ha, m. 1, obręb Słupsko,dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035681/8

(ogłoszenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);

 • 509/2 o pow. 0,4240 ha, a. m. 2, obręb Niewiesze, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00123969/5

(ogłoszenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia);

 • 469/101 o pow. 0,2897 ha, 470/101 o pow. 0,1293 ha, m. 26, obręb Rudziniec, dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00146395/7 oraz 891/228 o pow. 0,0930 ha, a. m. 2, obręb Łany, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00136428/5

(ogłoszenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia);

 • 157/8 o pow. 1,2223 ha, a. m. 9, obręb Pławniowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00147352/1 (ujawnienie Gminy Rudziniec w dziale II KW w trakcie. Gmina Rudziniec nabyła nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.60.2022 z dn. 23.06.2022)

(ogłoszenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia);

 

 1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych wskazanych w §1 pkt. 1, których treść stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 1. Wyznacza się Komisję Przetargową w składzie:

   Maria Wymysło        – Przewodniczący

    Natalia Nowrot         – Zastępca Przewodniczącego

   Joanna Fulczyk         – Członek

   Brygida Gomolla       – Członek

   Magdalena Frychel    – Członek

−Katarzyna Janocha – Członek do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, których termin został wyznaczony na dzień:

 • 11 października 2022r. – w odniesieniu do nieruchomości wskazanej w§1 pkt. 1, ppkt. 3;
 • 12 października 2022r. – w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w§1 pkt. 1, ppkt. 1, 2, 4, 5;

 

W przypadku nieobecności któregoś z członków, Komisja działa bez uzupełniania składu w składzie co najmniej 3-osobowym, z zastrzeżeniem, że w pracach Komisji musi uczestniczyć Przewodniczący lub jego Zastępca.

 

 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/

mgr Krzysztof Obrzut

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2022                Wójta Gminy Rudziniec z dnia 09.09.2022r.

 

WÓJT GMINY RUDZINIEC

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §11 Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl.

z 2016 r., poz. 2948 ze zm., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826

 

ogłasza  

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Kleszczów

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Kleszczów, stanowiąca działkę nr:

 – 507/103 o pow. 1,3888 ha, a. m. 3, obręb Kleszczów, KW nr GL1G/00012662/2

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki: 1,3888 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 507/103 o pow. 1,3888 ha położona jest po północnej stronie miejscowości Kleszczów. Przez przedmiotową działkę przebiega rów melioracyjny (symbol w planie Wc). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co wiąże się z tym, że dzierżawca winien zapewnić sobie dostęp do działki własnym staraniem i na własny koszt. Sąsiedztwo działki stanowią pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa oddalona o ok. 500m.

 

 

 

 

 

Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na powierzchnię przedmiotowej działki składają się grunty orne, łąki  trwałe, pastwiska trwałe oraz grunty pod rowami, tj.

          Działka nr 507/103 – RIVb – 0,9236 ha

ŁV    – 0,2427 ha

PsIII –  0,1046 ha

W     –  0,1179 ha

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmującym tereny sołectwa Kleszczów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XIX/176/04 z dnia 5 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 września 2004r., nr 86, poz. 2448) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolami SKn

(w przeważającej części) oraz Dw (we fragmencie), dla których określono następujące przeznaczenie: SKn

 • Przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa usługowo- produkcyjna i inżynierii,
  2. usługi inne.
 • Przeznaczenie uzupełniające:
  1. obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
  2. parkingi i garaże oraz dojazdy nie wydzielone,
  3. urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Dw

1) Przeznaczenie podstawowe:

 1. a) drogi dojazdowe wewnętrzne do zabudowań i użytków rolnych. 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 2. a) ciągi piesze i rowerowe, uzbrojenie terenu.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do lat 7.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Roczna stawka czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość uzyskaną w wyniku licytacji.

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

W 2022r. czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w terminie do 15.11.

W następnych latach trwania umowy czynsz będzie płatny w czterech ratach w terminach do 15.03, 15.05, 15.09 oraz 15.11.

Szczegółowe wysokości poszczególnych rat czynszu zostaną określone w umowie.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający zastrzega, że w czasie trwania umowy, wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego może ulec zmianie, w sytuacji łącznego zaistnienia niżej wskazanych przesłanek:

 • zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31.12.2020r.
 • ustalenia nowych stawek czynszu w kwocie wyższej niż ta, która została ustalona w wyniku

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 • nie dotyczy
 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi 308 zł i została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty orne oraz użytki zielone (łąki i pastwiska), tj. 240zł/1 ha oraz za grunty stanowiące rowy, tj. 24zł/1ha (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec).

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

507/103 o pow. 1,3888 ha,a. m. 3, obręb Kleszczów,KW nr GL1G/00012662/2 wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW.

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • nie dotyczy.

 

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12.10.2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec.

 

 1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Rudziniec prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Oddział Toszek Nr 59 8454 1024 2008 0041 4588 0001.

Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 05.10.2022r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przetarg – dzierżawa działki nr 507/103, Kleszczów, imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, przez którego nieruchomość będzie dzierżawiona.”Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 1. Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
  • nie dotyczy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie                          i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w przypadku przedsiębiorców dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać, iż jest świadomy faktu, że działka nr 507/103, arkusz mapy 3, obręb Kleszczów, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz że dojazd do wyżej wskazanej nieruchomości na cały czas trwania umowy, zwycięzca przetargu (Dzierżawca) zapewni sobie własnym staraniem i na własny koszt (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej).

 

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej:

Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Wydzierżawiającego w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w odrębnym zawiadomieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

Wójt Gminy Rudziniec  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych stanowi Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej).

 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec                        przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu oraz na stronie internetowej gminy www.rudziniec.plw zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec, pokój nr 105 lub telefonicznie pod numerem 32/400-07-80.

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/ mgr Krzysztof Obrzut Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 09.09.2022r.

 

WÓJT GMINY RUDZINIEC

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §11 Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl.

z 2016 r., poz. 2948 ze zm., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826)

 

ogłasza  

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Słupsko

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Słupsko, stanowiąca działkę nr:

 – 24 o pow. 0,2090 ha, a. m. 1, obręb Słupsko, KW nr GL1G/00035681/8

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki: 0,2090 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 24 o pow. 0,2090 ha położona jest po południowej stronie miejscowości Słupsko. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przez działkę przebiega rów melioracyjny (symbol w planie Wc) oraz linia elektroenergetyczna (symbol w planie EN 20kV). Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Jagiellońskiej poprzez działki gminne nr 160/36, 158/37 oraz 156/26, a. m. 1, obręb Słupsko. Sąsiedztwo działki stanowią pola uprawne, łąki i lasy oraz zabudowa mieszkaniowa oddalona o ok. 80m. Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez teren działki przebiega ciek wodny oraz linia elektroenergetyczna 20kV.

 

 

 

   

Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na powierzchnię przedmiotowej działki składają się łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz grunty pod rowami, tj.

Działka nr 24 – ŁIV   –  0,1143 ha

PsIV  –  0,0853 ha

W     –   0,0094 ha

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmującym tereny sołectw: Poniszowice, Niekarmia i Słupsko, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XXV/249/04 z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz.

Woj. Śl. z dnia 11 marca 2005r., nr 25, poz. 746) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolem

RZ , dla którego określono następujące przeznaczenie:

RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
 2. główny system przyrodniczy gminy i rejonu. 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 3. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
 4. dojazdy nie wydzielone.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do lat 7.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Roczna stawka czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość uzyskaną w wyniku licytacji.

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

W 2022r. czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w terminie do 15.11.

W następnych latach trwania umowy czynsz będzie płatny w czterech ratach w terminach do 15.03, 15.05, 15.09 oraz 15.11.

Szczegółowe wysokości poszczególnych rat czynszu zostaną określone w umowie.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający zastrzega, że w czasie trwania umowy, wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego może ulec zmianie, w sytuacji łącznego zaistnienia niżej wskazanych przesłanek:

 • zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31.12.2020r.
 • ustalenia nowych stawek czynszu w kwocie wyższej niż ta, która została ustalona w wyniku

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:        – nie dotyczy

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi 49 zł i została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu dzierżawnego za użytki zielone (łąki i pastwiska), tj. 240zł/1 ha oraz za grunty stanowiące rowy, tj. 24zł/1ha (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy

Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu

dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec).

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

24 o pow. 0,2090 ha,a. m. 1, obręb Słupsko,KW nr GL1G/00035681/8 wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW.

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • nie dotyczy.

 

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12.10.2022r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec.

 

 1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Rudziniec prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Oddział Toszek Nr 59 8454 1024 2008 0041 4588 0001. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu10.2022r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przetarg – dzierżawa działki nr 24, Słupsko, imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, przez którego nieruchomość będzie dzierżawiona.”

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 1. Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
  • nie dotyczy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność                       do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie                          i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w przypadku przedsiębiorców dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości.

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej:

Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Wydzierżawiającego w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w odrębnym zawiadomieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

Wójt Gminy Rudziniec  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych stanowi Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej.

 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec                        przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu oraz na stronie internetowej gminy www.rudziniec.plw zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec, pokój nr 105 lub telefonicznie pod numerem 32/400-07-80.

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/ mgr Krzysztof Obrzut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2022Wójta Gminy Rudziniec z dnia 09.09.2022r.

 

WÓJT GMINY RUDZINIEC

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §11 Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl.

z 2016 r., poz. 2948 ze zm., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826)

 

ogłasza  

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Niewiesze

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Niewiesze, stanowiąca działkę nr:

 – 509/2 o pow. 0,4240 ha, a. m. 2, obręb Niewiesze, KW nr GL1G/00123969/5

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki: 0,4240 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 509/2 o pow. 0,4240 ha położona jest po zachodniej stronie miejscowości Niewiesze, w rejonie ulic Pyskowickiej (DK40), Wędkarskiej i Rzecznej w Niewieszy. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co wiąże się z tym, że dzierżawca winien zapewnić sobie dostęp do działki własnym staraniem i na własny koszt. Sąsiedztwo działki stanowią pola uprawne, łąki oraz zabudowa letniskowa.

 

 

 

Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na powierzchnię przedmiotowej działki składają się grunty orne, tj.

          Działka nr 509/2 – RIVa – 0,4240 ha

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmującym obszar położony w rejonie zbiornika wodnego

„Pławniowice”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XIX/202/2000 z dnia 11 grudnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 marca 2002r., nr 16, poz. 485) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolem A16-SRW, dla którego określono następujące przeznaczenie:

 

A16-SRW

 • Przeznaczenie podstawowe:
 1. strefa rekreacji i wypoczynku,
 2. zabudowa letniskowa i mieszkaniowa,
 3. małe obiekty noclegowe, w tym campingi.
 • Przeznaczenie uzupełniające:
 1. obiekty i sieci uzbrojenia terenu,
 2. miejsca postojowe w ramach poszczególnych działek,
 3. urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 4. ciągi piesze i rowerowe o przebiegu jak oznaczono na rysunku zmiany planu,
 5. małe nieuciążliwe usługi.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do lat 7.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Roczna stawka czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość uzyskaną w wyniku licytacji.

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

W 2022r. czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w terminie do 15.11.

W następnych latach trwania umowy czynsz będzie płatny w czterech ratach w terminach do 15.03, 15.05, 15.09 oraz 15.11.

Szczegółowe wysokości poszczególnych rat czynszu zostaną określone w umowie.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający zastrzega, że w czasie trwania umowy, wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego może ulec zmianie, w sytuacji łącznego zaistnienia niżej wskazanych przesłanek:

 • zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31.12.2020r.
 • ustalenia nowych stawek czynszu w kwocie wyższej niż ta, która została ustalona w wyniku

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:        – nie dotyczy

 

 

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi 102 zł i została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty orne, tj. 240zł/1 ha (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec).

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

509/2 o pow. 0,4240 ha,a. m. 2, obręb Niewiesze,KW nr GL1G/00123969/5 wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW.

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • nie dotyczy.

 

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 11.10.2022r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec.

 

 1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Rudziniec prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Oddział Toszek Nr 59 8454 1024 2008 0041 4588 0001. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu10.2022r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przetarg – dzierżawa działki nr 509/2, Niewiesze, imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, przez którego nieruchomość będzie dzierżawiona.”Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 1. Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
  • nie dotyczy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność                       do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie                          i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w przypadku przedsiębiorców dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać, iż jest świadomy faktu, że działka nr 509/2, arkusz mapy 2, obręb Niewiesze, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz że dojazd do wyżej wskazanej nieruchomości na cały czas trwania umowy, zwycięzca przetargu (Dzierżawca) zapewni sobie własnym staraniem i na własny koszt

(oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej).

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej:

Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Wydzierżawiającego w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w odrębnym zawiadomieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 1. Dodatkowe informacje: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

Wójt Gminy Rudziniec  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych stanowi Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej.

 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec                        przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu oraz na stronie internetowej gminy www.rudziniec.plw zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec, pokój nr 105 lub telefonicznie pod numerem 32/400-07-80.

 

 

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/

mgr Krzysztof Obrzut

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 299/2022                Wójta Gminy Rudziniec z dnia 09.09.2022r.

 

WÓJT GMINY RUDZINIEC

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §11 Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl.

z 2016 r., poz. 2948 ze zm., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826)

 

ogłasza  

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Rudziniec oraz Łany

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem wydzierżawienia są nieruchomości rolne położone w miejscowościach Rudziniec oraz Łany, stanowiące działki nr:

 • 469/101 o pow. 0,2897 ha, a. m. 26, obręb Rudziniec, KW nr GL1G/00146395/7

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 • 470/101 o pow. 0,1293 ha, a. m. 26, obręb Rudziniec, KW nr GL1G/00146395/7

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 • 891/228 o pow. 0,0930 ha, a. m. 2, obręb Łany, KW nr GL1G/00136428/5(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

 

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

łączna powierzchnia działek: 0,5120 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

Działki o numerach ewidencyjnych 469/101, 470/101 oraz 891/228 o łącznej pow. 0,5120 ha położone są na północnym wschodzie miejscowości Rudziniec (po południowej stronie znajduje się rzeka Kłodnica). Przez działkę nr 891/228 przebiega linia elektroenergetyczna (symbol w planie EN 20kV). Działki będące przedmiotem przetargu nie posiadają dostępu do drogi publicznej, co wiąże się z tym, że dzierżawca winien zapewnić sobie dostęp do działek własnym staraniem i na własny koszt. Sąsiedztwo działek stanowią pola uprawne, łąki oraz Śluza Rudziniec.

Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na powierzchnię przedmiotowych działek składają się grunty orne, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe, tj.

          Działka nr 469/101 – PsIV – 0,1314 ha

PsV – 0,1583 ha

    Działka nr 470/101 – PsIV – 0,0294 ha                                     PsV – 0,0999 ha       Działka nr 891/228 –  RV –  0,0530 ha

ŁV –  0,0400 ha

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomości obejmujące przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmującym tereny sołectw: Chechło, Łany i fragment sołectwa

Pławniowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XIX/173/04 z dnia 5 lipca 2004r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 września 2004r., nr 86, poz. 2445) i znajdują się na terenach oznaczonych symbolami RP i RZ, dla których określono następujące przeznaczenie: RP

 • Przeznaczenie podstawowe: a) tereny pól uprawnych.
 1. b) ogrody
 • Przeznaczenie uzupełniające:
 1. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
 2. dojazdy nie wydzielone.

 

RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
 2. główny system przyrodniczy gminy i rejonu. 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 3. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
 4. dojazdy nie wydzielone.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do lat 7.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Roczna stawka czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość uzyskaną w wyniku licytacji.

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

W 2022r. czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w terminie do 15.11.

W następnych latach trwania umowy czynsz będzie płatny w czterech ratach w terminach do 15.03, 15.05, 15.09 oraz 15.11. Szczegółowe wysokości poszczególnych rat czynszu zostaną określone w umowie.

 

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający zastrzega, że w czasie trwania umowy, wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego może ulec zmianie, w sytuacji łącznego zaistnienia niżej wskazanych przesłanek:

 • zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31.12.2020r.
 • ustalenia nowych stawek czynszu w kwocie wyższej niż ta, która została ustalona w wyniku

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:        – nie dotyczy

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi 123 zł i została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty orne oraz użytki zielone (łąki i pastwiska), tj. 240zł/1 ha (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec).

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

Działki nr 469/101 o pow. 0,2897 ha oraz 470/101 o pow. 0,1293 ha (a. m. 26, obręb Rudziniec, KW nr GL1G/00146395/7) oraz działka nr 891/228 o pow. 0,0930 ha (a. m. 2, obręb Łany, KW nr GL1G/00136428/5) wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW.

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • nie dotyczy.

 

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12.10.2022r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec.

 

 1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Rudziniec prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Oddział Toszek Nr 59 8454 1024 2008 0041 4588 0001. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu10.2022r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przetarg – dzierżawa działek 469/101 i 470/101 Rudziniec, 891/228 Łany, imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, przez którego nieruchomości będą dzierżawione.”

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 1. Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
  • nie dotyczy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie                          i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w przypadku przedsiębiorców dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać, iż jest świadomy faktu, że działki przeznaczone do dzierżawy, nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz że dojazd do wyżej wskazanych nieruchomości na cały czas trwania umowy, zwycięzca przetargu (Dzierżawca) zapewni sobie własnym staraniem i na własny koszt (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej).

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej:

Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Wydzierżawiającego w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w odrębnym zawiadomieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 1. Dodatkowe informacje: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

Wójt Gminy Rudziniec  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych stanowi Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej.

 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec                        przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu oraz na stronie internetowej gminy www.rudziniec.plw zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec, pokój nr 105 lub telefonicznie pod numerem 32/400-07-80.

 

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/ mgr Krzysztof Obrzut Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 299/2022                Wójta Gminy Rudziniec z dnia 09.09.2022r.

 

WÓJT GMINY RUDZINIEC

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 1899 ze zm.) oraz §3 i §11 Uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl.

z 2016 r., poz. 2948 ze zm., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4826)

 

ogłasza  

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Pławniowice

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Pławniowice, stanowiąca                  działkę nr:

 – 157/8 o pow. 1,2223 ha, a. m. 9, obręb Pławniowice, KW nr GL1G/00147352/1

(wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW)

(ujawnienie Gminy Rudziniec w dziale II KW w trakcie. Gmina Rudziniec nabyła nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.60.2022 z dnia 23.06.2022r.)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki: 1,2223 ha

 

 1. Opis nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 157/8 o pow. 1,2223 ha położona jest pomiędzy Pławniowicami a Taciszowem, po południowej stronie Kanału Gliwickiego. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, co wiąże się z tym, że dzierżawca winien zapewnić sobie dostęp do działki własnym staraniem i na własny koszt. Sąsiedztwo działki stanowią pola uprawne.

 

 

 

Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na powierzchnię przedmiotowej działki składają się grunty orne, łąki  trwałe oraz nieużytki, tj.

          Działka nr 157/8 – RIVa – 0,8253 ha

RV   – 0,0630 ha

ŁV   – 0,2650 ha

N    – 0,0690 ha

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec, obejmującym tereny sołectwa Pławniowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XIV/135/04 z dnia 23 lutego 2004r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 kwietnia 2004r., nr 33, poz. 1082) i znajduje się na terenach oznaczonych symbolami RP i RZ, dla których określono następujące przeznaczenie: RP

 • Przeznaczenie podstawowe: a) tereny pól uprawnych,
 1. b) ogrody.
 • Przeznaczenie uzupełniające:
 1. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
 2. dojazdy nie wydzielone.

 

RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej,
 2. główny system przyrodniczy gminy i rejonu. 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 3. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
 4. dojazdy nie wydzielone.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do lat 7.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Roczna stawka czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość uzyskaną w wyniku licytacji.

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

W 2022r. czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w terminie do 15.11.

W następnych latach trwania umowy czynsz będzie płatny w czterech ratach w terminach do 15.03, 15.05, 15.09 oraz 15.11.

Szczegółowe wysokości poszczególnych rat czynszu zostaną określone w umowie.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający zastrzega, że w czasie trwania umowy, wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego może ulec zmianie, w sytuacji łącznego zaistnienia niżej wskazanych przesłanek:

 • zmiany stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31.12.2020r.
 • ustalenia nowych stawek czynszu w kwocie wyższej niż ta, która została ustalona w wyniku

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 • nie dotyczy
 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego wynosi 279 zł i została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty orne oraz użytki zielone (łąki i pastwiska), tj. 240zł/1 ha oraz za grunty stanowiące nieużytki, tj. 24zł/1ha (zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec).

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

157/8 o pow. 1,2223 ha,a. m. 9, obręb Pławniowice,KW nr GL1G/00147352/1 wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich ujawnionych w KW

(ujawnienie Gminy Rudziniec w dziale II KW w trakcie. Gmina Rudziniec nabyła nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.60.2022 z dnia 23.06.2022r.)

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
  • nie dotyczy.

 

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12.10.2022r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej (pokój nr 5) Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec.

 

 1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Rudziniec prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Oddział Toszek Nr 59 8454 1024 2008 0041 4588 0001. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu10.2022r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przetarg – dzierżawa działki nr 157/8, Pławniowice, imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, przez którego nieruchomość będzie dzierżawiona.”Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną dzierżawcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 1. Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
  • nie dotyczy.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność                       do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie                          i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego lub w przypadku przedsiębiorców dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać, iż jest świadomy faktu, że działka nr 157/8, arkusz mapy 9, obręb Pławniowice, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz że dojazd do wyżej wskazanej nieruchomości na cały czas trwania umowy, zwycięzca przetargu (Dzierżawca) zapewni sobie własnym staraniem i na własny koszt (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej).

 

 

 

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej:

Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Wydzierżawiającego w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w odrębnym zawiadomieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

Wójt Gminy Rudziniec  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych stanowi Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej.

 

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec                        przy ul. Gliwickiej 26 w Rudzińcu oraz na stronie internetowej gminy www.rudziniec.plw zakładce NIERUCHOMOŚCI i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec, pokój nr 105 lub telefonicznie pod numerem 32/400-07-80.

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y

/-/

mgr Krzysztof Obrzut

 

 

 

 

Załącznik Nr A do ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, wskazanej w Zarządzeniu Nr 299/2022 z dnia

9 września 2022r.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnegociążącego na administratorze

w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.               w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/W (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)
Tożsamość administratora Administrator: Gmina Rudziniec, a w jej imieniu Wójt Gminy Rudziniec,

adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w związku z dzierżawą nieruchomości jest Wójt Gminy

Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail:

gmina@rudziniec.pl, tel. 32 400-07- 04

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administrator – Gmina Rudziniec, a w jej imieniu Wójt Gminy Rudziniec, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez  tel. 32 400-07-23, e-mail: oc@rudziniec.pl

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cele przetwarzania                    i

podstawa przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie:

– obowiązku prawnego w celu spisania protokołu z przeprowadzonego przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Odbiorcy danych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pełnomocnicy gminy; pełnomocnicy strony; podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Gminy Rudziniec; podmioty realizujące przesyłki pocztowe, notariusz
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w tut. Urzędzie przez 10 lat od zakończenia sprawy

Prawa podmiotów danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo

do:

–                      dostępu do swoich danych osobowych,

–                      sprostowania swoich danych osobowych,

–                      usunięcia swoich danych osobowych,                                                                   – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

–                      wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
Informacja                               o

dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
Informacja                        o

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

 

Załącznik Nr Bdo ogłoszenia Wójta Gminy Rudziniec o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, wskazanej w Zarządzeniu Nr 299/2022 z dnia 9 września 2022r.

 

 

     Rudziniec, dnia………………………

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany ………………………….., jako uczestnik I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolnicze, oświadczam, że mam świadomość, iż działka oznaczona ewidencyjnie numerem ………………………………………

o pow. ………………………….ha, a. m. ………………………., obręb ……………………………………………………,

dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………….., stanowiąca własność Gminy Rudziniec, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż zapewnienie dostępu do wyżej wymienionej działki będzie leżało po stronie Dzierżawcy (tj. zwycięzcy przetargu), który dostęp ten winien zapewnić na cały czas trwania umowy dzierżawy, własnym staraniem i na własny koszt.

 

 

…………………………………………………

(podpis)

 

https://bip.rudziniec.pl/114/184/przetargi-na-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.08 ha
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu