Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-03
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.01 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat:złotowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 7 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,01 ha/ użytek RV,ŁV/ czynsz wywoławczy razem 2000,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 03.10.2022 godz. 10:00

Mały Buczek,  13.09.2022 r.

ZG.2217.52.2022

Nadleśnictwo Lipka ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze na poniższe grunty:

Lp. Adres administracyjny Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Adres leśny Rodzaj i klasa użytku Pow. [ha] Formy ochrony przyrody
Leśnictwo Oddz./pododz.
1. 30-31-042-0018 Lipka Mały Buczek 8187/2 Osowo 135-f R V 0,40002) Brak
2. 30-31-042-0018 Lipka Mały Buczek 8187/2 Osowo 135-g Ps V 0,30002) Brak
3. 30-31-042-0018 Lipka Mały Buczek 8187/2 Osowo 135-g Ps IV 1,32001),2) Brak
4. 30-31-042-0024 Lipka Batorowo 8076/4 Białobłocie 65-a Ł V 0,69002) Brak
5. 30-31-042-0024 Lipka Batorowo 8076/4 Białobłocie 65-b R V 0,34002) Brak
6. 30-31-042-0024 Lipka Batorowo 8076/4 Białobłocie 65-c R V 1,02002) Brak
7. 30-31-042-0024 Lipka Batorowo 8076/4 Białobłocie 65-d Ł V 0,94002) Brak
Razem 5,0100

1)    – powierzchnia zredukowana w stosunku do pow. pododdziału 2)  – obowiązywanie umowy od 01.01.2023 r.

Z poważaniem,

Elwira Drobiewska Zastępca nadleśniczego

Do wiadomości:

 1. Tablica ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa
 2. https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipka/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Informacje ogólne

 1. Termin i miejsce składania ofert: 10.2022 r. do godz. 10.00 (poniedziałek); sekretariat Nadleśnictwa Lipka, Mały Buczek 38, 77-420 Lipka osobiści lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej i odpowiednio opisanej kopercie.
 2. Pisemna oferta powinna zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oferowaną cenę za 1 ha gruntu;
  • oznaczenie gruntu wg danych ewidencji;
  • powierzchnię gruntu;  proponowany okres dzierżawy;  czytelny podpis oferenta.

lub być sporządzona na załączonym druku oferty (patrz załącznik nr 4).

 1. Warunki, jakie musi spełniać oferta:
  • oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
  • oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną;
  • w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika;
  • oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
  • wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;
  • ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
 • W celu uniknięcia otworzenia oferty przed wyznaczonym terminem przetargu, na kopercie (opakowaniu) powinny znaleźć się:
  • dane adresowe oferenta
  • informacja o zawartości koperty np.

„Oferta na dzierżawę gruntów Nadleśnictwa Lipka. Nie otwierać przed wyznaczonym terminem.”

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

 1. Wszelkich informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela p. Aleksandra Galimska telefonicznie pod             nr         kontaktowym 692 291 396    lub       drogą   elektroniczną galimska@pila.lasy.gov.pl .
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.10.2022 r. godz. 10:15, sala narad Nadleśnictwa Lipka.
 3. Nadleśnictwo Lipka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Nadleśnictwa oraz ogłoszone na stronie internetowej Nadleśnictwa Lipka: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwolipka/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

Z poważaniem,

W załączeniu:

 1. Zarządzenie nr 13/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka w sprawie z dnia 12.03.2020 r. zasad wyłaniania dzierżawców gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Lipka oraz ustalania wysokości czynszów za ich dzierżawę.
 2. Decyzja nr 16/2022 z dnia 09.08.2022 r.
 3. Wzór umowy na dzierżawę gruntów rolnych 4. Druk oferty

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipka/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.01 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: złotowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu