Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-05
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 58.96 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5926 dzierżawa gruntu rolnego pow. 58,96 ha

Powiat:średzki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 58,96 ha/ użytek RIII,RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy 26180,oo PLN/rocznie/wadium 5000,oo PLN do 30.09.2022//termin przetargu 06.10.2022 godz. 10:00

PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 29.08.2022 roku do 13.09.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość niezabudowana, której ogólna powierzchnia wynosi: 58,96 ha. Przetarg odbędzie się 06.10.2022 o godz. 10:00

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku poz. 481), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021 roku, poz. 514 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 461 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 29.08.2022 roku do 13.09.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, a także na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

Wykaz został również dodatkowo przesłany do sołectwa wsi Komorniki i sołectwa wsi Święte.

Ponadto skrót informacji o zamiarze dzierżawy nieruchomości został opublikowany w „Gazecie Wrocławskiej” w dniu 29.08.2022 roku.

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębach:

obręb Święte dz. 180/4, 195/2 AM 2, obręb Komorniki dz. 98/14 AM 1, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie,

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 58,9655 ha (użytki rolne 58,9655 ha) w tym:

 • grunty orne 57,0858 ha w klasach: R111b – 6,3250 ha, RIVa – 11,9452 ha, RIVb – 12,0623 ha, RV – 25,2566 ha, RVI – 1,4967 ha;
 • trwałe użytki zielone 1,6916 ha w klasach: ŁIV — 1,6916 ha;
 • pozostałe grunty 0,1881 ha w klasach: W-RV — 0,1881 ha;

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w pierwszym okręgu podatkowym.

Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej.

Na nieruchomości znajdują się samosiewy drzew i krzewów.

UWAGA: bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr WRIS/00017801/4, WRIS/00050488/6, WRIS/00017813/1 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

W dziale 111 „PRAWA, ROSZCZENIA 1 OGRANICZENIA” księgi wieczystej nr WRIS/00017813/1 znajdują się wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych z inną nieruchomością (nie dotyczące przedmiotu dzierżawy).

54-610 — Wrocław, Ulica — Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/222/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 13.02.2009 r. Nr 22, poz. 2167):

 1. nr 180/4 AM-2 położona w obrębie Święte oraz dz. nr 98/14 AM-1 położona w obrębie Komorniki, znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami IAG — tereny aktywności gospodarczych; IKK — tereny dróg kolejowych, przez teren działek przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV; dz. nr 195/2 AM-2 położona w obrębie Święte, znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IAG — tereny aktywności gospodarczych;

Północno-zachodnia część działek nr 180/4 AM-2 oraz nr 195/2 AM-2 obręb Święte położona jest w strefie ograniczonej wysokości zabudowy do 10 m.

Stan zagospodarowania:

Nieruchomość była objęta umową dzierżawy do sierpnia 2022r.

Obecnie nieruchomość po wykonanym zabiegu agrotechnicznym talerzowania po tegorocznej uprawie rzepaku.

Działki nr 180/4, 195/2 obręb Święte i dz. nr 98/14 obręb Komorniki stanowią kompleks o nieregularnym kształcie.

Przez centralną część kompleksu działek przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Przez południowo-wschodnią część działki nr 180/4 przebiega rów melioracyjny porośnięty samosiewami drzew i krzewów w zróżnicowanym wieku.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 238,00 dt pszenicy

Minimalne postąpienie: 3,00 dt pszenicy

Wadium: 5.000,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres nie dłuższy niż do trzech lat przy uwzględnieniu terminów agrotechnicznych.

UWAGA

W odniesieniu do nieruchomości o charakterze mieszanym, gdzie część powierzchni nieruchomości znajduje się w granicach administracyjnych miasta, jest przeznaczona w mpzp lub studium na cele nierolne, w tym zgłoszone do KZN lub znajdujących się w SSE, a pozostała jej część stanowiąca użytki rolne jest przeznaczona do produkcji rolnej, KOWR zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w całości lub w części, w stosunku do części nierolnej nieruchomości.

Wyłączenie gruntów nastąpi w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego w pisemnym wezwaniu do wydania, nie później jednak niż po zebraniu płodów rolnych i zakończeniu bieżącego okresu agrotechnicznego.

UWAGI do nieruchomości:

 1. Na podstawie zawartej przez Wydzierżawiającego z firmą Średzka Woda Sp. z o.o. z/s w Środzie Śląskiej umowy nr WR.SGZ.MB.3272.2.211.2013 z dn. 01.08.2013 r. m.in. na działce nr 195/2 AM-2 obręb święte, gmina Środa Śląska zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane z budową urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zgodnie z zapisami umowy przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany do umożliwienia inwestorowi realizacji zapisów w/w umów. Po zakończeniu robót budowlanych, ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu na rzecz Właściciela urządzeń, polegająca na obciążeniu nieruchomości, objętej umową, prawem posadowienia urządzeń oraz prawem każdorazowego dostępu Właściciela urządzeń i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu sprzętem, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii.

Właściciel urządzeń zobowiązał się powiadomić Wydzierżawiającego oraz użytkującego nieruchomość o planowanym terminie rozpoczęcia robót na nieruchomości, a także zobowiązał się uzgodnić termin wejścia na nieruchomość.

 1. Zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 1040/2016 z dnia 02.02.2016r. Wydzierżawiający ustanowił nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń Gminy Sroda Śląska m.in. na działce nr 195/2 obręb Święte, w zakresie której Gmina Środa Śląska lub osoby działające w jej imieniu będą uprawnione do: korzystania z działek gruntu poprzez istnienie na ich terenie urządzenia w postaci kanalizacji sanitarnej; wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, przeglądów, pomiarów, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii a także wymiany urządzenia na nowe; całodobowego swobodnego dostępu do przedmiotowych działek gruntu wraz z prawem wjazdu sprzętem mechanicznym w celu dokonania w/w czynności. Przedmiotowe prawo wpisane w dziale III KW nr WRIS/00050488/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie PGW Wody Polskie:

Na działce nr 180/4 obręb Święte znajduje się rów R-B oraz może znajdować się niezinwentaryzowana sieć drenarska. Na działkach nr 98/14 obręb Komorniki i nr 195/2 obręb Święte może znajdować się niezinwentaryzowana sieć drenarska.

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.”

W przypadku wykonywania robót ziemnych związanych ze zmianą zagospodarowania i uzbrajaniem terenu może dojść do uszkodzenia rurociągów drenarskich. Fakt ten należy natychmiast zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. Następnie trzeba wykonać naprawę uszkodzeń systemu drenarskiego pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych. Pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w gruncie skutkujących lokalnymi wymokliskami oraz uszkodzeniami w obiektach budowlanych. Ponadto inwestor odpowiadać będzie za wszystkie szkody powstałe w wyniku niepodjętych lub przeprowadzonych nieprawidłowo robót naprawczych.

Wskazanym jest pozostawienie da celów konserwacji wzdłuż koryta rowu lub cieku pasa terenu wolnego od wszelkiej trwałej zabudowy, o szerokości min. 4,0 m.

Działki nr 98/14 Komorniki oraz 180/4 i 195/2 Święte nie znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

PGW Wody Polskie nie planuje prowadzenia zadań inwestycyjnych w obrębie przedmiotowych działek.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomość jest położona na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Podstrefa Środa Śląska – Miękinia
 2. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu dla działek objętych niniejszym wykazem należy przyjąć następujące stanowisko w sprawie ochrony zabytków: – w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:

w ww. obrębach nie są zlokalizowane obiekty budowlane ujęte w ewidencji zabytków lub wpisane do rejestru zabytków. Dopuszczone formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, uwzględniając zastane relacje przestrzenno-formalne i sąsiedztwo terenów ruralistycznych. W zakresie rozwiązań formalnych ewentualnej zabudowy obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  w zakresie ochrony zabytków archeologicznych:

Teren ten stanowi obszar intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego. Ziemne roboty budowlane związane z realizacją inwestycji ingerujących w obecny poziom użytkowy bezwzględnie muszą być prowadzone po uzgodnieniu z dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę przed realizacją inwestycji, t. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową (wyprzedzających inwestycję w obrębie stanowisk) przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora.

Ze względu na położenie na terenie osadnictwa pradziejowego, Średniowiecznego i nowożytnego w sąsiedztwie znanych stanowisk archeologicznych, na obszarze ujętym w wykazie zabytków (podlegającym ochronie również na mocy przepisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego strefa ochrony konserwatorskiej OW), dla działek objętych niniejszym wykazem obowiązują następujące ustalenia:

wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi (poza rolniczym użytkowaniem) wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych (w formie stałego nadzoru i w razie konieczności prac wykopaliskowych) za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawierać dane i dokumenty, wymagane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789);  zaleca się uprzednie zweryfikowanie terenu metodami nieinwazyjnymi, co pozwoli na wskazanie obszarów do prac wykopaliskowych, stanowiące znaczne ułatwienie w docelowych procesach inwestycyjnych;

Przetarg odbędzie się w dniu

06.10.2022 roku

w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60 o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.09.2022 roku do 05.10.2022 roku w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z OT KOWR we Wrocławiu tel. (71) 35-63-919 wew. 916.

KOWR informuie, że:

zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSPw przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetarqu iest:

Wpłacenie wadium, na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 30.09.2022r., z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż uczestnik przetargu dodatkowo imienia i nazwiska osoby przystępującej do przetargu, za którą jest realizowana wpłata.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie:

 • o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, wraz z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ’,

 • że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991
 1. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uniemożliwiające udział w przetargu (zgodnie, z którym nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami, bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły) wraz z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’,
 • o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni wydzierżawianej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,
 • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z uwagami i ograniczeniami dotyczącymi wydzierżawianej nieruchomości wynikającymi m.in. z uzyskanych przez Krajowy Ośrodek opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz z przeprowadzonej lustracji nieruchomości oraz o przyjęciu do wiadomości wiążących się z tym konsekwencji wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu, oraz że w związku z tym nie wystąpi, ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu,
 • o przyjęciu do wiadomości, że Wydzierżawiający zawarł z firmą Średzka Woda Sp. z o.o. z/s w Środzie Śląskiej umowę nr WR.SGZ.MB.3272.2.211.2013 z dn. 01.08.2013 r., zgodnie z którą

m.in. na działce nr 195/2 obręb Swięte, gmina Środa Śląska zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane z budową urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i w związku z tym jako przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do wykonywania zobowiązań wynikających z zawartej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawionej nieruchomości,

 • o przyjęciu do wiadomości, że aktem notarialnym Rep A nr 1040/2016 z dnia 02.02.2016″. Wydzierżawiający ustanowił nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń Gminy Sroda Śląska na działce nr 195/2 obręb Święte, i w związku z tym jako przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do wykonywania zobowiązań wynikających z zawartej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawionej nieruchomości.
 • że przyszły dzierżawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, tj. ujętych w wykazie prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20.07.2017″. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018″. poz. 2363 ze zm.), lub znajdujących się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub znajdujących się w granicach administracyjnych miast, objętych umową dzierżawy,

10)że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pozostałe warunki przetarqu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przvstępuiące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następuiących dokumentów:

 1. osoby fizyczne — okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy — dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,  w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

UWAGA:

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy;
 3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu;
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności brak stawiennictwa uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub zaniechanie złożenia w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja.

Natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 5 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiaryqodne.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia, KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy (podpisanie umowy) zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

– do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR lub – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. la ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na koszt dzierżawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,

 • w razie uwzględnienia wniesionego zastrzeżenia na czynności przetargowe, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg, lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo unieważnia przetarg.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20.09.2022 roku do 06.10.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, sołectwie Komorniki, sołectwie Święte, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP). Dodatkowo skrót informacji o dzierżawie nieruchomości zostanie opublikowany w „Gazecie Wrocławskiej’ w dniu 20.09.2022 roku.

7z

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I).
 • Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 — poz. 817 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. I lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pani/Pana.
 • dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty Świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz. 817 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie OT KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 71-35-63-919 wew. 916.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/326639

Szczegóły

Powierzchnia: 58.96 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: średzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6293 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,72 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu