Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 13.15 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5925 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 13,15 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 13,15 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 8500,oo PLN netto/1 ha/ rocznie/pierwsze 3 lata 1000,oo PLN/1ha/ rocznie/wadium  2000,oo PLN do 26.09.2022/ termin przetargu 29.09.2022 godz. 10:00

Przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13,15 ha. Przetarg odbędzie się 29.09.2022 o godz. 10:00

Burmistrz Choszczna

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urzqdzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq.

Przedmiotem pirewszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierzawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wznłesienła I eksploatacji Instalacji oraz urzqdzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z Infrastrukturq towarzyszqcq Jest dzłerzawa na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych

1) lokalizacja nr 1 przy Ul. Fabrycznej w Choszcznie:

  1. a) o pow. 5,6575ha (cała), z dztałkl nr 49/6, oznaczonej w ewidencji gruntów I budynków użytkiem gruntowym RIVb ( o pow. 0,6526ha), RIVa (o pow. 4,6931 ha), RIIIb (o pow. 0,31 18ha), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, dla której Sqd Rejonowy w Choszcznłe V Wydzłał Ksłqg Wieczystych prowadzi księgę włeczystq SZI (3/00024457/9,

2) lokalizacja nr 2 przy UI. Fabrycznej w Choszcznie:

  1. a) o pow 7,5079ha (część), z działki nr 49/9, oznaczonej w ewidencji gruntów I budynków uzytkłem gruntowym Pslll (o pow 6,0106ha), RIVa (o pow. 1 ,2429ha), Ws (o pow. 0,1992ha), dr (0,0552ha), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, dla której Sqd Rejonowy w Choszcznie V Wydzłał Ksłqg Wieczystych prowadzi księgę wieczystq

SZ 1 0/00024458/6;

Cena wywoławcza czynszu rocznego (dot Jednej lokalizacji) do przetargu ustalona została na kwotę w wysokoścł:

  • 1000,00 zł (słownłe: jeden tysłqc złotych 00/100) ) tj. czynsz przejścłowy do CZCISU rozpoczęcła prac budowalnych;
  • 8500,00zł (słowne osłem tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. czynsz regularny za I ha* terenu objętego Inwestyqq na posadowłenłe elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędnym urzqdzenłamł;

-1000,00 zł (słownłe. Jeden tysłqc złotych 00/100) tj. czynsz regularny za I ha* terenu nłe objętego Inwestyqq.

Powyzsze kwoty podlegan opodatowanłu podatkiem VAT w wysokości 23% *za 1 ha tzn. za każdy rozpoczęty 1 ha.

Dzterzawa nieruchomości nastqpł w OParClU o przepłsy Ustawy z dnła 21 słerpnła 1997 roku o gospodarce nieruchomoścłamł (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 1 poz 815).

Okazane punktów granicznych nieruchomości przedmotu dzierżawy może nastqpłć na życzenłe I wyłqczny koszt dzierżawcy

Wadium na przetarg wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiqc złotych 00/100) od jednej lokalizacji i należy je wpłacić w terminie do dnia 26 września 2022 roku włqcznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszczne Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 prowadzone przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznłe.

Urząd Miejski w Choszcznie tel 95 765 93 00 fax 95 765 93 06 sekretartat@choszczno pl 24, 73-200 www choszczno Ol

W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem oraz regulaminem i warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy (z lokalizacji I ,2).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 10:00 w sali narad w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu oraz projektu umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet wysokości czynszu za dany rok dzierżawy. Jeżeli ustalony w przetargu dzierżawca nie przystqpi do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator przetargu odstqpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Burmistrz Choszczna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzierżawcy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Administracji Lokalami Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 95 765 9344.

https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039417354

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.15 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu