Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-20
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 18.15 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę 17 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem  18,15 ha/ użytek RIII,RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 17427,oo PLN/rocznie/wadium 1743,oo PLN do 17.10.2022//termin przetargu 20.10.2022 godz. 08:00

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec

 

Lp. Data
i godz. przetargu
Miejscowość Nr działki Powierzchnia

ha

Opis nieruchomości Stawka czynszu za 1m2 Cena wywoławcza Wadium Informacja o przeznaczeniu działki Numer księgi wieczystej
20.10.2022

godz. 8.00

Kwiatkowice 110 0,50 Dzierżawa pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 66,65 m2 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr
7 – Kwiatkowice. Z pomieszczeniem związany jest udział w części gruntu w wysokości 22,40 %. 
0,20 zł. rocznie za dzierżawę pomieszczenia gospodarczego

 

0,10 zł. rocznie za udział w gruncie

 

153,33 zł 15,33 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104551/0
20.10.2022

godz. 8.20

Jenin 63/2 0,6102 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 610,20 zł 61,02 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00105009/3
20.10.2022

godz. 8.40

Lubczyno 108/9 1,29 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 1.290,00 zł 129,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104540/0
20.10.2022

godz. 9.00

Łupowo 274/12 5,38 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 5.380,00 zł 538,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00040421/3
20.10.2022

godz. 9.20

Bogdaniec 677 2,30 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 2.300,00 zł 230,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00105008/6
20.10.2022

godz. 9.40

Motylewo 367 0,93 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 930,00 zł 93,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103313/3
20.10.2022

godz. 10.00

Motylewo 353/1 0,6866 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 686,60 zł 68,66 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078565/9
20.10.2022

godz. 10.20

Motylewo 353/3 1,6161 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 1.616,10 zł 161,61 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078565/9
20.10.2022

godz. 10.40

Motylewo 358/1 0,6300 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 630,00 zł 63,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103313/3
20.10.2022

godz. 11.00

Łupowo 15/5,

15/6,

15/7

0,3419

0,0430

0,1694

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 554,30 zł 55,43 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104544/8
20.10.2022

godz. 12.00

Łupowo 55/9 0,73 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 730,00 zł 73,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103312/6
20.10.2022

godz. 12.20

Stanowice 41/1 0,22 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 220,00 zł 22,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
20.10.2022

godz. 12.40

Stanowice 41/2 0,22 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 220,00 zł 22,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
20.10.2022

godz. 13.00

Stanowice 52 0,10 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 100,00 zł 10,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
20.10.2022

godz. 13.20

Stanowice 20 1,23 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 1.230,00 zł 123,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
20.10.2022

godz. 13.40

Jeniniec 190/5 0,2879 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 287,90 zł 28,79 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078136/3
20.10.2022

godz. 14.00

Racław 54/2 1,2431 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne. 0,10 zł. rocznie 1.243,10 zł 124,31 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104547/9
20.10.2022

godz. 14.20

Jenin 179/1 0,36 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem pod pasieki wolnostojące. 0,10 zł. rocznie 360,00 zł 36,00 zł Dzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103311/9

Warunki przetargu:

 1. Przetargi odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
 1. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bogdaniec i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 1. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 1. Osoby uczestniczące w przetargu powinny zastosować się do obostrzeń w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19.
 1. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Bogdaniec – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 17 października 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego.
 1. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium;

– w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru; stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu ( załącznik nr 1).

 1. W przypadku zamiaru wydzierżawiania nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożone przez uczestnika przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez drugiego współmałżonka zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wartości rocznego czynszu.
 1. Umowy dzierżawy będą zawierane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 1. Wójt Gminy ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia: 15 września 2022 r.

Termin zdjęcia: 20 października 2022 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przetargu na dzierżawę nieruchomosći na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bogdaniec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, e-mail: urzad@bogdaniec.pl, tel. 95 7510 210.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogdaniec, zgodnie
  z rozdziałem 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz wydanym na podst. art. 42 w/w ustawy – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 1. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), jak również innych przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 1. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 1. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 1. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

(-) Krystyna Pławska

 

https://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/1437

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.15 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:30

# 5824 sprzedaż zbiornika wodnego pow. 1,45 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-17

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5812 dzierżawa gruntu leśnego pow. 1,60 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu