Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 20.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5917 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,09 ha

Powiat:gryficki
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 20,09 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 13090,oo PLN/rocznie/wadium 5000,oo PLN do 19.09.2022//termin przetargu 23.09.2022 godz. 10:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Cedynia powiat gryfiński,

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 27.07.2022 r. nr , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr

Na mocy art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 01.09.2017 r. wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 514) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z

2013 r., poz. 1142)

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa, położonej na terenie gminy Cedynia powiat gryfiński, pochodzącej ze zlikwidowanego KPGR Cedynia.

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 27.07.2022 r. nr SZC.WKUZ.PY.4243.173.2022.MSz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 64/51 z obrębu Radostów, okręg podatkowy I, o ogólnej powierzchni 20,0902 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych wynosi: 20,0902 ha.

Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • grunty orne: 19,1043 ha, (w tym ki: Illb – 2,1236 ha, IVa – 13,1655 ha, IVb – 3,8152 ha)
 • pastwiska trwałe: 0,4876 ha, (w tym ki: 111 – 0,0707 ha, IV – 0,4169 ha)
 • grunty zadrzewione i zakrzewione: 0,4983 ha, (w tym ki: Lz-RIVa – 0,4983 ha)

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu wynosi 119,00 dt pszenicy, w tym 119,00 dt za użytki rolne,

Minimalne postąpienie wynosi – 10,00 dł pszenicy.

Wadium wynosi — 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów ornych oraz leśnych, z dala od zabudowań, dojazd drogą polną. Działka porośnięta chwastami, roślinnością trawiastą oraz krzewami.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/258/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26.04.2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Działka nr 64/51, obręb Radostów:

Kierunek: PG Tereny perspektywiczne dla prowadzenia badań geologicznych, dokumentowania złóż surowców mineralnych, prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej (201159 m2); Tereny lasów (16 m2); Dodatkowe informacje: Granice otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (201175 m2)•, Linie energetyczne wysokiego napięcia;

Działka nr 64/51 obręb Radostów: nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Cedyni dla wskazanego obszaru, nie vxyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 20151′. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 poz. 1398).

 1. Dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie rozpoczęto procedury planistycznej zmierzającej do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym do ustalenia innej funkcji terenu.
 2. Dla terenu przedmiotowej nieruchomości Rada Miejska w Cedyni nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zamiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia i w najbliższym czasie nie przewiduje się zmiany przeznaczenia nieruchomości

71-012 Szczecin, ul. Bronowicka 41, tel. 91 81 44 200, www.kowr.gov.pl

 1. Dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie v»’dano żadnej decyzji administracyjnej w trybie art. 61 ust. I i art. 50 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778; t.j. z późn. zm.) i nie wszczęto postępowania administracyjnego.
 2. W zakresie omawianej nieruchomości na dzień dzisiejszy Gmina nie planuje zlokalizowania farm elektrowni wiatrowych.
 3. Przedmiotowa działka nie jest objęta planem dla terenów, które wymagają odbudowy w wyniku działania żywiołu na podstawie ustawy z dnia I I sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w v»yniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345). zaświadczenie nr INF,6727.126.2022.PB

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, dotyczące przedmiotowej nieruchomości: brak

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce

 1. Warunki przetargu:

1) W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty gospodarcze, jeżeli wniosą wadium zgodnie z ogłoszeniem o przetargu. 2) Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:

dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,  aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

 • Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa.
 • Wadium w wyżej wymienionej wysokości należy wnieść na rachunek bankowy Oddziału Terenowego w Szczecinie w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 44 1130 1176 0022 2115 5820 0002.

Wadium powinno zostać wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak. aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniei dnia 19.09.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetarqu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 • Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej.
 • Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.

UWAGA: wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem, że:

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg /zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych Środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy/ – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,  żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.

W myśl ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 29 ust. 3bc), w przetargu na dzierżawę nieruchomości Zasobu organizowanym przez KOWR, nie mogą brać udziału osoby, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły.
 1. Wadium wniesione na przetarg w wysokości nominalnej:
 • zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na uprzednio złożony wniosek: wszystkim uczestnikom przetargu w przypadku jego odwołania oraz  osobom, które przetargu nie wygrają,  osobie, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy.
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
 1. Warunki zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:
 • Okres dzierżawy — 3 lata
 • Terminy płatności rat czynszu dzierżawnego – 31 marca i 31 października każdego roku,
 • Minimalne zabezpieczenie wykonania umowy — weksle własne in blanco, z zastrzeżeniem pkt VI,
 • Kandydat na dzierżawcę ma obowiązek przedłożyć KOWR pisemne oświadczenie współmałzonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy dzierżawy i na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,
 • Wydanie dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, 6) Z przedmiotu umowy dzierżawy mogą zostać wyłączone:
  1. 30 % użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
  2. grunty, od których nie pobiera się czynszu dzierżawnego,
  3. grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostaną złoża kopalin,
  4. grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

7) W przypadku, gdy wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przewyższa 150 decyton pszenicy, dzierżawca jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 1 pkt kodeksu postępowania cywilnego;

Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami). Niedotrzymanie tego warunku, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

 1. W przypadku gdy wylicytowany roczny czynsz dzierżawny nie przekracza równowartości 100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:
 1. Karta informacyjną o kandydacie na dzierżawcę (wg wzoru KOWR) wraz z oświadczeniem o posiadanym majątku z podaniem nr ksiąg wieczystych, oświadczeniem o wysokości zaciągniętych zobowiązań wobec osób trzecich bądź ich braku, oświadczeniem o nie zaleganiu/zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi,
 2. Oświadczenie w przedmiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR (wg wzoru KOWR),
 3. Kserokopia aktualnego nakazu/-ów płatniczych z gmin, na terenie których położone jest prowadzone gospodarstwo rolne.
 4. Weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową oraz weksel in blanco na zabezpieczenie ewentualnych należności z tytułu bezumownego użytkowania (składane dopiero przy podpisaniu umowy dzierżawy).
 5. W przypadku braku gruntów własnych – propozycję dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentami.
 6. W przypadku gdy wylicytowany roczny czynsz dzierżawny przewyższa równowartość 100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:
 7. Karta informacyjną o kandydacie na dzierżawcę (wg wzoru KOWR) wraz z oświadczeniem o posiadanym majątku z podaniem nr ksiąg wieczystych, oświadczeniem o wysokości zaciągniętych zobowiązań wobec osób trzecich bądź ich braku, oświadczeniem o nie zaleganiu/zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi,
 8. Oświadczenie w przedmiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR (wg wzoru KOWR),
 9. Kserokopia aktualnego nakazu/-ów płatniczych z gmin, na terenie których położone jest prowadzone gospodarstwo rolne.
 10. Informację banku/banków prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku (za okres ostatnich 12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków),

Informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i terminowości ich spłat lub o nie posiadaniu zaciągniętych zobowiązań,

 1. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z kopią ostatnie złożonej rocznej deklaracji podatkowej PIT – w przypadku posiadania dodatkowych źródeł dochodu,
 2. Weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową oraz weksel in blanco na zabezpieczenie ewentualnych należności z tytułu bezumownego użytkowania (składane dopiero przy podpisaniu umowy dzierżawy),
 3. Propozycję dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentami.
 4. KOWR zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez kandydata na dzierżawcę dodatkowych, wiarygodnych zabezpieczeń wykonania umowy, w szczególności:

gwarancję bankową,

poręczenie wekslowe,  przewłaszczenie na zabezpieczenie,  hipotekę, blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,  kaucję.

Prawo to przysługuje KOWR w szczególności w przypadku, gdy kandydat na dzierżawcę nie przedłoży w określonym terminie dokumentów o których mowa w pkt. IV lub V, jak również w przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę lub brak koncepcji prowadzenia działalności na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

KOWR informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez KOWR zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy.

Wybór sposobu zabezpieczenia i ocena jego wiarygodności należy do KOWR.

Nie przedłożenie dodatkowych zabezpieczeń, w sytuacji kiedy KOWR zażąda ich przedłożenia, bądź brak ich akceptacji przez KOWR spowoduje uznanie, że kandydat na dzierżawcę uchyla się od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

UWAGA! Z przedmiotem dzierżawy oraz z projektem umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można się zapoznać od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 9:00 — 14:00 w SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, tel. 512099588.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu jak również treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać w SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce lub w KOWR OT w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin albo dzwoniąc pod nr tel. 512099588.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 — j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Organizator przetarqu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od ieqo przeprowadzenia.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj. od

08.09.2022 r. do 23.09.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka

 

Wsparcia Rolnictwa oraz w siedzibie:

 1. Urzędu Gminy w Cedyni
 2. SZ KOWR w Pyrzycach
 3. Sołectwa Radostów
 4. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/325692

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.09 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryficki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu