Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat:wschowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,71 ha/ użytek RVI/ czynsz wywoławczy 378,oo PLN/rocznie/wadium 55,oo PLN do 19.09.2022//termin przetargu 22.09.2022 godz. 10:00

Dzierżawa gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolne.

Czynsz dzierżawny płatny będzie za rok 2022 do 10 grudnia 2022 roku, w latach kolejnych do 30-go dnia każdego roku po otrzymaniu faktury. Podstawą naliczenia czynszu jest Zarządzenie Burmistrza

 

Sława, dnia 26 sierpnia 2022 r.

B U R M I S T R Z S Ł A W Y

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości rolnych położonych w obrębie miasta Sława, stanowiących własność Gminy Sława Lp. Nr działki Pow. działki Księga wieczysta Położenie nieruchomości Okres dzierżawy Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego gruntu Wysokość wadium
1. 253 2,0150 ha ZG1W/00021591/4 Sława określony 3 lata

( 3- mies. wypowiedzenie)

30-go dnia

każdego roku

203,21 zł rocznie 30,00 zł
2. 260/1 1,7099 ha ZG1W/00021591/4 Sława określony 3 lata

( 3- mies. wypowiedzenie)

30-go dnia

każdego roku

173,91 zł rocznie 25,00 zł

 

Działka nr ewid. 253 położona w mieście Sława w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XIV/130/19 z dnia 29 października 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2895 z dn. 04.11.2019 r.) – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności przemysłowej w tym handel hurtowy i półhurtowy. W ewidencji gruntów i budynków RV 0,0855 ha, RVI 1,9295 ha.

Działka nr ewid. 260/1 położona w mieście Sława w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XIV/130/19 z dnia 29 października 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2895 z dn. 04.11.2019 r.) – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności przemysłowej w tym handel hurtowy i półhurtowy, PDG/7 – przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych – projektowana obwodnica Sławy nr KDG/7 o parametrach drogi głównej. W ewidencji gruntów i budynków RV 0,1460 ha, RVI 1,5639 ha.

  1. Dzierżawa gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolne.
  2. Czynsz dzierżawny płatny będzie za rok 2022 do 10 grudnia 2022 roku, w latach kolejnych do 30-go dnia każdego roku po otrzymaniu faktury. Podstawą naliczenia czynszu jest Zarządzenie Burmistrza Sławy nr 0050.216.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sława oddanych w dzierżawę.. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych związanych z użytkowaniem gruntu tj. podatku rolnego Czynsz z tytułu dzierżawy powyższych działek zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1983). Wysokość czynszu może ulec zmianie na podstawie zarządzenia Burmistrza Sławy nie częściej niż raz w roku.
  3. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
  4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w terminie 3 dni, zawarta zostanie umowa na dzierżawę przedmiotowych gruntów.

Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2022 r.:

– godzina 10.00 – działka nr ewid. 253

– godzina 10.30 – działka nr ewid. 260/1

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. H. Pobożnego 10.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 19 września 2022 r. na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy). W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

▪ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;

▪ w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;

▪ pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);

▪ małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w protokole z przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego – pokój nr 012 lub telefonicznie: 68 355 83 48.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Sława można uzyskać na stronie www.bip.slawa.pl w zakładce „RODO”.

 

https://bip.slawa.pl/przetargi/29/104/Nieruchomosci_rolnych_polozonych_w_obrebie_miasta_Slawa_2C_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Slawa/#

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.71 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: wschowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu