Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 10.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/pow. 10,65 ha/ użytek LsIV/cena wywoławcza 520000,oo PLN/wadium 52000,oo PLN do 19.09.2022/ termin przetargu 22.09.2022 godz. 10:00

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2021.1899) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490 z póź. zm.)

ogłasza co następuje:

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY SIENIAWA

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2021.1899) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490 z póź. zm.)

ogłasza co następuje:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dybków, Czerce stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.
 2. Przedmiotem przetargu jest:

działka rolno-leśna położona w miejscowości Dybków, oznaczona w ewidencji gruntów nr 519/1 0 pow. 7,87 ha, ujawniona wKW PR2R00000580/7 cena wywoławcza 400 000,00 zł wadium wynosi 40 000,00 zł działka leśna położona w miejscowości Czerce, oznaczona w ewidencji gruntów nr 757 0 pow. 2,78 ha, ujawniona w KW PR2R00002624/2 cena wywoławcza wynosi 120 000,00 zł wadium wynosi 12 000,00 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 1000
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa w terminie do dnia 19.09.2022 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wpływu środków na w/w konto do dnia 19.09.2022 r.
 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu.

Nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha i większej niż 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny, spełniający kryteria ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.2020.1655), chyba że ustawa stanowi inaczej, jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków (art. 2a ust. 1 ustawy).

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości i dowód wpłacenia wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, dowód wpłacenia wadium, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć do komisji przetargowej przed przetargiem oświadczenie, że w przypadku potrzeby wznowienia granic danej nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w

Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie tel. (16) 622 73 01 wew. 34,

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi w całości nabywca.

Sieniawa, dnia 16.08.2022 r.

Ogłoszenie zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń w UMiG Sieniawa
 2. Tablica ogłoszeń wsi Dybków, Czerce
 3. Strona internetowa Gminy Sieniawa: ogłoszenia
 4. Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Sieniawa: sieniawa.pl

 

https://bip.sieniawa.pl/SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.65 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu