Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-27
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 9.34 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5908 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,34 ha

Powiat:poznański
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 16 kompleksów gruntu rolnego/ pow. razem 9,34 ha/ użytek RV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 8554,oo PLN/rocznie/wadium 1711,oo PLN do 26.09.2022//termin składania ofert 27.09.2022 godz. 09:00

Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1933 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2022 dla licytacji nr 1-16 w o godz. 10.00 w sali nr 009

 

 

Jeziory, dnia 6.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, gruntów użytkowanych rolniczo zabudowanych budynkami gospodarczymi oraz gruntów stanowiących ogrody przydomowe.

Przetarg obejmuje licytacje nr 1-16.

Tabela nr 1. Nieruchomości objęte przetargiem

Nr licytacji Gmina Obręb Nr księgi wieczystej Numer ewidencyjny Rodzaj użytku Klasa Opis Pow.

Użytku

(ha)

Pow. użytków ogółem

(ha)

Okres dzierżawy (w latach) Cena wywoławcza – opłata roczna z tytułu dzierżawy w PL Wysokość wadium 20% opłaty rocznej

(w PLN)

1 STĘSZEW TRZEBAW POIS/OOOS3640/O 90/9 BR Budynek 1 0,0214 0,1214 1 562 112
Grunt bezpośrednio przyle 0,1
2 STĘSZEW TRZEBAW POIS/00053640/0 90/9 BR v Budynek 2 0,0534 0,1534 1 1237 247
Grunt bezpośrednio przyległy 0,1
3 STĘSZEW TRZEBAW POIS/00053640/O 90/9 BR v Budynek 3 0,0753 0,1753 1 1699 340
Grunt bezpośrednio przyle ły
4 STĘSZEW TRZEBAW POIS/00053640/0 90/9 BR Budynek 07

(silosy)

0,0912 0,1912 1 2034 407
Grunt bezpośrednio przyległy 0,1
5 STĘSZEW TRZEBAW POIS/00053640/O 90/9 BR v Budynek 09 (magazyn zbożowy – 3 kondygnacje) 0,0838 o, 1838 1 1878 376
Grunt bezpośrednio przyle
6 STĘSZEW TRZEBAW POIS/00053640/O 90/9 BR plac utwardzony 0,43 0,43 1 473 95
7 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO P02P/00173671/8 2165 0,8 4,21 5 4836 967
KOMORNIKI ŁĘCZYCA P02P/00245919/5 285 v 0,3
KOMORNIKI ŁĘCZYCA P02P/00245919/5 285 VI 1,93
KOMORNIKI ŁĘCZYCA P02P/00246172/3 294 0,73
KOMORNIKI ŁĘCZYCA P02P/00245919/5 298 Ł 0,17
KOMORNIKI WIRY P02P/00255492/8 769 0,28
8 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO NIWKA P02P/00269909/6 1199/3 VI 0,72 1,8 5 1383 277
PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO NIWKA P02P/00269909/6 1199/3 v 1,08
9 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO NIWKA P02P/00261087/1 1186/8 VI 2,03 2,03 5 1560 312
10 MOSINA MOSINAMIASTO POIM/00034763/4 3170 0,3 0,3 5 69 14
11 MOSINA MOSINAMIASTO POIM/00038352/8 3183 0,14 0,14 5 32 6
12 MOSINA MOSINAMIASTO POIM/00038352/8 3183 v 0,22 0,22 5 51 10
13 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO P02P/00173671/8 2171 VI 0,034 0,034 5 8 1
14 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO P02P/00173671/8 2171 VI 0,02 0,02 5 5 1
15 MOSINA JEZIORY POIM/00034761/O 149 0,39 0,39 5 90 18
16 KOMORNIKI CHOMĘCICE P02P/00173660/8 533 IV 0,12 0,12 5 28 6
BR IVa 0,2255 0,2255 5 52 10

Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1933 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2022 dla licytacji nr 1-16 w siedzibie WPN o godz. 10.00 w sali nr 009

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Dyrektora Parku.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ustalonej ceny wywoławczej (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy) odpowiednio do właściwej licytacji, przelewem na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego Bank Gospodarstwa Krajowego r/Wielkopolski nr 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 w terminie do dnia 27.09.2022 r., do godz. 08.00. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg na dzierżawę – licytacja nr

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wielkopolskiego Parku Narodowego (27.09.2022 r. godz. 800).

Uczestnik przetargu poprzez wpłatę wadium oświadcza o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu zawartych w przepisach prawnych, w ogłoszeniu o przetargu oraz warunków umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej (wzór umowy w załączniku nr 1).

Uczestnik przetargu składa ofertę (wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę – licytacja nr do dnia 27.09.2022 r. do godz. 9.00. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego jeżeli:

 • nie odpowiada warunkom przetargu,
 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera wszystkich danych zawartych w formularzu ofertowym,
 • do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,
 • jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
 • uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej niż ustalona cena wywoławcza.

Wadium wpłacone przez uczestnika licytacji wygrywającego licytację zalicza się na poczet rocznej opłaty z tytułu dzierżawy. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała licytację od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od odstąpienia, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazany przez wpłacającego rachunek bankowy.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zamknięcia przetargu.

Dyrektor Parku zawiadamia pisemnie osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Parku.

Uczestnik przetargu, który wygra licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Parku. Uczestnik przetargu związany jest ofertą do dnia zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w tabeli nr 1, (wzór umowy — załącznik nr 1).

Z przeprowadzonej licytacji sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika licytacji, który wygrał licytację. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz uczestnik licytacji, który wygrał przetarg. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Wartość opłaty rocznej z tytułu dzierżawy za każdy następny rok podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług za rok ubiegły ustalony na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja będzie dokonywana raz do roku, każdorazowo po 1 czerwca roku kolejnego po zawarciu umowy.

Czynsz dzierżawny dzierżawca zobowiązuje się wpłacać do kasy Wielkopolskiego Parku Narodowego lub na rachunek BGK 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009 w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy w pierwszym roku. W kolejnych latach w terminie do 1.12. każdego roku z góry.

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego może odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed rozpoczęciem przetargu.

Informacji dotyczących przetargu udziela.

 • Krzysztof Nowacki, tel. 618982314, 502 836 135;
 • Beata Geriof – tel. 618982311, 515 357 268.

Pouczenie: Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (www.wielkopolskipn.pl).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach, 62-050 Mosina, tel.: 61 89 82 300, adres e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wielkopolskipn.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w przetargu.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach — zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa.
 6. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 — formularz ofertowy
 3. Mapa obrazująca położenie budynków.

Otrzymują do wiadomości:

 1. Tablica informacyjna WPN
 2. Strona internetowa WPN

https://www.e-bip.org.pl/WPN/16900

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.34 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-21

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6192 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,27 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-25

Dodano: 7 maja, 2023

O godzinie: 13:00

# 6177 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 12,24 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-07-05

Dodano: 1 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6173 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 31,99 ha

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-31

Dodano: 30 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6172 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,27 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-23

Dodano: 27 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6168 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 28,75 ha

Powiat: pilski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-26

Dodano: 20 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6159 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,39 ha

Powiat: koniński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu