Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-27
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 38.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5906 dzierżawa gruntu rolnego pow. 38,51 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego (do 30.11.2023)/ pow. 38,51 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 27419,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 27.09.2022 godz. 12:00

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawy do używania i pobierania pożytków, z przeznaczeniem na cele rolnicze do dnia określonego przez Oferenta  w formularzu ofertowym (maksymalny okres dzierżawy do 30.11.2023 r.). Wybór terminu na formularzu przez Oferenta jest wiążący. Zmiana terminu dzierżawy może nastąpić tylko  w przypadku opisanym w pkt. 2

 

Uwaga:           Termin zakończenia bieżącej Umowy Dzierżawy to 30.10.2022 roku. 

Termin nowej umowy będzie obowiązywał od 01.11.2022 roku.

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST –PARK” sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Chocicza Mała (Września)

 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych,sierpień 2022 roku.

Spis treści

 

 1. Zaproszenie do składania ofert..………………………………….………………………………………….……3 str.
 2. Przedmiot Dzierżawy………………..……………..……………….…………………………………………….…..3 str.
 3. Termin dzierżawy…………………………………………………….………………………………………………..…5 str. 4. Warunki zakwalifikowania Oferenta………….…………………………………………………………………5 str. 5. Wykluczenie Oferentów…………………….…………………………………………………………………………5 str.
 4. Udzielenie wyjaśnień……………………………………………………………………………………………………6 str.
 5. Sporządzenie i składanie ofert….……………………………………………………………………………..……6 str. 8. Otwarcie ofert…………….………………………………………………………………………………………….……7 str.
 6. Kryterium oceny Ofert……….………………………………………………………………………………………..8 str.
 7. Protesty i uwagi…………………………………………………………………………………………………….……8 str.
 8. Poufność informacji……………………………………………………………………………………………………9 str.
 9. Dodatkowe informacje……………………………………………………………………………………………….9 str. 13. Załącznik nr 1 – formularz oferty………………………………………………………………………….……11 str.
 10. Załącznik nr 2 – Informacja RODO………………………………………………………………………..…..13 str. 15. Załącznik nr 3 –Wzór umowy………..…………………………………………………………………….……14 str.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zaproszenie do składania ofert.

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zaprasza do  składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chocicza Mała (powiat wrzesiński). Sposób prowadzenia procedury zaproszenia do składania ofert, sposób przygotowania ofert i kryteria oceny określa opis „Zaproszenia do składania ofert”.

 

 

 1. Przedmiot Dzierżawy.

 

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem na cele rolnicze, dotyczy działek ewidencyjnych :

 

Nr działki Powierzchnia (ha) Lokalizacja Obręb ewidencyjny
49/9 1,2037 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/16 0,4045 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/13 0,1064 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
49/10 0,4807 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/17 0,2730 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/14 0,2464 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
49/11 0,2141 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/18 0,3395 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
48/15 0,4697 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
36/4 28,9377 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Obłaczkowo
27/23 0,5834 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
27/22 1,8169 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
5/3 3,4407 ha Chocicza Mała

(Wrzesińska Strefa

Aktywności Gospodarczej)

Chocicza Mała
Łącznie 38,5167 ha

 

UWAGI:

 

W przypadku gdy stanie się to konieczne dla pozyskania przez Wydzierżawiającego inwestora, Wydzierżawiający może rozwiązać umowę z jedno-miesięcznym okresem wypowiedzenia, zaś Dzierżawca nie będzie wnosił do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy,  w szczególności roszczeń określonych w przepisie art. 706 k.c., jak również roszczeń z tytułu zwrotu kosztów przywrócenia Przedmiotu Dzierżawy do stanu przed rozpoczęciem produkcji rolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Termin dzierżawy.

 

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawy do używania i pobierania pożytków, z przeznaczeniem na cele rolniczedo dniaokreślonego przez Oferenta  w formularzu ofertowym (maksymalny okres dzierżawy do 30.11.2023 r.). Wybór terminuna formularzu przez Oferenta jest wiążący. Zmiana terminu dzierżawy może nastąpić tylko  w przypadku opisanym w pkt. 2

 

Uwaga:           Termin zakończenia bieżącej Umowy Dzierżawy to 30.10.2022 roku. 

Termin nowej umowy będzie obowiązywał od 01.11.2022 roku.

 

 1. Warunki zakwalifikowania oferenta do zaproszenia.

 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta do udziału w procedurze zaproszenia jest zapoznanie się przez Oferenta z Zaproszeniem do składania ofert i zaakceptowanie jego postanowień.

 

 1. Wykluczenie oferentów.

 

Z procedury do składania ofert zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:

 

 • złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję,
 • złożyli w zaproszeniu do składania ofert nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego,
 • w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty,
 • nie wypełnili wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny. W tych przypadkach oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

 

 1. Udzielanie wyjaśnień.

 

 1. Oferent może zwrócić się do Wydzierżawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 1500(liczy się data wpływu zapytania) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych ze opisem Przedmiotu Dzierżawy i przebiegiem postępowania. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.
 2. Wyjaśnienia udzielane w trybie określonym w punkcie lit. a) stanowią jedyny wiążący i formalnie dopuszczalny tryb wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania oparte na informacjach uzyskanych od Wydzierżawiającego lub osób trzecich w innym trybie.

 

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania proszę kierować do Departamentu Inwestycji:

 

e-mail:  di@invest-park.com.pltel.: +48 74 664 91 66

 

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem, lecz bez ujawnienia jego autora, Wydzierżawiający opublikuje na stronie internetowej Spółki.

 

 1. Sporządzanie i składanie ofert.

 

Złożona oferta musi zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola zgodnie z formularzem zgłoszeniowym (który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert). Każda oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego oferenta. Każdy z oferentów może przedstawić tylko jedną ofertę. Termin związania ofertąwynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Do oferty należy dołączyć podpisaną informację RODO (załącznik nr 2).

 

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO  27.09.2022 r. (do godz. 12:00)

 

Oferty pisemne (wypełnione i podpisane)należy składać w nieprzejrzystej kopercie,zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie i ponowne zamknięcie bez pozostawiania śladów, w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (Sekretariat, I piętro).

 

 

OFERTA = FORMULARZ + INFORMACJA RODO

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Nie otwierać koperty do dnia  27.09.2022 r. do godziny 12:10. Oferta na dzierżawę terenów w miejscowości Chocicza Mała”.

 

W przypadku wysyłki oferty drogą pocztową, poniżej podajemy adres siedziby Spółki.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych

 

 

8.Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydzierżawiającego (ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych –I piętro , sala konferencyjna), w dniu 27.09.2022 rokuo godz. 12:10. W celu przedstawienia  wstępnych informacji o złożonych propozycjachprzez Oferentów, otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów lub ich przedstawicieli w ww. terminie. Podczas otwarcia ofert nastąpi ogłoszenie nazwy oferenta oraz wszystkich elementów ofertypodlegających ocenie – dotyczy to każdej oferty złożonej w terminie określonym w pkt 7. Po otwarciu wszystkich ofert, zostanie przeprowadzona analiza i ocena ofert w celu nadania punktacji.

 

 

 

 

9.Kryterium oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Spółkabędzie kierowała się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

▪     Proponowany czynsz za dzierżawę nieruchomości –waga 85 %

 

K1 = (Cb / Cmax) x 85 %

 

K1 –liczba punktów w ramach kryterium czynszu,

Cmax –najwyższy czynsz ofertowy w ofertach podlegających ocenie, Cb – czynsz przedstawiony w badanej ofercie.

 

▪    Wielkość obecnie posiadanych bądź dzierżawionych nieruchomości przez oferenta – waga 15 %

 

K2 = (Cmin/Cb) x 15 %

 

K2 –liczba punktów w ramach kryterium wielkości posiadanych nieruchomości, Cmin –najniższa wielkość posiadanych nieruchomości w ofertach podlegających ocenie, Cb –wielkość posiadanych nieruchomości przedstawiona w badanej ofercie.

 

▪    SUMA PUNKTÓW = K1 + K2

Jeżeli Wydzierżawiającynie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszejze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Wydzierżawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Wydzierżawiającego ofert dodatkowych –oferty dodatkowe będą ocenianie w kryterium: proponowany czynsz za dzierżawę.

 

10.Protesty i uwagi

 

Przebieg zaproszenia do składania ofert oraz wyniki analizy ofert nie podlegają protestom, zastrzeżeniom ani jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany przedmiotowych wyników.

 

 

11.Poufność informacji

 

Informacje dotyczące badania i porównywania ofert są poufne.

 

12.Dodatkowe informacje

 

 • W wyborze najkorzystniejszej oferty podmioty biorące udział w procedurze zostaną poinformowane drogą e-mailową. Informacja o wyborze określonej oferty zostanie również udostępniona na stronie internetowej:

 

https://investpark.com.pl/blog/category/przetargizamowienia/

 

 • Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty będą udzielane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu wyboru oferty przez Zarząd / Radę Nadzorczą Spółki.
 • Oferty złożone po terminie nie będą
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Spółkamoże żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy dzierżawy przez wybranego oferenta, zostanie wybrana oferta, która zajęła kolejne miejsce ze względu na otrzymaną punktację.
 • Spółka może zamknąć postępowanie bez wyboru oferenta (w tym bez podania przyczyny). Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 • Proces wyboru Oferenta:
  • otwarcie ofert w dniu 09.2022 r.,
  • analiza ofert w dniach 09.2022 r. –  29.09.2022 r.,
  • zgłoszenie wniosku do Zarządu o wybór najkorzystniejszej oferty,
  • akceptacja Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki,
  • ogłoszenie wyników na stronie internetowej,
  • poinformowanie oferenta oraz przygotowanie Umowy na dzierżawę terenu.
 • Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione.
 • Integralną częścią ogłoszenia są załączniki:

 

 • Załącznik nr 1 –  Formularz oferty,
 • Załącznik nr 2 –  Informacja RODO
 • Załącznik nr 3 –  Wzór umowy na dzierżawę nieruchomości (zapisy określone we wzorze   umowy mogą ulec zmianie, przedmiotowy dokument jest szablonem).

 

 

https://invest-park.com.pl/blog/2022/09/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-chocicza-mala-wsag-wrzesnia-na-okres-2022-2023/

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 38.51 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: wrzesiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-21

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6192 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,27 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-25

Dodano: 7 maja, 2023

O godzinie: 13:00

# 6177 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 12,24 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-07-05

Dodano: 1 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6173 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 31,99 ha

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-31

Dodano: 30 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6172 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,27 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-23

Dodano: 27 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6168 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 28,75 ha

Powiat: pilski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-26

Dodano: 20 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6159 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,39 ha

Powiat: koniński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu