Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-06
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5904 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,69 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,69 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 3478,oo PLN/rocznie/wadium 695,oo PLN do 29.09.2022//termin przetargu 06.10.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

O S T R Z E S Z Ó W

Ostrzeszów, dn. 18.08.2022r.

WGN. 6845.369A.2022

 

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY OSTRZESZÓW

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 202 Ir. poz. 1899 z późn. zm.), 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2021 r., poz. 2213), UCHWAŁY NR  RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4382 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 124/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szklarka Myślniewska, gmina Ostrzeszów i ogłoszenia

I przetargu ustnego nieograniczonego

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Przeznaczenie gruntu i sposób jego gospodarowania oraz termin zagospodarowania nieruchomości Termin uiszczania czynszu Cena wywoławcza — stawka czynszu dzierżawnego roczna Wysokość wadium
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Miasta i Gminy

Ostrzeszów

K710/00036783/5

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od obciążeń

Szklarka

Myślniewskaobręb ewidencyjny

0016, Gmina Ostrzeszów

Część działki ew. nr 535/3 0 pow.

8,6943 ha.

Grunt sklasyfikowany jest jako:

LV           — łąki trwałe (7,9636 ha),

LVI         – łąki trwałe (0,7307 ha.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów nieruchomość oznaczon jest symbolami:

IT – tereny infrastruktury technicznej,

RI – tereny rolne, R2 – tereny rolne z ograniczeniami,

ZL – tereny lasów.

runt wydzierżawia si z przeznaczeniem na cele rolnicze, na okres

10 lat.

Czynsz za rok 2022 płatny będzie do dnia 30 grudnia.

Za lata 20232032 płatny do dnia 30 kwietnia danego roku.

3477,72 zł słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 72/100

(Czynsz przedmiotowo zwolniony zpodatku VAT na podstawie 593 ust. I pkt. 2

Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia

2013r. w sprawie zwolnień odpodatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z  poz.

1983 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004″. opodatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2022 r., poz. 931 z późn

zm.

695 zł

Nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy do dnia 22.10.2022r. Umowa dzierżawy z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obowiązywać będzie od dnia 23.10.2022r. Działka ewidencyjna nr 535/3 znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce Szklarka, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce-Szklarka, na terenie gminy Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, oraz ROZPORZĄDZENIA NR 32/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce-Szklarka, na terenie gminy Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie. Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń związanych z użytkowaniem ww. działek, które są opisane w podanych rozporządzeniach. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegać będzie waloryzacji raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest opłacać podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne z tytułu dzierżawy.

Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości, parametrami oraz możliwością wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem gruntu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuie, że I przetarg ustny nieograniczony na wyżei wymienioną nieruchomość odbedzie sie dnia 6 października 2022r. (czwartek) o godz. 1000 w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. pokój nr 104 1 pietro. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyżej tabeli na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy nr: konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 29 września 2022 r. (czwartek) do godz. 2400 (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wplata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny czynszu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt.

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, z datą wystawienia nie późniejszą jednak niż 3 miesiące.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl — w zakładce: przetargi / zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl.

Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, regulamin przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 201, nr telefonu 62 732-06-23 w godzinach 700 – 15 00.

 

https://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=15125

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.69 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu