Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-15
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 452.83 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5902 dzierżawa gruntu rolnego pow. 452,83 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego: 42,71 ha, 40,00 ha, 33,83 ha, 28,26 ha, 36,32 ha, 46,85 ha, 47,62 ha, 95,72 ha, 110,91 ha, 6,93 ha / pow. razem 452,83 ha/ użytek RIII, RIV, RV, PsIV, ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 986222,oo PLN/rocznie/wadium 238000,oo PLN do 14.09.2022//termin przetargu 15.09.2022 godz. 09:00

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  WE  WROCŁAWIU ogłasza  aukcję  na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych niezabudowanych :

Nazwa dzierżawy Powierzchnia ha fizycznych Położenie wg ewidencji gruntów Określenie użytków i klasy bonitacyjne Wysokość wadium-zł Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

(dt pszenicy/

1 ha)

BRZEZIA ŁĄKA 1 42,71 obręb Brzezia Łąka gm. Długołęka dz. nr 35 grunty orne-42,32 ha

(IIIa- 7,66; IIIb- 3,99; IVa – 6,09; IVb-0,30; V-16,50;

VI-7,78);

Pozostałe 0,39 (W)

21 000,- 20,00 dt
BRZEZIA ŁĄKA-2 40,0000 obręb Brzezia Łąka gm. Długołęka dz. nr 37, 99, 100 grunty orne-39,47 ha

(IIIa- 10,23; IIIb- 4,38; IVa

– 5,69; IVb-7,88; V-

11,29); lasy – 0,53 ha (LsV)

20 000,- 20,00 dt
KAMIEŃ-9 33,8358 obręb Kamień gm. Długołęka dz. nr 203/2 grunty orne: 33,6732 ha (IIIa-27,9816, IIIb-2,0060, IVa-1,6212, IVb-0,6647,),  ŁIII-1,3997; pozostałe: (W-0,1626) 17 000,- 25,00 dt
KAMIEŃ-10 28,2679 obręb Kamień gm. Długołęka dz. nr 203/3 grunty orne: 28,1240 ha (IIIa-21,1932, IVa-6,9308), pozostałe:  (W-0,1439) 14 000,- 25,00 dt
PIECOWICE-5 36,3205 obręb Piecowice gm. Długołęka dz. nr 105/13 grunty orne: 36,1178 ha (IIIa-25,0180, IIIb-9,7931

, IVa-0,0630, IVb-0,4008,

V-0,8429), pozostałe:  (W0,2027)

18 000,- 25,00 dt
PIECOWICE-7 46,8567 obręb Piecowice gm. Długołęka dz. nr 113/1, 113/2 grunty orne 46,4137 ha  (IIIb- 11,6173; IVa –

12,7191; IVb-14,6513; V-

6,9435, VI-0,4825);

Pozostałe -0,4430 (W)

23 000,- 25,00 dt
PIETRZYKOWICE 47,6241 obręb Pietrzykowice gm. Długołęka dz nr 60/2, 60/3, 60/4, 64/1, 71/1 użytki zielone  45,7477 ha (ŁIII – 26,7785; ŁIV-

4,4957; PsIV-6,7935; ŁV7,68); lasy 1,2159 ha

(LsIV);

pozostałe – 0,6605 ha (W)

24 000,- 9,00 dt
ŚLIWICE-2 95,7200 obręb Śliwice gm. Długołęka dz nr 58/1, 229/4 grunty orne 92,93 ha  (IIIa- 2,38; IIIb- 39,27; IVa – 15,07; IVb-11,03; V22,76; VI- 2,42); lasy 0,23 ha (LsV);

pozostałe 2,56 (W V-0,19;

Lz V-1,59; N- 0,78)

48 000,- 22,00 dt
SZCZODRE-2 110,9149 obręb Szczodre gm. Długołęka dz. nr 12, 13, 14, część dz. nr 15, dz. nr 19, 20/12, 20/13, 20/14,

20/15, 20/16

grunty orne 87,63 ha  (IVa- 19,92; IVb- 12,67; V-

55,04); użytki zielone  16,4449 ha

(ŁIV – 0,77; PsIV- 9,7349;

PsV – 5,94) lasy 6,01 ha (LsIV – 4,41; LsV – 1,34; LsVI – 0,26) pozostałe 0,83 ha (W – 0,37; Lz-RV – 0,24;

Lz-PsIV -0,22)

50 000,- 12,00 dt
SZCZODRE 6,93 obręb Szczodre gm. Długołęka część dz. nr 15 użytki zielone  6,9300 ha (ŁIV – 2,04; PsIV-4,89 ha) 3 000,- 12,00 dt

Na nieruchomości Pietrzykowice formalnie istniejące użytki zielone są faktycznie użytkowane jak grunty orne, z tym że rzeczywista powierzchnia użytkowania rolnego wynosi około 31 ha.

Przez działki geodezyjne nr 35 i 37 obręb Brzezia Łąka przebiega podziemny rurociąg paliwowy wysokiego ciśnienia.

Przez działkę geodezyjną nr 105/13 obręb Piecowice przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia i jest one w związku z tym faktem obciążone służebnością na rzecz operatora sieci.

Przez działkę geodezyjną 58/1 obręb Śliwice przebiega podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia

Przez działkę geodezyjną 229/4 obręb Śliwice przebiega podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia oraz podziemny rurociąg paliwowy wysokiego ciśnienia.

Przez działki geodezyjne nr  13, 14, 15, 19, 20/12, 20/13, 20/14 obręb Szczodre przechodzą linie energetyczne średniego napięcia.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo wcześniejszego wyłączenia z przedmiotu dzierżawy części jej powierzchni w przypadku gdy wynikać to będzie z potrzeby realizacji uzasadnionego interesu Uczelni lub konieczności realizacji celów publicznych.

Nieruchomości wydzierżawione będą na okres 5 lat, tj. od 1 października 2022 r. do 30 września 2027 r. Istnieje możliwość przedłużenia umowy o kolejne 2 lata na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 141/2022 z dn. 02.09.2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi w terminie do dnia 01 października 2022 r.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 dt pszenicy/ 1 ha

Aukcja odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – gmach główny ul. Norwida 25  sala nr VR na II piętrze.

WARUNKI AUKCJI:

 1. W aukcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne z wyjątkiem tych, które zalegały z płatnościami wobec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułu czynszu dzierżawnego za co najmniej dwaokresy płatności w okresie ostatnich 5 lat.
 2. Osoby przystępujące do aukcji zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem aukcji:
  • dokument tożsamości i w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem aukcji jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w aukcji wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie współmałżonka do aukcji z zamiarem wydzierżawienia nieruchomości, będącej przedmiotem aukcji z płatnością czynszu dzierżawnego ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku wygrania aukcji umowa dzierżawy winna być podpisana przez obojga małżonków,
 3. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy aukcji powinni wpłacić na konto Uczelni: PKO BP S.A. Wrocław 60 1020 5226 0000 6402 0719 9500 do 14 września 2022 r. i przekazać dowód wpłaty w terminie najpóźniej do14 września 2022 e-mailem na adres: tomasz.fiedor@upwr.edu.pl pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Za dowód wpłaty uważa się potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)
 4. W tytule przelewu i/lub e-mailu należy określić nazwy dzierżaw (zgodnie z tabelą w treści ogłoszenia o aukcji) dla których dokonana jest wpłata wadium.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.
 6. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferował czynszu wyższego od wywoławczego o co najmniej jedno postąpienie.
 7. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej tzn. bez odsetek w terminie najpóźniej do 7 dni po aukcji.
 8. Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie nie później niż do dnia wydania przedmiotu aukcji. Zgodnie z tą umową dzierżawy roczny czynsz dzierżawny w wysokości iloczynu czynszu wylicytowanego i powierzchni przedmiotu dzierżawy będzie płatny w 4 równych ratach kwartalnych w terminach odpowiednio do końca kwietnia , lipca, października i stycznia przy czym cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej ceny skupu publikowanej przez GUS za I półrocze dla płatności za III i IV kwartał oraz za II półrocze dla płatności za I i II kwartał. W protokole z przeprowadzonej aukcji osoba, która aukcję wygra, zobowiązana będzie do oświadczenia, że zapoznała się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
 10. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach aukcji.
 11. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem o aukcji są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o aukcji.
 12. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji bez podania przyczyn. W takiej sytuacji oferentom nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem wadium w kwocie nominalnej.

Aukcja odbędzie się w oparciu o regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 141/2022 z dn. 02.09.2022 roku (akty prawne dostępne na stronie Uczelni: https://bip.upwr.edu.pl/aktyprawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora)

* Informacji o aukcji udziela Centrum Zarządzania Budynkami, Sekcja Nieruchomości  tel. 71-320-52-91, e-mail:  tomasz.fiedor  @upwr.edu.pl  lub anna.kutnik@upwr.edu.pl

https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/najem-dzierzawa-obiektow-upwr/aukcja-na-dzierzawy-nieruchomosci-rolnych-polozonych-w-obrebach-brzezia-laka-kamien-piecowice-pietrzykowice-sliwice-i-szczodre-gmina-dlugoleka-2022-09-16-33.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 452.83 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu