Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-15
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 8.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5901 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,22 ha

Powiat:żniński
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,22 ha/ użytek RIII,RIV,RV/ czynsz wywoławczy 10500,oo PLN/rocznie/wadium 1900,oo PLN do 14.09.2022//termin przetargu 15.09.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie

o przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych

Burmistrz Żnina ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Żnin, na okres od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r., dla następujących nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia (w ha) Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

(w zł)

Wadium

(w zł)

wg księgi wieczystej wg ewidencji gruntów
BY1Z/00015493/8 Obręb:  Brzyskorzystew

Cz. dz. nr 179

3,68 6.000,00 zł 1.000,00 zł
BY1Z/00022073/0 Obręb:  Brzyskorzystew

dz. nr295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/8

1,5614

łącznie

2.500,00 zł 500,00 zł
BY1Z/00005076/6,

BY1Z/00018420/7

Obręb: Słabomierz

Cz. dz. nr 20 i cz. dz. nr 21

3,00

łącznie

2.000,00 zł 400,00 zł

Działka nr 179, obręb Brzyskorzystew położona jest wśród pól uprawnych, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy zagrodowej i nieczynnej linii kolejowej. Działka ma kształtzbliżony do litery L. Z przedmiotu dzierżawy wyłączeniu podlega część działki porośnięta drzewami i krzewami. W skład części przeznaczonej do dzierżawy wchodzą użytki rolne w klasach: RIIIa – 0,45 ha, RIVa – 1,05 ha, RIVb – 1,68 ha i RV – 0,5 ha. Działka położona jest przy drodzeo nawierzchni gruntowej Brzyskorzystew – Obrona Leśna. Grunt był użytkowany rolniczo.

Działka nr 295/8, obręb Brzyskorzystew ma kształt nieregularny, natomiast przylegające do niej działki nr 295/2, 295/3, 295/4 i 295/5 mają kształt zbliżony do prostokątów. Działki tworzą jeden kompleks o nieregularnym kształcie. Kompleks działek położony jest przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie pól uprawnych, zabudowy zagrodowej oraz cmentarza. Działki były użytkowane rolniczo. W skład działki 295/8, o powierzchni 0,9669 ha wchodzą grunty rolne w klasach: RIIIa – 0,0854 ha, RIVa – 0,8546 ha i RIVb – 0,0269 ha.W skład działeknr 295/2, 295/3, 295/4, 295/5 wchodzą użytki rolne w klasach RIVa i RIVb.Działki oznaczone numerami: 295/2, 295/3, 295/4 i 295/5, wchodzące w skład przedmiotu dzierżawy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębach Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną. Wobec powyższego Dzierżawca wyraża zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy w stosunku do ww.  działek co zostanie uregulowane odpowiednimi zapisami w umowie dzierżawy.

Części działek  nr 20 i 21, obręb Słabomierz przeznaczone do dzierżawy stanowią jeden kompleks gruntów użytkowanych rolniczo, położony w sąsiedztwie pól uprawnych i lasu. Kompleks ma kształt zbliżony do trapezu. W skład gruntów wchodzą użytki rolne w klasie RV.

Do rozliczenia czynszu dzierżawnego obowiązuje rok gospodarczy tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego (w 2022 r. od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.). Czynsz płatny jest z dołu do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy począwszy od roku 2023. Za okres od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. czynsz płatny jest w pełnej, wylicytowanej wysokości.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych opłat związanych z własnością lub użytkowaniem przedmiotowych gruntów.

Przetargi odbędą sięw Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39,w terminach:

  1. na część działki nr 179, obręb Brzyskorzysteww dniu 15września 2022 r. o godz. 900,
  2. na działki nr 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/8, obręb Brzyskorzysteww dniu 15września 2022 r. o godz. 930,
  3. na części działek nr 20 i 21, obręb Słabomierzw dniu 15września 2022 o godz. 1000

Warunkiem udziału w przetargu jestwniesienie wadium,złożenie oświadczenia przez uczestnika przetargu o niezaleganiu w stosunku do Gminy Żnin z zapłatą podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowaoraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wpłaty wadium,
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik  przetargu zaoferuje co najmniej jednopostąpienie ponad cenę wywoławczą czynszu.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości odpowiadającej danej nieruchomości, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września 2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18) tel. 516 994 564.

https://bip.umznin.pl/dokumenty/8131

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.22 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-26

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5919 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,62 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu