Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-28
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 57.04 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5900 dzierżawa gruntu rolnego pow. 57,04 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego (do 30.11.2023)/ pow. 57,04 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 40612,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 28.09.2022 godz. 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST –PARK” sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

 

 

Dotyczy:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej pod cele rolnicze w miejscowości Dobromierz (woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki)

 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych,sierpień 2022 r.

Spis treści

 

 1. Zaproszenie do składania ofert..………………………………….………………………………………….……3 str.
 2. Przedmiot Dzierżawy………………..……………..……………….…………………………………………….…..3 str.
 3. Termin dzierżawy…………………………………………………….………………………………………………..…7 str. 4. Warunki zakwalifikowania Oferenta………….…………………………………………………………………7 str. 5. Wykluczenie Oferentów…………………….…………………………………………………………………………7 str.
 4. Udzielenie wyjaśnień……………………………………………………………………………………………………8 str.
 5. Sporządzenie i składanie ofert….……………………………………………………………………………..……8 str. 8. Otwarcie ofert…………….………………………………………………………………………………………….……9 str. 9. Kryterium oceny Ofert……….……………………………………………………………………………………….10 str. 10. Protesty i uwagi…………………………………………………………………………………………………….….10 str.
 6. Poufność informacji…………………………………………………………………………………………………11 str.
 7. Dodatkowe informacje…………………………………………………………………………………………….11 str.
 8. Załącznik nr 1 – formularz oferty………………………………………………………………………….……13 str.
 9. Załącznik nr 2 –Informacja RODO………………………………………………………………………..…..15 str. 15. Załącznik nr 3 –Wzór umowy………..…………………………………………………………………….……16 str.

 

 1. Zaproszenie do składania ofert.

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zaprasza do  składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod cele rolnicze położonej w miejscowościDobromierz (woj. dolnośląskie, powiat świdnicki, link lokalizacyjny: https://goo.gl/maps/dd2fGAkYgADqDP4VA). Sposób prowadzenia procedury zaproszenia do składania ofert, sposób przygotowania ofert i kryteria oceny określa opis „Zaproszenia do składania ofert”.

 

 

 1. Przedmiot Dzierżawy.

 

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem na cele rolnicze, dotyczy działek ewidencyjnych :

 

Nr działki Powierzchnia (ha) Lokalizacja Obręb ewidencyjny
323/2 0,4200 Dobromierz (pow. świdnicki) 0004 Dobromierz
324/3 7,3800 Dobromierz (pow. świdnicki) 0004 Dobromierz
326/31 49,2426 Dobromierz (pow. świdnicki) 0004 Dobromierz
Łącznie 57,0426

 

UWAGI:

 

 • W przypadku gdy stanie się to konieczne dla pozyskania przez Wydzierżawiającego inwestora,

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę z jedno-miesięcznym okresem wypowiedzenia, zaś Dzierżawca nie będzie wnosił do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy, w szczególności roszczeń określonych w przepisie art. 706 k.c., jak również roszczeń z tytułu zwrotu kosztów przywrócenia Przedmiotu Dzierżawy do stanu przed rozpoczęciem produkcji rolnej. 

 • Nieruchomość o nr 326/21 (nieobjęta Umową Dzierżawy) jest planowana do procedury sprzedaży.

W przypadku sprzedania przedmiotowej nieruchomości, Dzierżawca nie będzie wnosił do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tytułu prowadzenia prac budowlanych na działce o nr 326/21 (sąsiadującej z Przedmiotem Dzierżawy) do końca 2023 roku oraz będzie miał świadomość, iż takie prace mogą być przeprowadzane w tym okresie na ww. nieruchomości.

 1. Termin dzierżawy.

 

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawydo używania i pobierania pożytków, z przeznaczeniem na cele rolniczedo dniaokreślonego przez Oferenta  w formularzu ofertowym (maksymalny okres dzierżawy do 30.11.2023 r.). Wybór terminuna formularzu przez Oferenta jest wiążący. Zmiana terminu dzierżawy może nastąpić tylko  w przypadku opisanym w pkt. 2

 

UWAGA : Termin zakończenia trwającej Umowy to: 30 październik 2022 roku.

               Termin nowej umowy będzie obowiązywał od 1 listopada 2022 roku.

 

 

 1. Warunki zakwalifikowania oferenta do zaproszenia.

 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta do udziału w procedurze zaproszenia jest zapoznanie się przez Oferenta z Zaproszeniem do składania ofert i zaakceptowanie jego postanowień.

 

 1. Wykluczenie oferentów.

 

Z procedury do składania ofert zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:

 

 • złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję,
 • złożyli w zaproszeniu do składania ofert nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego,
 • w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty,
 • nie wypełnili wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny. W tych przypadkach oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

 1. Udzielanie wyjaśnień.

 

 1. Oferent może zwrócić się do Wydzierżawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 1500(liczy się data wpływu zapytania) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych ze opisem Przedmiotu Dzierżawy i przebiegiem postępowania. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.
 2. Wyjaśnienia udzielane w trybie określonym w punkcie lit. a) stanowią jedyny wiążący i formalnie dopuszczalny tryb wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania oparte na informacjach uzyskanych od Wydzierżawiającego lub osób trzecich w innym trybie.

 

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania proszę kierować do Departamentu Inwestycji:

 

e-mail:  di@invest-park.com.pltel.: +48 74 664 91 66

 

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem, lecz bez ujawnienia jego autora, Wydzierżawiający opublikuje na stronie internetowej Spółki.

 

 1. Sporządzanie i składanie ofert.

 

Złożona oferta musi zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola zgodnie z formularzem zgłoszeniowym (który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert). Każda oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego oferenta. Każdy z oferentów może przedstawić tylko jedną ofertę. Termin związania ofertą  wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Do oferty należy dołączyć podpisaną informację RODO (załącznik nr 2).

 

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO  28.09.2022 r. (do godz. 12:00)

 

Oferty pisemne (wypełnione i podpisane)należy składać w nieprzejrzystej kopercie,zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie i ponowne zamknięcie bez pozostawiania śladów, w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (Sekretariat, I piętro).

 

 

OFERTA = FORMULARZ + INFORMACJA RODO

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Nie otwierać koperty do dnia  28.09.2022 r. do godziny 12:10. Oferta na dzierżawę terenów w miejscowości Dobromierz”.

 

W przypadku wysyłki oferty drogą pocztową, poniżej podajemy adres siedziby Spółki.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

 1. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych

 

 

 

8.Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydzierżawiającego (ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych –I piętro , sala konferencyjna), w dniu 28.09.2022 rokuo godz. 12:10. W celu przedstawienia  wstępnych informacji o złożonych propozycjachprzez Oferentów, otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów lub ich przedstawicieli w ww. terminie. Podczas otwarcia ofert nastąpi ogłoszenie nazwy oferenta oraz wszystkich elementów ofertypodlegających ocenie – dotyczy to każdej oferty złożonej w terminie określonym w pkt 7. Po otwarciu wszystkich ofert, zostanie przeprowadzona analiza i ocena ofert w celu nadania punktacji.

 

9.Kryterium oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Spółkabędzie kierowała się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

▪    Proponowany czynsz za dzierżawę nieruchomości –waga 85 %

 

K1 = (Cb / Cmax) x 85 %

 

K1 –liczba punktów w ramach kryterium czynszu,

Cmax –najwyższy czynsz ofertowy w ofertach podlegających ocenie, Cb – czynsz przedstawiony w badanej ofercie.

 

▪    Wielkość obecnie posiadanych bądź dzierżawionych nieruchomości przez oferenta – waga 15 %

 

K2 = (Cmin/Cb) x 15 %

 

K2 –liczba punktów w ramach kryterium wielkości posiadanych nieruchomości, Cmin –najniższa wielkość posiadanych nieruchomości w ofertach podlegających ocenie, Cb –wielkość posiadanych nieruchomości przedstawiona w badanej ofercie.

 

▪    SUMA PUNKTÓW = K1 + K2

Jeżeli Wydzierżawiającynie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszejze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów,Wydzierżawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Wydzierżawiającego ofert dodatkowych –oferty dodatkowe będą ocenianie w kryterium: proponowany czynsz za dzierżawę.

 

10.Protesty i uwagi

 

Przebieg zaproszenia do składania ofert oraz wyniki analizy ofert nie podlegają protestom, zastrzeżeniom ani jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany przedmiotowych wyników.

 

 

11.Poufność informacji

 

Informacje dotyczące badania i porównywania ofert są poufne.

 

12.Dodatkowe informacje

 

 • W wyborze najkorzystniejszej oferty podmioty biorące udział w procedurze zostaną poinformowane drogą e-mailową. Informacja o wyborze określonej oferty zostanie również udostępniona na stronie internetowej:

 

https://investpark.com.pl/blog/category/przetargizamowienia/

 

 • Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty będą udzielane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu wyboru oferty przez Zarząd / Radę Nadzorczą Spółki.
 • Oferty złożone po terminie nie będą
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Spółkamoże żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy dzierżawy przez wybranego oferenta, zostanie wybrana oferta, która zajęła kolejne miejsce ze względu na otrzymaną punktację.
 • Spółka może zamknąć postępowanie bez wyboru oferenta (w tym bez podania przyczyny). Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 • Proces wyboru Oferenta:
  • otwarcie ofert w dniu 09.2022 r.,
  • analiza ofert w dniach 09.2022 r. –  29.09.2022 r.,
  • zgłoszenie wniosku do Zarządu o wybór najkorzystniejszej oferty,
  • akceptacja Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki,
  • ogłoszenie wyników na stronie internetowej,
  • poinformowanie oferenta oraz przygotowanie Umowy na dzierżawę terenu.
 • Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione.
 • Integralną częścią ogłoszenia są załączniki:

 

 • Załącznik nr 1 –  Formularz oferty,
 • Załącznik nr 2 –  Informacja RODO
 • Załącznik nr 3 –  Wzór umowy na dzierżawę nieruchomości (zapisy określone we wzorze                                   umowy mogą ulec zmianie, przedmiotowy dokument jest szablonem).

 

 

 

 

https://invest-park.com.pl/blog/2022/09/01/zaproszenie-do-skladania-ofert-dzierzawa-nieruchomosci-dobromierz/

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 57.04 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu