Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-05
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 11.87 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/pow. 11,87 ha/ użytek LsIII/cena wywoławcza 374000,oo PLN/wadium 37400,oo PLN do 28.09.2022/ termin przetargu 05.10.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonych jako:

 

– działka nr 16/6, km. 241-04, obręb Czarny Las, o powierzchni 11,8783 ha,

zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00018989/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 374 000,00 zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 37 400,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 374,00zł.

Sprzedaż przedmiotowej działki podlega zwolnieniu z podatku VAT.

 

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 16/6 odbędzie się

5 października 2022 roku o godzinie 10:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w sołectwie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki. Działka 16/6 w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek LsIII. Nieruchomość stanowi las w typie siedliskowym – Bór Mieszany świeży. Drzewostan składa się głównie z dębu i sosny w wieku od 44 do 49 lat. Teren na którym znajduje się działka jest silnie pofałdowany z jarami i zagłębieniami po dawnych wyrobiskach. Przez działkę przepływa niewielki ciek wodny a w obniżeniu w środkowej części nieruchomości stagnująca woda. W otoczeniu od północnego zachodu pozostałości po rozebranych budynkach produkcyjnych i zabudowa mieszkaniowa. Od północy i południa działkę otaczają pola uprawne, od zachodu tereny leśne. Działka graniczy z dwoma drogami publicznymi o znaczeniu lokalnym.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Woźniki  zatwierdzonego uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w  Woźnikach z dnia 6 lipca 2022r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego w dniu 15 lipca 2022 r. pod pozycją 4873), przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym jako 11G-ZL – tereny lasów.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości – brak.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej w dniu 28.09.2022 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:

45 8279 1023 0204 6039 2002 0014

– w tytule przelewu proszę wpisać „wadium”, numer działki której dotyczy wadium,

km i obręb oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

Uczestnicy I przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–          dowód wpłaty wadium,

–          w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

–          w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki lub inny dokument określający zasady jej reprezentacji, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

–          w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

W związku z faktem, iż nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi użytek leśny – Ls III- Lasom Państwowym, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach              (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu. Wobec powyższego, umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi dwuetapowo: 1 etap – warunkowa umowa sprzedaży, 2 etap – umowa przenosząca własność, w sytuacji nie skorzystania z prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki na minimum dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  – sprzedaży.

W dniu 15.07.2022 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

 

https://bip.wozniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/645230/ogloszenie_w_sprawie_sposobu_i_trybu_przeprowadzania_przetargow_

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.87 ha
Województwo: śląskie
Powiat: lubliniecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 6 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6022 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,21 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu