Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 22.96 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5896 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 22,96 ha

Powiat:legnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 22,96 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 344400,oo PLN netto/ rocznie/pierwsze 3 lata 50% wartości czynszu/wadium  35000,oo PLN do 23.09.2022/ termin przetargu 28.09.2022 godz. 10:00

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prochowice
z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 29 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prochowice z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej
Tabela 1

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Klasy bonitacyjne Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Wywoławczy czynsz dzierżawny (zł) Termin uiszczania czynszu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 72 78/3 79 81 83 3,3129 8,2876 6,4158 1,0656 3,8868 Razem 22,9687 LE1L/00042539/9 LE1L/00042539/9 LE1L/00103716/0 LE1L/00042538/2 LE1L/00042538/2 Obręb nr 4 m. Prochowice RIIIb–2,1308 ha, RIVa–8,8736 ha, RIVb–3,0410 ha, RV–1,2440 ha, ŁIII–7,0113 ha, W – 0,0830 ha, Ls–0,5850 ha. Pow. rowu i lasu nie będą wydzierżawione Nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolami 8.RP.1 o przeznaczeniu dla terenów rolnych oraz 8.PE.8 o podstawowym przeznaczeniu dla działalności przemysłowej związanej z eksploatacją złoża glin W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem AG – teren aktywności gospodarczej Funkcje dominujące–obiekty produkcyjne, składy i magazyny, -zabudowa usługowa i usługi,–istniejące gospodarstwa rolne, hodowlane, ogrodnicze, leśne i rybackie, obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW–elektrownie fotowoltaiczne 1,50 zł/m2 + podatek VAT 23% Czynsz dzierżawny aktualizowany będzie w każdym następnym roku o współczynnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych. Wartość współczynnika wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS 30 września każdego roku w okresie trwania umowy

Postąpienie:O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawnego.
Wadium: 35 000,00 zł.Wadium z dopiskiem„Dzierżawa Prochowice – farma fotowoltaiczna” należy wpłacić do 23 września 2022r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice: Bank Spółdzielczy we Wschowej O/Prochowice nr kontanr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003. Do przetargu zostaną dopuszczone podmioty, które przedstawią dowód terminowego wpłacenia wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. Podmiot, który wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujących dokumentów:
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) zawierającym zgodę na reprezentowanie współmałżonka w niniejszym przetargu na dzierżawę nieruchomości,
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) zawierających zgodę na reprezentowanie podmiotu w niniejszym przetargu na dzierżawę nieruchomości, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o postąpienie nie mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawy.
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z wygranym dzierżawcą w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wznowienie granic wydzierżawionej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt dzierżawcy.
Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej (pokój nr 20) Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1.
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej, jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
Wydzierżawiający zapewnia, że działy III oraz IV ksiąg wieczystych o numerach LE1L/00042539/9 i LE1L/00042538/2, o których mowa w pkt 1 nie wykazują obciążeń, natomiast w dziale III księgi wieczystej o numerze LE1L/00103716/0 została ustanowiona, na działce numer 79, na czas określony, do dnia 31 grudnia 2049 roku służebność przesyłu polegająca na eksploatacji ułożonej podziemnej sieci elektroenergetycznej i światłowodowej służącej do przesyłu energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej do stacji transformatorowej, jak również polegającej na prawie dostępu do przedmiotowych urządzeń technicznych w celu konserwacji i naprawy, a ponadto na prawie wstępu na opisaną nieruchomość w celu swobodnego dostępu do zlokalizowanych na tej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, umożliwiającego przeprowadzenie wszelkich zabiegów i prac eksploatacyjnych remontowych, modernizacyjnych.
Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 29 lat
Dzierżawca zobowiązany będzie, po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich warunków przewidzianych odrębnymi przepisami, do budowy na koszt własny elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości, o którym mowa w pkt 11 ppkt 1 jedynie z przyczyn nieleżących po stronie dzierżawcy, bądź niezależnych od dzierżawcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na dzierżawcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa dzierżawcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 11 ppkt 1.
Wydzierżawiający dopuszcza zmniejszenie czynszu dzierżawnego do czasu wybudowania elektrowni fotowoltaicznej i oddania jej do użytkowania, lecz nie więcej niż na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny w okresie opisanym powyżej zostanie obniżony o 50% stawki osiągniętej w przetargu.
Szczegółowe warunki dzierżawy opisane zostały w projekcie umowy dzierżawy opublikowanym w BIP Prochowice w zakładce „przetargi na nieruchomości”.
Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, przedmiotem przetargu, projektem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. Ogłoszenie o przetargu wraz z wszystkimi załącznikami opublikowane zostało na stronie BIP Prochowice w zakładce „Przetargi na nieruchomości”. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatu. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, pokój nr 8 i 9, tel. 76 85 84 342 wew. 51, 23.
https://bip.prochowice.com/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 22.96 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu