Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-30
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 23.15 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat:gdański
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 23,15 ha/ użytek RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 24793,oo PLN/rocznie/wadium 5820,oo PLN do 25.08.2022/ termin przetargu 30.08.2022 godz. 10:00

Pszczółki, 29.07.2022 r.

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz 

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy na okres do 2 lat od daty zawarcia umowy dla nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.  

 

Oznaczenie nieruchomości

według księgi

wieczystej

 

 

Oznaczenie nieruchomo ści według katastru

nieruchomo

ści

 

 

Pow. w ha

 

 

Opis nieruchomo ści/Przeznac zenie

 

 

Sposób zagospo darowa nia

 

 

Termin zagospodar owania

nieruchomo

ści

Wysoko

ść opłat z tytułu dzierża

wy 1 ha gruntu w q żyta w

stosunk u rocznym

 

 

Cena wywoław cza

 

 

Wysokość wadium w zł

( 15% c.

wywoławc zej )

 

 

Terminy wnoszenia opłat

1 GD1G/00111103/6 Część działki nr 265/4 Pszczółki 1,8600 Działka niezabudowana, brak mpzp Pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r 17q żyta za ha 1 940,00 zł 290,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

2 GD1G/00111104/3 dz. nr 339/4 Skowarcz 0,5000 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha 530,00 zł 80,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

3 GD1G/00111104/3 dz. nr 339/5 Skowarcz 0,5000 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha 530,00 zł 80,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

4 GD1G/00111104/3 dz. nr 339/6 Skowarcz 0,5000 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod

uprawy rolne

od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha 530,00 zł 80,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

5 GD1G/00111104/3 dz. nr 339/7 Skowarcz 0,5000 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha    530,00 zł 80,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

6 GD1G/00111104/3 Część działki nr 157 Skowarcz 4,0000 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha 4 180,00 zł 630,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

7 GD1G/00111104/3 Dz. nr 356 12,8300 działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod uprawy rolne od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r. 17q żyta za ha 13 410,00 zł 2 010,00 zł I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

8

 

GD1G/00111104/3

 

dz. nr 343

Skowarcz

 

2,4600

 

działka niezabudowana w mpzp MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

 

pod uprawy rolne

 

od zakończenia postępowania przetargowego do 26.08.2024 r.

 

17q żyta za ha

 

2 570,00 zł

 

390,00 zł

 

I rata do

15.12.2022 r. II rata do

15.12.2023 r.

 

 1. Nieruchomości nie są obciążone i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.
 2. Szczegółowy zakres zobowiązań i uprawnień dzierżawców określają projekty umów dzierżawy.
 3. Wylicytowana wysokość opłat będzie podlegała aktualizacji i będzie podlegała waloryzacji corocznie do 15 dnia grudnia o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS (we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok) w okresie trwania umowy. Zastrzega się niedokonywanie waloryzacji czynszu dzierżawy gdy wskaźnik inflacji będzie miał wartość ujemną lub równą 0.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, które może być wniesione: w pieniądzu, na konto Urzędu Gminy nr BS Pszczółki 50 8337 0001 0000 0286 2000 0019, w terminie do dnia 25.08.2022 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr (wpisać numer/y działek oraz miejscowość) pod  uprawy rolne”.
 6. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto.
 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
 8. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy przetargu.
 9. Przetarg odbędzie się 30.08.2022 r. ( wtorek ) o godzinie o godz. 10:00 – w Kamienicy Kultury przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
 10. Osoba zamierzająca wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązana jest do:
  1. przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości,
  2. zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, podpisania i przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o akceptacji treści projektu umowy dzierżawy i woli jej podpisania w takim samym brzmieniu w przypadku wygrania przetargu
 11. Wójt Gminy Pszczółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji Gminy, w godzinach pracy Urzędu, telefon: 58 682 99 89, gdzie znajdują się projekty umów dzierżawy do niniejszego ogłoszenia.

 

Wójt

Maciej Urbanek

https://pszczolki.pl/aktualnosci/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-polozonych-w-miejscowosciach-pszczolki-i-skowarcz

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.15 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: gdański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-08

Dodano: 10 sierpnia, 2022

O godzinie: 08:30

# 5872 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,99 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu