Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-23
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 16.19 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5886 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,19 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 16,19 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 70000,oo PLN/za cały okres trwania umowy, płatny w 3-ch rocznych ratach/wadium 7000,oo PLN do 20.09.2022/ termin przetargu 23.09.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1526) oraz § 3 ust.1, § 6 ust. 1 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 1239, o powierzchni 16.1994 ha (w tym: RIVa, o powierzchni 12.1301 ha i RV, o powierzchni 4.0693 ha), stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, położonej w Gołańczy, przy ul. Walki Młodych, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem: Kw. numer PO1B/00039623/5.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na cele rolnicze.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2025 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 825/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2022 r. cena wywoławcza za cały czas trwania dzierżawy została ustalona na kwotę 70.000,00 zł.

Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu płatny będzie w trzech równych ratach rocznych, w następujących terminach: I rata – najpóźniej do dnia 14 listopada 2023 roku, II rata – najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2024 roku oraz III rata – najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2025 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2022 r. o godzinie 1100 w sali 110 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki numer 15.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 7.000,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 20 września 2022 roku (liczy się data wpływu na konto) na rachunek bankowy:

Powiat Wągrowiecki

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

nr 86 1020 4027 0000 1902 1361 6174

  1. terminowe wywiązywanie się wobec Powiatu Wągrowieckiego ze zobowiązań z tytułu czynszów dzierżawnych w latach poprzednich.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającym w terminie do 3 (trzech) dni, licząc od zakończenia przetargu.

Osobie, która wygrała przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu nie zwróci wpłaconego wadium.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki numer 15, w terminach od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia 19 września 2022 r.,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, przy ulicy ul. dr Piotra Kowalika 2,
  • publikację na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

 

  • ogłoszenie w prasie lokalnej – w „Tygodniku Wągrowieckim” w wydaniu z dnia 19 sierpnia 2022 r.

 

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

* * *

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pokój nr 5 i nr 6 (telefon: 0 67 26-80-542 oraz 67 25-80-545).

 

https://www.bip.wagrowiec.pl/366,ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.19 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu