Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-31
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.56 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5885 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,56 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 9-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 12,56 ha/ użytek PsIV,RIV/ czynsz wywoławczy razem 28188,oo PLN/rocznie/wadium 26274,oo PLN do 26.08.2022/ termin przetargu 31.08.2022 godz. 10:00

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Lp. Adres

nieruchomości

  Działka Obręb Pow.

[m2]

KW Przeznaczenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Stawka wywoławcza

za 1 mw zł

Wysokość wadium

[zł]

Minimalne postąpienie [zł] Okres dzierżawy
1. ul. Nad Wisłą 15 428 12 591 BY1B/00005960/9 grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego. 0,22 2 770,02 0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat
2. ul. Nad Wisłą 13 430 Pow. 55 996

część nieruchomości o pow

46 962

BY1B/00005960/9 grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego. 0,19 8 922,78 0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat
3. ul. Nad Wisłą 16 428 Pow.

72 646

 

część nieruchomości o pow. 66 278

 

BY1B/00005960/9 grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego. 0,22 14 581,16 0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 31.08.2022r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, parter, sala im. Łochowskiego.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  • wniesienie wadium (PLN)  w podanej  wyżej wysokości do dnia 26.08.2022r., przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest  dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy – Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066,                     a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy dzierżawy, w wysokości półrocznego czynszu, wg stawki ustalonej w drodze przetargu,
  • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ( ul. Jezuicka 6-14 ).
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

–    zapoznanie się z treścią umowy dzierżawy i złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji jej postanowień

 

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika,                który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 

  1. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.

 

 

Informacje związane z przetargiem można uzyskać telefonicznie w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15pod numerem: 52 58 58 286. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej:

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 

 

Beata Cybulska-Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji

(dokument podpisany elektronicznie)

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/1531/prezydent-miasta-bydgoszczy-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-skarbu-panstwa-ul-nad-wisla-bydgoszcz.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.56 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 3 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6020 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,06 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu