Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-06
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.86 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5882 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,86 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,86 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 500,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 29.08.2022/ termin przetargu 06.09.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 18/2 o pow. 1,8686 ha położona w Niedźwiedziu.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 sierpnia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiedź, obręb 0015 Niedźwiedź, Ziębice-obszar wiejski oznaczonej jako działka nr 18/2  o powierzchni 1,8686 ha.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, w związku z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1099 z późn. zm.) organizuje w dniu 06 września  2022 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – pok. nr 2 (parter)

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

 

wydzierżawienie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiedź, gmina Ziębice stanowiącą nieruchomość rolną oznaczoną nr 18/2 o pow. 1,9154 ha obręb 0015 Niedźwiedź, gmina Ziębice o numerze Księgi Wieczystej nr SW1Z/00065853/8 do użytkowania rolniczego.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako: RIVa 0,04568 ha i S- PsIV 1,8686 ha.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.07.2022 r. do dnia 07.08.2022 r.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 7,9488 q żyta

WYSOKOŚĆ WADIUM: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i  zł 00/100)

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu obowiązani są do zgłoszenia się                z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacać w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 1300) lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich  nr 31 9533 0004 2001 0019 9094 0003 w terminie do dnia 29 sierpnia  2022 roku (włącznie) – w tytule przelewu należy napisać „wadium dz. Nr 18/2  Niedźwiedź”.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy.

Ubiegający się o wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu w dacie dopełnienia obowiązku wpłaty wadium uprawniającego do uczestnictwa w przetargu danej nieruchomości nie może zalegać w zapłacie czynszu dzierżawnego na rzecz Gminy Ziębice.Posiadanie takich zaległości skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Postąpienie w czasie przetargu nie może być niższe niż 1,00 q żyta.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy dzierżawnej.

W razie nie zawarcia umowy w tym terminie przetarg uważa się za nieważny a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przekazanie nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym, na podstawie art 415 k.c., dodatkowego odszkodowania wobec osoby uchylającej się od zawarcia w terminie umowy dzierżawy.

Jednocześnie informuje się, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze przewidzianej a art.305 k.c

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach pok. nr 7 lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.

 

 

http://www.ziebice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=134&subsub=389&menu=391&dzialy=391&artykul=12620&akcja=artykul

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.86 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu