Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-16
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 4.50 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5881 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 4,50 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 4,50 ha/ użytek PsIV/ mpz budowa farmy P1,P2/czynsz wywoławczy 55350,oo PLN brutto/ rocznie/ wadium  7000,oo PLN do 16.09.2022/ termin składania ofert 16.09.2022 godz. 15:00

WÓJT GMINY LEŻAJSK 37-300 Leżajsk ul. Łukasza Opalińskiego 2 woj, podkarpackie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. I i 2, art.40 ust. lpkt3 w zw. z ust.3, art. 67 ust.2 pkt 2 w zw. zart.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021. poz. 1899) 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 202 Ir. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/175/08 Rady Gminy Leżajsk z dnia 02.10. 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2008r. Nr 82, poz. 1912 z późń zm.) oraz Zarządzenia Nr 137/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 23.11.2020r. roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie.

WÓJT GMINY LEŻAJSK

OGŁASZA

III NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki Dębniańskie w Gminie Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie oznaczonej jako część I i Il działki nr 265, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg posiada urządzoną księgę wieczystą nr RZIE/00033293/8 z przeznaczeniem do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.04.2022r. Drugi przetarg odbył się w dniu 14.06.2022r.

Nr części działki 265 Powierzchnia części (hal Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych
1 2,50 Ps1V
11 2,00 Ps1V
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/ 193/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chałupki Dębniańskie—(opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podk.z 2009r. Nr 7, poz. 144 z dnia 6 luty 2009r.) działka ma następujące przeznaczenie terenu: PI,P2, P3, P5-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, KDWI, KDW2 -tereny dróg wewnętrznych, Zl-tereny zieleni izolacyjnej, ZR l, ZR2tereny zieleni nieurządzonej, WS tereny wód powierzchniowych. Na działce nr 265 znajduje się otwór gazowy Gl ze strefą bezpieczeństwa. Przez ww. działkę przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia E ze strefami technicznymi, średniego napięcia E ze strefami technicznymi oraz projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia Ep ze strefą techniczną. Działka znajduje się w obrębie Głównego zbiornika wód podziemnych nr 425 „Dębica —Stalowa Wola —Rzeszów” oraz w obszarze i terenie górniczym „Żołynia —Leżajsk2”.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona dzierżawą tj.
 • część I działki do dnia 27.06.2023r.
 • część II działki do dnia 07.03.2023r.
 1. Umowa dzierżawy na część I działki zostanie podpisana na okres od dnia 28.06.2023r. do dnia 28.06.2052r. (29 lat). Umowa dzierżawy na część II działki zostanie podpisana na okres od dnia 08.03.2023r. do dnia 08.03.2052r. (29 lat).
 2. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt.5.
 3. Roczny czynsz dzierżawny za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania dzierżawy do dnia uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 3 lata wynosi 10zł za lar. W wyniku przetargu ustalona zostanie wysokość czynszu dzierżawnego za okres od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 6. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen od towarów i usług konsumpcyjnych. 7. Cenę wywoławcza czynszu dzierżawnego przedstawiono w poniższej tabeli, cena zawiera należny podatek VAT. Zaproponowana w przetargu wysokość roczna czynszu dzierżawnego nie może być równa lub niższa niż kwota wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej proponowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości równej lub niższej niż kwota wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brana będzie pod uwagę jedynie zaoferowana wysokość roczna czynszu dzierżawnego (jedyne kryterium przetargowe). Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz przypadku przedsiębiorców dokumenty rejestrowe (KRS, CEIDG).
Nr części działki nr 265 Data i godzina przetargu Cena wywoławcza części działki brutto 1zł) Wadium (zł1
1 20 września 2022r.

odzina 900

30 750,00 4000,00
11 20 września 2022r.

odzina 920

24 600,00 3000,00
 1. Dodatkowym warunkiem przetargu jest obowiązek ubezpieczenia przez Dzierżawcę nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca składa oświadczenie o zobowiązaniu do ubezpieczenia w w/w zakresie. Brak przedmiotowego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
 2. Pisemne oferty należy składać do dnia 16.09.2022 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Leżajsk w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości tj. części….. . . . . . działki nr 265 0 pow. . . . . . . ha położonej w Chalupkach Dębniańskich” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 20.09.2022r. do godz.
 3. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 20 września 2022 roku o godzinie podanej powyżej w tabeli w budynku Urzędu Gminy Leżajsk ul. Opalińskiego 2, pok. nr 58 (trzecie piętro).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie wg tabeli podanej powyżej na konto Gminy Leżajsk w Banku PEKAO S.A. I O/Leżajsk

dzierżawę nieruchomości tj. części . . . . . . . dziatki nr 265 położonej w Chalupkach Dębniańskich”.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Mydzierżawiającego, pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami dzierżawy nieruchomości .

13.Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14.Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu.

 1. Ogłoszenie o przetargu oraz wzór umowy dzierżawy umieszczone jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leżajsku uglezajsk.bip.gov.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Leżajsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.
 2. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Leżajsk oraz pod nr telefonu (0-17) 240 62 38.

Leżajsk dnia 11.08.2022r.

https://uglezajsk.bip.gov.pl/dzierzawa-nieruchomosci/ogloszenie-o-iii-nieograniczonym-przetargu-ofertowym-na-dzierzawe-nieruchomosci-pod-farme-fotowoltaiczna-w-chalupkach-debnianskich.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.50 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-04

Dodano: 26 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6274 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,85 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu