Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-05
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 112.59 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5880 dzierżawa gruntu rolnego pow. 112,59 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 112,59 ha/ użytek RIII,RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 69300,oo PLN/rocznie/wadium 10506,oo PLN do 30.08.2022/ termin przetargu 05.09.2022 godz. 09:00

UWAGA. Przetarg ograniczony dla osób lub firm prowadzących działalność rolniczą i posiadających gospodarstwo rolne na terenie powiatu bydgoskiego

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), S6 i SI 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 tj.) oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/1 7 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 maja 2017 r. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PRZETARGI USTNE OGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

POŁOŻONYCH W JARUŻYNIE, GMINA OSIELSKO

1) PRZETARG

Oznaczenie nieruchomości

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 120 0 pow. 0,9400 ha, KW BY 113/00203244/2 (LIII, LIV).

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako łąki trwałe.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 120 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko. Ograniczenia

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu działki nr 120 do drogi publicznej w przetargu na dzierżawę ww. działki mogą brać udział właściciele lub dzierżawcy działek sąsiednich, bezpośrednio graniczących z działką nr 120 i posiadających dostąp do drogi publicznej. Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 5,72 dł pszenicy

Minimalne postąpienie: 1,00 dł pszenicy

Wadium: 87,00 zł

Termin i miejsce przetargu na dzierżawę działki nr 120:

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Agro —Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr 1).

2) PRZETARG

Oznaczenie nieruchomości

Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr

– 44/5 0 pow. 2,4400 ha, KW          13/00206300/4, (Rłva, RIVb, W)

-46/1 opow. (Rłva, RIVb, PsV,W, N)

-44/11 opow. 4,5444 ha, KW BYIB/00027492/7, (Rwa, RIVb, Psv, W, N) Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne, pastwiska trwałe, grunty pod rowami i nieużytki.

Przeznaczenie nieruchomości

Działki nr 44/5, nr 46/1 i nr 44/1 1 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko.

Ograniczenia

W przetargu na dzierżawę ww. działek mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne lub grupa osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność rolniczą oraz których gospodarstwo rolne znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego.

Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 82,64 dł pszenicy Minimalne postąpienie: I dł pszenłcy

Wadium: 1270,00 zł

Termin i miejsce przetargu na dzierżawę działek nr 44/5, nr 46/1 i nr 44/11:

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkół Agro —Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr I

3) PRZETARG

Oznaczenie nieruchomości

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 81 0 pow. 38,3517 ha, KW BYIB/00026304/6, (RII, LIII,

LIV, W, dr)

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne, łąki trwałe, grunty pod rowami oraz drogi.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 81 w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr VIII/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 r. i znajduje się w ustaleniach oznaczonych jako tereny:

 • infrastrukrutury technicznej — elektroenergetyka, o symbolu E, – rolne, o symbolu R,
 • rolne, obszar szczególnie zagrożony powodzią, o symbolu —R-ZZ,
 • zieleni, objęte fonnami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,o symbolu — ZN , – wód powierzchniowych, o symbolu —WS.

W pozostałej części teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gmłny

Osielsko.

Ograniczenia

W przetargu na dzierżawę ww. działek mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne lub grupa osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność rolniczą oraz których gospodarstwo rolne znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego.

Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rotunego): 263,69 dł pszenicy

Minimalne postąpienie: I dł pszenicy

Wadium: 4 052,00 zł

Termin i miejsce przetargu na dzierżawę działki nr 81:

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Agro —Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr I )

4) PRZETARG

Oznaczenie nieruchomości

Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr :

 • 109/5 0 pow. 10,1858 ha, KW Był 13/00026304/6, (Psłv, Psv, Ps VI, Lzr-PsV1),
 • 109/8 0 pow. 46,7480 ha, KW BYIB/00026304/6, (RII, R111a, R111b, Rłva, RV, RVI, Psłv, Psv, W, Lzr-PS-1V, Lzr-PsV1, N)

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska trwałe, grunty pod rowami i nieużytki.

Przeznaczenie nieruchomości

Działki nr 109/8, 109/5 w części objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr V111/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 r. i znajdują się ustaleniach oznaczonych jako tereny:

 • infrastrukrutury technicznej — elektroenergetyka, o symbolu E, – rolne, o symbolu R,
 • rolne, obszar szczególnie zagrożony powodzią, o symbolu —R-ZZ,
 • zieleni, objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,o symbolu — ZN, – wód powierzchniowych, o symbolu —WS.

W pozostałej części ww. działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko.

Ograniczenia

W przetargu na dzierżawę ww. działek mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne lub grupa osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność rolniczą oraz których gospodarstwo rolne znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego.

Cena wywoławcza (wysokość stawki czynszu rocznego): 276,96 dł pszenicy Minimalne postąpienie: I dł pszenicy

Wadium: 4 256,00 zł

Termin i miejsce przetargu na działki nr 109/5 i część działki nr 109/8:

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. o godz. I I .30 w Zespole Szkół Agro —Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, pokój nr 12 (budynek nr I )

Forma zagospodarowania nieruchomości:

Wyżej wymienione nieruchomości przewidziane są do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego na cele rolne z uwzględnieniem zabezpieczenia zajęć praktycznych dla uczniów jednostki organizacyjnej Powiatu Bydgoskiego Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie im. Bronisława Zamojdzina.

Termin dzierżawy

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 paździemika 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest złożenie w sekretariacie Zespołu szkół AgroEkonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz (budynek 1) do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 1200:

1) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu z danymi i numerem telefonu stawających do przetargu oraz wskazaniem nieruchomości, której przetarg dotyczy, 2) dowodu wpłaty wadium w wyżej wymienionej wysokości i terminie,

 • oświadczenia o zapoznaniu się z planem praktyk, mapą ewidencyjną, projektem umowy dzierżawy oraz Regulaminem przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • w przypadku przetargu na działkę nr 120 – oświadczenia, że jest się właścicielem lub dzierżawcą działek sąsiednich, bezpośrednio graniczących z działką nr 120 i posiadających dostąp do drogi publicznej (ze wskazanie nr działek, którymi są właścicielami lub dzierżawcami), 5) w przypadku przetargu na działki nr 44/5, 46/1, 44/1 1, 81, 109/5 oraz cz. 109/8
 • kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie (bez załączników graficznych) wraz z potwierdzeniem jego złożenia,
 • oświadczenia o prowadzeniu działalności rolniczej i posiadaniu gospodarstwa rolnego znajdującego się na terenie powiatu bydgoskiego.

Ponadto podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo powinny dołączyć dokument z właściwego rejestru wskazujący na reprezentację danego podmiotu.

UWAGA: Osoby lub inne podmioty, które zamierzają brać udział w więcej niż jednym przetargu opisanym w niniejszym ogłoszeniu, powinni złożyć oddzielny komplet dokumentów wymaganych do udziału w przetargu.

Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie złożą dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu I września 2022 r. na stronach internetowych zsae-karolewo.pl i www.bip.powiat.bydgoski.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8 (budynek nr I ).

Informacje:

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. w podanej powyżej wysokości na rachunek bankowy Zespołu Szkół Agro-Ekonomocznych w Karolewie nr 28 1020 1462 0000 7002 0316 9612. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na ww. rachunku.
 2. Wadium w kwocie nominalnej zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium przepada na rzecz Powiatu Bydgoskiego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 4. Z planem praktyk, mapą ewidencyjną, projektem umowy dzierżawy oraz Regulaminem przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa można zapoznać się w sekretariacie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz w godzinach urzędowania.
 5. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo każdego roku dzierżawnego do dnia 10 października danego roku dzierżawnego.
 6. Czynsz roczny ustalony będzie zgodnie z protokołem z przebiegu przetargu ustnego ograniczonego w wysokości wynikającej z pomnożenia wylicytowanej ilości pszenicy przez cenę pszenicy przyjętą na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku.
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku Od podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 8. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać: dokument tożsamości, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do udziału w przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
 9. Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 10. Informacje dotyczące przetargu moma uzyskać: Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, sekretariat, telefon nr 507 748 901

Wykaz informujący o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy został podany do publiczneJ wiadomości w terminie od 29 czerwca 2022 r. do dnia 21 lipca 2022 r. na tablicach ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Karolewo 8 (budynek nr I) oraz w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 (parter) i przy ul. Konarskiego 1-3 (IV piętro) oraz na stronach internetowych zsae-karolewo.pl i www.bip.powiat.bydgoski.pl. Ponadto informacja o zamieszczeniu ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na czas oznaczany w drodze przetargów ustnych ograniczonych nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko została opublikowana w Gazecie Regionalnej Powiat oraz umieszczona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Gminy Dobrcz i Gminy Osielsko.

http://powiat.bydgoski.pl/artykul/156/6785/ogloszenie-o-przetargach-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych-w-jaruzynie

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 112.59 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu