Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-19
O godzinie: 13:15
Powierzchnia: 2.46 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5879 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,46 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 15-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,46 ha/ użytek PsV,ŁV/ czynsz wywoławczy 1271,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 16.08.2022/ termin składania ofert 19.08.2022 godz. 13:15

 

Grodno 1 dnia 10.08.2022

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego

Grodno 1,

72-500 Międzyzdroje

Działając na podstawie art. łoc do 10g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

( Dz. U. z 2022 r .poz. 916.), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca

2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe

(Dz. U, 2012, poz.868)

OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA

„DZIERŻAWĘ GRUNTÓW WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO”

I . Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest obszar nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki gruntu o nr 109/11, nr 109/13 i nr 109/7 w obrębie geodezyjnym Wicko, gmina Międzyzdroje, o danych ewidencyjnych wskazanych w poniższej tabeli

Obręb Działka nr/KW Wydzielenie Powierzchnia ogólna działki

(ha)

Użytki
Rodzaj Pow.(ha)
0025 Wicko 109/11 szłW/00050834/5 109 x 1,7559 ŁV 0,3169
1,4390
109/13 szłw/00050834/5 109 w ŁV 0,5853
0,0391
109/7 szłW/00050834/5 109 t 0,0892 psV 0,0892
Razem 2,4695 2,4695

Il . Przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy dzierżawy,

 • , Termin w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 12.08.2022 r do dnia 18.08.2022 r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Alicją Łepek tel. 91 386 49 55, e-mail’

a.lepek@wolinpn.pl

 • . Okres dzierżawy: 15 lata

Okres dzierżawy będzie liczony od daty zawarcia umowy.

 • . Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji opłat
 1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za rok wynosi 1 270,66 zł netto
 2. Dzierżawca jest zobowiązany do opłacania rocznego czynszu dzierżawnego na rzecz Wydzierżawiającego w kwocie wynikającej z jego oferty wyłonionej w drodze przetargu, powiększonej

o obowiązującą Wydzierżawiającego stawkę podatku vat na chwilę wymagalności roszczenia Wydzierżawiającego

 1. Czynsz będzie corocznie waloryzowany począwszy od roku następującego po roku, w którym umowa rozpoczęła swoje obowiązywanie. Waloryzacji dokonuje Wydzierżawiający na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły
 2. Zasady aktualizacji określa 55 załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu ( umowa dzierżawy)
  • . Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Terminy i sposób wnoszenia opłat określa        55 załącznika nr                1 do ogłoszenia o przetargu ( umowa dzierżawy)

 • . Wadium
 1. Wysokość wadium wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
 2. Wadium należy wnieść w terminie nie później niż 3 dni przed dniem przetargu, tj. do dnia .. .. ..2022r. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.
 4. Formy płatności wadium:

Przelew na rachunek bankowy Wolińskiego Parku Narodowego:

nr 57 1130 1176 0022 2122 2390 0001 w tytule przelewu należy wpisać : wadium – przetarg na najem nieruchomości w WPN. 5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

 • odstąpienia od przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

VIII . Postanowienia dotyczące ofert

 1. Pisemna oferta powinna zawierać -zgodnie z 55 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (załącznik nr 2):
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę oferenta, dodatkowo w celach kontaktowych – email;
  2. numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;
  3. datę sporządzenia oferty;
  4. oświadczenie oferenta, obejmujące między innymi oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 3);
  5. oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto za rok w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy;
  6. dowód wpłaty wadium;
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 3, Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, to należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.
 3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie ofert tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

IX . Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie WPN Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje do dnia 19.08.2022r. do godz. 13.15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA NA DZIERŻAWE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WE WŁADANIU WOLIŃSKIEGO PARKU

NARODOWEGO 'l Nie otwierać przed dniem 19.08.2022 r. przed godz.13.15

 1. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia przetargu, jednakże okres związania ofertą przedłuża się o okres rozpoznania skargi złożonej przez uczestnika przetargu, o której mowa w rozdziale XIV ust, 1 niniejszego ogłoszenia i/lub okres uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska o której mowa w rozdziale XII ust. 3 niniejszego ogłoszenia
 • , Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu kierować się będzie następującym kryterium:

Kwota dzierżawy netto/rok – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą czynszu dzierżawnego netto/rok w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy dzierżawy.

 • . Warunki uczestnictwa

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które na dzień złożenia oferty posiadają wymagalne należności finansowe wobec Wolińskiego Parku Narodowego.

 • . Dodatkowe informacje
 1. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor WPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .
 2. Dyrektor WPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

3, W przypadku, gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu z tytułu umowy dzierżawy za cały czas obowiązywania umowy przekraczać będzie 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) umowa zostanie zawarta w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz.1933 ze zm.).

 1. Informacji dotyczących przetargu udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pan Marek Dylawerski tel. 91 386 49 65

XIII . Postępowanie przy ocenie ofert

1.Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

 • nie odpowiada ona warunkom przetargu;
 • została złożona po wyznaczonym terminie;
 • nie zawiera danych, o których mowa w rozdziale VIII ust.l pkt. od a) do 'f) lub dane są niekompletne’
 • do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
 • jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej treści;
 • została złożona przez osobę nieuprawnioną lub nieumocowaną do reprezentacji oferenta, w sytuacji o której mowa rozdział VIII ust. 2 lub 3 ogłoszenia o przetargu;
 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.

3, Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w ust.2 , o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 1. W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu dzierżawnego netto powyżej podanej najwyższej kwoty czynszu netto, zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który wygrał przetarg.
 5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością.
 6. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia.

14, Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Srodowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi, Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością.

2, W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Wolińskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

 1. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego jest obowiązany zawiadomić uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (/ Dz. U. z 2021 r. poz.1933). Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust, 3 , Dyrektor WPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

https://www.bip.wolinpn.nv.pl/m,41,nieruchomosci-przetargi-na-dzierzawe-lub-najem.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.46 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu