Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 62.13 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5878 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 62,13 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod inwestycyjnego/ pow. 62,13 ha/mpz 1E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka/ cena wywoławcza 140.080.000,oo PLN netto/wadium 7.004.000,oo PLN do 21.09.2022/ termin przetargu 23.09.2022 godz. 10:00

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza aukcję na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kobierzyce, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo
dolnośląskie
PRZEDMIOT AUKCJI
● Oznaczenie nieruchomości : obręb Kobierzyce, gmina Kobierzyce; księga
wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław -Krzyki .

numery
ewidencyjne
działek
powierzchnia
łączna [ha]
księga wieczysta cena
wywoławcza
netto
595/3, 596 62,1326 WR1K/00253034/5 140 080 000,00
 • Położenie nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość położona jest w
  środkowej części gminy Kobierzyce, która jest obecnie miejscem szczególnie
  interesującym dla potencjalnych inwestorów. Jej szybki rozwój wynika m.in. z jej
  szczególnej lokalizacji oraz sąsiedztwa miasta Wrocławia.
  Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Kobierzyce w pobliżu
  Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, w odległości około 7 km od autostrady A-4,
  „Węzła Bielańskiego” i granic miasta Wrocławia.
  Od północy nieruchomość graniczy z terenami zabudowanymi, jej wschodnią
  granicę wyznacza droga krajowa nr 8, zachodnią linia kolejowa nr 285, natomiast
  południowa granica jest niewidoczna w terenie.
  ● Opis nieruchomości : W skład nieruchomości wchodzą dwie sąsiadujące ze sobą
  działki tworzące rozległy kompleks terenu o w miarę regularnym kształcie
  położonym na północ od zabudowań wsi Kobierzyce. Bezpośredni dostęp do
  kompleksu zapewniają: od wschodu – DK nr 8, od północy drogi gruntowe, od
  południowego – zachodu droga gruntowa odchodząca na północ od ul. Sportowej.
  Przeważająca część działki stanowi teren użytkowany rolniczo. W jej południowozachodniej części znajduje się obszar zalesiony zlokalizowany w niewielkiej niecce.
  Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  oraz hale magazynowo – produkcyjne.
  ● Infrastruktura techniczna: W północnej części działki nr 595/3 znajduje się
  istniejąca i projektowana sieć elektryczna oraz istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej.
  Pozostałe media (sieć wodociągowa, gazowa oraz planowana kanalizacja sanitarna)
  przebiegają w sąsiedztwie zabudowań, tj. w ul. Malinowej i przy skrzyżowaniu ul.
  Brzozowej z ul. Miodową, w odległości kilkudziesięciu metrów od granic działki.
  Działka 596 nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia technicznego, media znajdują
  się z dala od granic działki.
  W rejonie przedmiotowej nieruchomości planowana jest trasa ekspresowa S8 w
  ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) –
  Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.
  ● Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:
  Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość istnieją dwa obowiązujące
  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi
  Kobierzyce ( Uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/724/2022 z dnia
  28.04.2022r. opublikowana w DUW w dniu 13.05.2022r. poz. 2666):
  1U, 2U – tereny zabudowy usługowej
  4MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
  1ZL, 2ZL, 3ZL, 4Zl – tereny zieleni izolacyjnej
  1ZP, 2ZP, 3ZP – tereny zieleni urządzonej
  1E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka
  2IT, 3IT – teren infrastruktury technicznej
  1KDW, 2KDW – tereny dróg wewnętrznych
  2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce,
  położonego w obrębach: Kobierzyce, Królikowice i Magnice (Uchwała Rady Gminy
  Kobierzyce nr XXXII/380/09 z dnia 30.03.2009r. opublikowana w DUW nr 81 z dnia
  7.05.2009r. poz. 1724):
  R1 – teren rolniczy z zakazem zabudowy
  ZL2, ZL3 – las
  WS1 – teren wód powierzchniowych śródlądowychKDZ1 – teren drogi klasy „Z” – zbiorczej.
  Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie
  art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 500 000 zł,
  Wysokość wadium wynosi 5% ceny wywoławczej , tj. 7 004 000 zł.
  WARUNKI AUKCJI
  • Aukcja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  – gmach główny ul. Norwida 25 sala nr VIR na II piętrze w dniu 23.09.2022r.,
  o godz. 10.00
  • Uczestnicy aukcji zobowiązani są posiadać: w przypadku osób fizycznych dowód
  osobisty a w przypadku osób prawnych: wyciąg z KRS lub z innego właściwego
  rejestru, ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w
  przypadku cudzoziemców – osób prawnych – odpis z właściwego rejestru
  uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do
  udziału w aukcji. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr
  powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
  Brak okazania przed rozpoczęciem aukcji wymaganych dokumentów skutkuje
  niedopuszczeniem do wzięcia udziału w aukcji.
  • Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości wyżej
  określonej na konto Uczelni: PKO BP S.A. Wrocław 60 1020 5226 0000 6402 0719
  9500 i przekazanie dowodu wpłaty w terminie najpóźniej do 21.09.2022 r. do godz.
  14.00 e-mailem na adres: anna.kutnik@upwr.edu.pl. Wadium uważa się za
  wniesione z chwilą jego zaksięgowania na rachunku uczelni. Za dowód wpłaty
  uważa się potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na
  podstawie art. 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe ( t.j. Dz.U. z
  2021 r. poz. 2439 z późn. zm. )
  • Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym jeżeli żaden z
  uczestników aukcji nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej
  jedno postąpienie. • Wadia wpłacone przez oferentów, którzy aukcji nie wygrają, zostaną zwrócone
  po aukcji w terminie do 7 dni od daty aukcji.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zalicza się
  na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie
  przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
  • Do zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę
  Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na podstawie art.423 ust.2 ustawy z dnia 20
  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 574 z
  późn. zm.).
  • Do wniosku o zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP konieczne będzie
  dołączenie m.in. parafowanych przez strony projektów umów notarialnych –
  warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia własności oraz zgody Rady Uczelni
  na sprzedaż nieruchomości.
  • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wskazania kancelarii notarialnej
  przygotowującej umowę warunkową i umowę przeniesienia własności
  nieruchomości.
  • Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie do 30 dni
  od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
  • Wymóg zawarcia umowy warunkowej wynika z art. 30a ustawy z dn. 20 lipca 2017
  r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1961 z późn. zm.), na
  podstawie której Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Krajowy Zasób
  Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu.
  • Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie
  do 30 dni po otrzymaniu pisma informującego o niewykonaniu prawa pierwokupu
  lub po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na wykonanie prawa
  pierwokupu. • Oferent, który aukcję wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży netto
  powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% w terminie najpóźniej do dnia zawarcia
  warunkowej umowy sprzedaży.
  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej tzn. opłatę notarialną i sądową ponosi
  nabywca.
  • Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
  nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) w
  przypadku wygrania aukcji zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej
  uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w
  przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
  • W protokole z aukcji kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie
  do oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  posiada wiedzę na temat zapisów obowiązującego planu zagospodarowania
  przestrzennego, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury
  technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
  • Informacje dodatkowe: tel. (71)320-52-91, e-mail:
  tomasz.fiedor@upwr.edu.pl, magdalena.michalik@upwr.edu.pl
  • Zastrzega się prawo do odstąpienia od aukcji bądź jej unieważnienia przez
  organizatora bez podania przyczyny.

 

https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/nieruchomosci

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 62.13 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu