Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-15
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 7.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5877 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,80 ha

Powiat:leski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 5 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 7,80 ha/ użytek PsIV,PSV,RIV/ czynsz wywoławczy razem 2335,oo PLN/rocznie/wadium 240,oo PLN do 13.09.2022/ termin przetargu 15.09.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY OLSZANICA         Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.7.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 195 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości 7138 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne. Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 339/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 98,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt osiemzłotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 976,97zł.(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześćzłotych97/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 11:30

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 195”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

 

 

 

WÓJT GMINY OLSZANICA         Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.27.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 193/3 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości – 2,0063 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana położona na Folwarku. Otoczenie: grunty rolne.

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 339/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 72,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwazłote 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 722,27zł.(słownie: siedemset dwadzieścia dwazłote27/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 11:00

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 193/3”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

 

WÓJT GMINY OLSZANICA         Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.26.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 16 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości – 1,3672 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne.

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 7/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 49,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięćzłotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 492,19zł.(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwazłote19/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 10:30

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 16”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

 

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                      Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.25.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 15 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości – 0,8871 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne.

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 7/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 32,00 zł. (słownie: trzydzieści dwazłote 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 319,36 zł.(słownie: trzysta dziewiętnaście złotych36/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 10:00

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 15”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

WÓJT GMINY OLSZANICA         Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.24.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 13/1 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości – 0,5312ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne.

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 7/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 19,00 zł. (słownie: dziewiętnaście złotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 191,23 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych23/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 9:30

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 13/1”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA         Olszanica, dnia 11.08.2022 r.

 

Sygn. akt: RRG. 6845.23.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.:9 położona w Rudence.
 2. Powierzchnia nieruchomości – 0,3481ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne.

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 7/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 12,00 zł. (słownie: dwanaście złotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 125,32 zł.(słownie: sto dwadzieścia pięć złotych32/100);– z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2022 r. o godzinie 9:00

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek
  BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej
  do dnia13września 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 9”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;
 • okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka,oraz opublikowanie
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację
o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

 

 

Olszanica, 11.08.2022 r.

https://bip.olszanica.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-366

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.80 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu