Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-08
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 6.99 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5872 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,99 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2-ch kompleksów gruntu rolnego/ pow. razem 6,99 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 4122,oo PLN/rocznie/wadium 810,oo PLN do 02.09.2022/ termin przetargu 08.09.2022 godz. 08:30

Kwidzyn, dnia 4 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art, 38 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej:

Obręb geodezyjny Numer dzíafki Nr księgi wieczystej Powierzchnia i klasa Przeznaczenie Okres dzierżawy* Cena wywoławcza nieruchomości/**

Wadium/

Minimalne postąpienie

Mareza 412 011/00022190/3 Część działki o pow.

6,50 ha w tym klasy:

3,1369 ha – RIVa

0,2200 ha – Rillb 2,0606 ha – RIVb

1,0825 ha

Na cele rolnicze (grunty orne). 01.10.2022r.

30.09.2029.

3813,75 zł

750,00 zł

40,00 zł

Umowa dzierżawy może być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego przed upływem terminu, na który została zawarta, w przypadku przeznaczenia wydzierżawianej nieruchomości: do sprzedaży lub zamiany, obciążenia służebnością, pod realizację celu publicznego. Termin wypowiedzenia wynosi wówczas jeden miesiąc od daty otrzymania przez dzierżawcę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy.

** Dodatkowo dzierżawca od przedmiotu dzierżawy płacić będzie podatek ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przetarg odbedzie sie w dniu 8 września 2022r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzedu Gminy        

Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 8, parter.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonym terminie. Termin wpłacenia wadium wraz z podaniem numeru działki i nazwiska oferenta upływa w dniu 2 września 2022r.

Miejsce i forma wniesienia wadium: wpłata na konto Urzędu Gminy Kwidzyn w Banku Spófdzietczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest obecność na przetargu osoby, która dokonała wpłaty wadium lub innej osoby występującej w jej imieniu na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym przetargu. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się ustalonego dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i nie zawarcia tej umowy najpóźniej do dnia 1 października 2022r. Gmina Kwidzyn może od zawarcia tej umowy odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości jest płatny w półrocznych ratach: I rata do 31 marca każdego roku, ił rata do 30 września każdego roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn Nr 147/21 z dnia 27 grudnia 2021r., stawka czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu jest stawką obowiązującą przez cały okres trwania umowy dzierżawy, z tym, że podlega corocznej waloryzacji stosownie do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jaki nastąpi w okresie pierwszych trzech kwartałów każdego roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku i ogłoszony będzie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Podwyżka stawek dokonywana będzie raz w roku z dniem 1 stycznia każdego następnego roku.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn i w miejscowości Mareza, na okres 30 dni.

 

 

 

Kwidzyn, dnia 4 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 38 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej:

 

Obręb geodezyjny Numer działki Nr ksíęgí wieczystej Powierzchnia i klasa gruntu Przeznaczenie Okres dzierżawy* Cena wywoławcza/**

Wadium/

Minimalne postąpienie

Lípíanki 78 011/00000385/7 0,4400 ha – Rilla Na cele rolnicze. 01.10.2022r.

30.09.2029.

308,00 zł

60,00 zł

10,00 zł

Umowa dzierżawy może być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego przed upływem terminu, na który zostafa zawarta, w przypadku przeznaczenia wydzierżawianej nieruchomości: do sprzedaży lub zamiany, obciążenia służebnością, pod realizację celu publicznego. Termin wypowiedzenia wynosi wówczas jeden miesiąc od daty otrzymania przez dzierżawcę pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy.

** Dodatkowo dzierżawca od przedmiotu dzierżawy płacić będzie podatek ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przetarg odbedzie sie w dniu 8 września 2022r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy

Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 8, parter.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonym terminie. Termin wpłacenia wadium wraz z podaniem numeru działki i nazwiska oferenta upływa w dniu 2 września 2022r.

Miejsce i forma wniesienia wadium: wpłata na konto Urzędu Gminy Kwidzyn w Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest obecność na przetargu osoby, która dokonała wpłaty wadium lub innej osoby występującej w jej imieniu na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym przetargu. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się ustalonego dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i nie zawarcia tej umowy najpóźniej do dnia 1 października 2022r. Gmina Kwidzyn może od zawarcia tej umowy odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości jest płatny w półrocznych ratach: I rata do 31 marca każdego roku, Il rata do 30 września każdego roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn Nr 147/21 z dnia 27 grudnia 2021r., stawka czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu jest stawką obowiązującą przez cały okres trwania umowy dzierżawy, z tym, że podlega corocznej waloryzacji stosownie do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jaki nastąpi w okresie pierwszych trzech kwartałów każdego roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku i ogłoszony będzie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Podwyżka stawek dokonywana będzie raz w roku z dniem 1 stycznia każdego następnego roku.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn i w miejscowości Lipianki, na okres 30 dni.

https://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=13663

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.99 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kwidzyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu