Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-30
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 7.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5867 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 7,28 ha

Powiat:dębicki
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod farmę fotowoltaiczną/ pow. 7,28 ha/mpz budowa farmy pv/ cena wywoławcza 5500000,oo PLN /wadium 500000,oo PLN do 23.09.2022/ termin przetargu 30.09.2022 godz. 09:00

Żyraków, dn. 2022-07-27 liGK.6840.11.3.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żyraków działając na podstawie art. 37 ust. I i aft. 38, art. 40 ust.l pkt I i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 202 Ir. poz. 2213 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Numer księgi wieczystej RZID/00034880/6
Numer działki 48/2
Powierzchnia działki 7,2851 ha
Klasyfikacja użytku PsV- 6,8307 ha, PsV1- 0,4276 ha, Ls IV – 0,0039 ha, dr – 0,0229 ha
Położenie Straszęcin, obręb 007
Cena netto nieruchomości* 5 500 OOO,OO zł
Wadium 500 OOO,OO zł
Termin i miejsce przetargu 30 września 2022″. godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie,

39-204 Z raków 137, ok. nr 13

*Wartość netto. Do ceny nieruchomości należy doliczyć 23% podatku VAT — zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w strefie aktywności gospodarczej Gminy Żyraków.

Działka niezabudowana, zlokalizowana w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica Zachód. Teren płaski, o kształcie wielokąta. Działka częściowo porośniętą młodymi drzewami i zakrzaczona. Dojazd odbywa się drogą asfaltową. Uzbrojenie dostępne z sąsiedztwa (brak na działce). Działka zlokalizowana w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

 1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania wg zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park Przemysłowy – Straszęcin”, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/207/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26.02.2009r. zm. uchwałą nr XVI/ 119/15 z dnia 30.12.2015 r. oraz uchwałą nr XXXI/327/21 z dnia 25.11.2021 r., przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem IP — teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów produkcyjnych, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudowa towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, pod adresem

39-204 Żyraków 137, pokój nr 13 0 godzinie 900

 1. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminy Żyraków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żyrakowie nr 60 9478 0000 0000 0228 2000 0070 najpóźniej do dnia 23 września 2022″. z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Straszęcinie — działka 48/2”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy.
 2. Warunki sprzedaży:

Nabywca wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nabywanej nieruchomości zgodnie z pozwoleniem na budowę znak AB.6740.12.198.2019 Decyzja Nr 1128/2019 z dnia 09.12.2019r. Starosty Dębickiego.

 1. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022r. poz. 2129 ze zm.), Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawo pierwokupu tej nieruchomości.
 2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o czym poinformujemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie. Oferenci najpóźniej w terminie do 23 września 2022r. proszeni są o podanie na adres email gmina@zyrakow.pl adresu elektronicznego.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium na wskazane konto w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

dowód tożsamości oferenta, a w przypadku podmiotów gospodarczych — aktualny wypis z rejestru właściwego dla danego podmiotu (podmioty zagraniczne winne przedłożyć wyżej wymienione dokumenty przetłumaczona na język polski),  kopię dowodu wniesienia wadium w formie papierowej,  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu ze stanem faktycznym i formalno-prawnym nieruchomości oraz gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,  oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,  oświadczenie o zapoznaniu się z projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 48/2 położonej w miejscowości Straszęcin i wyrażeniu zgody na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedmiotowych sieci zgodnie z w/w projektem sieci,  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłużenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu poświadczającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami,  pełnomocnictwo w formie pisemnej z notarialnym poświadczeniem podpisu, jeśli uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika,  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku udziału cudzoziemca w przetargu należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty przetłumaczone na język polski.

 1. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż I % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Żyraków.
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
 9. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona pisemnie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 202 Ir. poz. 1899 ze zm.).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniu 27.07.2022r. Dostępne jest również w na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem zyrakow.pl
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Żyrakowie, tel. 14 68-07-115.
 13. Wójt Gminy Żyraków może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

http://www.bip.zyrakow.pl/art,1625,zbycie-nieruchomosci-nr-482-straszecin

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.28 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: dębicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu