Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-16
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.67 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat:kielecki
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,67 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 2878,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 16.08.2022 godz. 09:00

Daleszyce, dnia 05.08.2022
Zn. spr. ZG.2217.6.2.2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA
DALESZYCE Z PRZEZNACZENIEM WYŁĄCZNIE NA CELE ROLNICZE
Działając na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 ze zm.) Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Daleszyce ogłasza postępowanie w trybie
przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących
własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce
z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolnicze.
1. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce,
położonych na terenie powiatu kieleckiego gminy Daleszyce, obrębu
ewidencyjnego Komórki, obrębu leśnego Szczecno, leśnictwa Radomice,
stanowiących część działki o nr ewid. 124/33 o pow. 2,6770 ha:
:
Dla nieruchomości objętej przetargiem prowadzona jest księga wieczysta o nr
KI1L/00066624/7 przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg
Wieczystych.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce
ustanowionym uchwałą Nr XXIX/37/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia
29 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Komórki, na terenie gminy Daleszyce w/w
nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem KD-Z –
powiatowa droga klasy dojazdowej, MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, KDW3 – drogi wewnętrzne, ZZ -tereny zieleni łęgowej – tereny

Numer
działki
Rodzaj
powierzchni
Klasa
gleby
Powierzchnia
w ha
124/33 Ps V 2,6770

 

narażone na niebezpieczeństwo podtopień, WS2 – tereny wód
powierzchniowych płynących, RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach
leśnych, R – tereny rolnicze, ZL – tereny lasów, KD-D – gminne drogi klasy
dojazdowej.
Powyższa nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.
Nieruchomość powyższa (część przeznaczona na wydzierżawienie) posiada
bezpośredni dostępu do drogi publicznej.
Grunt będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Okres dzierżawy.
Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce,
ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce w dniu 16.08.2022 roku o godz. 10.00 (sala
konferencyjna).
4. Stawkę czynszu w q żyta za 1 ha gruntów ustala się na podstawie Decyzji Nr
38/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce z dnia 29 lipca 2022 roku znak
sprawy: ZG.2217.6.3.2022 i wynosi ona 17,39 q żyta wg średniej ceny skupu
za 1 ha fizyczny.
Wartość q żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2021.
Wywoławczą stawkę czynszu w q żyta za powierzchnię oblicza się poprzez
pomnożenie ilości q żyta przez powierzchnię (w danej klasie gleboznawczej)
przez stawkę czynszu (w q żyta za 1 ha).
5. Warunki udziału w przetargu.
Uczestnikiem przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne.
6. Wymagania dotyczące oferty.
Składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
· Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana
przez oferenta tj. osobę fizyczną bądź upoważnioną do reprezentowania
firmy w postępowaniu przetargowym na dzierżawę gruntu stanowiącego
własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Daleszyce z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolnicze.
· Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta oraz nazwę
przetargu tj.
„Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce, o łącznej
powierzchni 2,6770 ha, z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolnicze
nie otwierać przed dniem 16.08.2022 roku godziną 10.00”. · Oferta musi zawierać poprawnie wypełnione elementy:
– Formularz oferty;
– W przypadku składania oferty w imieniu firmy dokument
potwierdzający, że osoba podpisująca ofertę oraz jej załączniki jest
uprawniona do reprezentowania firmy w postępowaniu przetargowym
na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w
zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce;
– W przypadku dołączenia do oferty załączników w formie kserokopii
muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta
tj. osobę fizyczną bądź osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
· Szczegółowe warunki dotyczące przygotowania i złożenia oferty zostały
określone w Regulaminie przetargu.
7. Termin i miejsce złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2022 roku do godziny 9.00.
8. Wadium – brak.
9. Pozostałe warunki szczegółowo określa Regulamin przetargu stanowiący
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
10.Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik
do Regulaminu przetargu.
11.Nadleśnictwo Daleszyce zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym
czasie zmian warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez
podania przyczyny i bez prawa odwołań.
12.Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać
pod numerem telefonu 041 317 19 68 w. 117; 785 994 206 u Ireny Tusień.
Integralną część ogłoszenia stanowi Regulamin przetargu.
Z poważaniem
Michał Ostrowski
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Daleszyce
/podpisano elektronicznie/

 

https://daleszyce.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/cTqC7NXLHKTa/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolny-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.67 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: kielecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu