Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.20 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5865 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,20 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,20 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 1680,oo PLN/rocznie/wadium 336,oo PLN do 08.09.2022/ termin przetargu 15.09.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

O S T R Z E S Z Ó W

Ostrzeszów, dn. 29.07.2022r.

WGN. 6845.369.2022

 

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY OSTRZESZÓW

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), UCHWAŁY NR  RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4382 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 108/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szklarka Myślniewska, gmina Ostrzeszów i ogłoszenia

I przetargu ustnego nieograniczonego

o głasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Przeznaczenie gruntu i sposób jego gospodarowania ora termin zagospodarowania nieruchomości Termin uiszczania czynszu Cena wywoławcza — stawka czynszu dzierżawnego roczna Wysokość wadium
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Miasta i Gminy

Ostrzeszów

u 10/00036783/5

Dział 111 i IV księgi wieczystej wolny jest od obciążeń

Szklarka

Myślniewskaobręb ewidencyjny

0016, Gmina Ostrzeszów

Część działki ew. nr 615/4 0 pow.

4,2000 ha.

Grunt sklasyfikowany jest jako:

ŁV-łąki trwałe (4,2000 ha).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów ieruchomość oznaczon jest symbolami:

KDL/D – droga lokalna bądź dojazdowa,

R2 – tereny rolne z ograniczeniami,

W – tereny wód powierzchniowych.

Grunt wydzierżawia się z przeznaczeniem na cele rolnicze, na okres

10 lat.

Czynsz za rok 2022 płatny będzie do dnia 30 listopada.

Za lata 20232032 płatny do dnia 30 kwietnia danego roku.

1680,00 zł słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100

(Czynsz przedmiotowo zwolniony z podatku VAT na podstawie Ś3 ust. 1 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia

2013″. w sprawie zwolnień odpodatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2020r., poz.

1983 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia II marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn

336 zł

Nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy do dnia 22.10.2022r. Umowa dzierżawy z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obowiązywać będzie od dnia 23.10.2022r. Działka ewidencyjna nr 615/4 znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce Szklarka, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU

GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce-Szklarka, na terenie gminy Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, oraz ROZPORZĄDZENIA NR 32/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Olszyce-Szklarka, na terenie gminy Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie. Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń związanych z użytkowaniem ww. działek, które są opisane w podanych rozporządzeniach. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegać będzie waloryzacji raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest opłacać podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne z tytułu dzierżawy.

Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości, parametrami oraz możliwością wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem gruntu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuie, że I przetarg ustny nieograniczony na wyżei wymienioną nieruchomośé odbedzie sie dnia 15 września 2022r. (czwartek) o godz. 1000 w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pokói nr 104 1 pietro.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyżej tabeli na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy nr: konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 8 września 2022 r. (czwartek) do godz. 2400 (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wplata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny czynszu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt.

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z datą wystawienia nie późniejszą jednak niż 3 miesiące.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl — w zakładce: przetargi / zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl.

Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, regulamin przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 201, nr telefonu 62 732-06-23 w godzinach 700 — 1500

 

 

 

 

 

https://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=15072

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.20 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu