Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.07 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5864 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,07 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,07 ha/ użytek RIV,ŁV/ czynsz wywoławczy razem 1233,oo PLN/rocznie/wadium 245,oo PLN do 06.09.2022/ termin przetargu 14.09.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

O S T R Z E S Z Ó W                                                                                Ostrzeszów, dn. 29.07.2022r.

WGN. 6845.384.2022

 

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY OSTRZESZÓW

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 202 Ir. poz. 1899 z późn. zm.), 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 202 Ir., poz. 2213), UCHWAŁY NR  RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4382 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Przeznaczenie gruntu i sposób jego gospodarowania ora termin zagospodarowania nieruchomości Termin uiszczania czynszu Cena wywoławcza — stawka czynszu dzierżawnego roczna Wysokość wadium
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Miasta i Gminy

Ostrzeszów

Ul 0/00037449/9

Dział 111 i IV księgi wieczystej wolny jest od obciążeń

Rojów- obręb ewidencyjny

0014, Gmina Ostrzeszów

Działka ew. nr 243/8 0 pow.

1,9183 ha.

Grunt sklasyfikowany jest jako:

RV-grunty orne (0,6282 ha), RVI-grunty orne (0,3627 ha),

PsIV-pastwiska trwałe

(0,6174 ha), RIVb-grunty orne (0,3100 ha).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów

•eruchomość oznaczon jest symbolami:

RI – tereny rolne, UP – tereny usług publicznych.

Grunt wydzierżawia si z przeznaczeniem na cele rolnicze, na okres

10 lat.

Czynsz za rok 2022 płatny będzie do dnia 30 listopada.

Za lata 20232032 płatny do dnia 30 kwietnia danego roku.

767,32 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 32/100

(Czynsz przedmiotowo zwolniony z podatku VAT na podstawie Ś-3 ust. 1 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia

2013r. w sprawie zwolnień odpodatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2020r., poz.

1983 zpóźn zm.) w nviqzku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia Il marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2022 r., poz. 931 zpóźn

zm.

153 zł

Nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy do dnia 31.10.2022r. Umowa dzierżawy z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obowiązywać będzie od dnia 1.11.2022r. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegać będzie waloryzacji raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest opłacać podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne z tytułu dzierżawy.

Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości, parametrami oraz możliwością wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem gruntu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuie, że I przetarg ustny nieograniczony na wyżei wymienioną nieruchomość odbedzie sie dnia 14 września 2022r. (środa) o godz. 1000 w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pokói nr 104 1 pietro.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyżej tabeli na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy nr: konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 6 września 2022 r. (wtorek) do godz. 2400 (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wplata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny czynszu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt.

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z datą wystawienia nie późniejszą jednak niż 3 miesiące.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl — w zakładce: przetargi / zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl.

Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, regulamin przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 201, nr telefonu 62 732-06-23 w godzinach 700 — 15 00

https://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=15073

 

 

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY OSTRZESZÓW

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.). Dz. U. z 202 Ir. , poz.

2213), UCHWAŁY NR IX/59/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZOW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4382 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 110/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Przeznaczenie gruntu i sposób jego zagospodarowania ora termin zagospodarowania nieruchomości Termin uiszczania czynszu Cena wywoławcza — stawka czynszu dzierżawnego roczna Wysokość wadium
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Miasta i Gminy

Ostrzeszów

KZIO/00037449/9

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od obciążeń

Rojów- obręb ewidencyjny

0014, Gmina Ostrzeszów

Działka ew. nr 291/2 0 pow.

1,1608 ha.

Grunt sklasyfikowany jest jako:

ŁV-łąki frwałe (0,3300 ha),

RVI-grunty orne (0,4778 ha),

PsV-pastwiska trwałe

(0,1130 ha),

RV-grunty orne (0,2400 ha).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów ieruchomość oznaczon jest symbolami:

M2 – tereny wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,

RI – tereny rolne, UP – tereny usług publicznych.

Grunt wydzierżawia się z przeznaczeniem na cele rolnicze, na okres

10 lat.

Czynsz za lata 2023-2032 płatny do dnia

30 kwietnia danego roku.

464,32 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery złote

32/100

(Czynsz przedmiotowo zwolniony zpodatku VAT na podstawie Ś-3 ust. I pkt. 2

Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia

2013r. w sprawie zwolnień odpodatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2020r., poz.

1983 z późn zm.) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia II marca 2004″. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

92 zł

Nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy do dnia 31.12.2022r. Umowa dzierżawy z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obowiązywać będzie od dnia 1.01.2023r. Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegać będzie waloryzacji raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest opłacać podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne z tytułu dzierżawy.

Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości, parametrami oraz możliwością wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem gruntu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie sie dnia 14 września 2022r. (środa) o godz. 1200 w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. pokói nr 104 1 piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyżej tabeli na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy nr: konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 6 września 2022 r. (wtorek) do godz. 2400 (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wplata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny czynszu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt.

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z datą wystawienia nie późniejszą jednak niż 3 miesiące.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl — w zakładce: przetargi / zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl.

Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, regulamin przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 201, nr telefonu 62 732-06-23 w godzinach 700 – 15 00.

 

https://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=15074

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.07 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6342 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6340 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,58 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu