Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-09
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.95 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5861 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,95 ha

Powiat:lęborski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,95 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/miesięcznie /wadium 200,oo PLN do 05.09.2022/ termin przetargu 09.09.2022 godz. 09:00

STAROSTA LĘBORSKI

G.6845.4.2021.SP.JK

Ogłoszenie Starosty Lęborskiegoz siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

z dnia 29 lipca 2022 roku

 

 1. Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 23 ust.1 pkt 7a, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899 ze zm.),Starosta Lęborski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 1. W drodze ustnego przetargu nieograniczonego przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 (trzech) lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w dyspozycji Starosty Lęborskiego:
położenie nr działki powierzchnia nr księgi wieczystej wyjściowa stawka rocznego czynszu dzierżawnego wysokość wadium Opis nieruchomości
gm. Nowa Wieś Lęborska, obr. Nowa Wieś Lęborska 413 1.95ha SL1L/00008006/1 1.000,00zł*
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Nieruchomość rolna położona w kompleksie nieruchomości rolnych.Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi następujące użytki: RIIIb pow. 0.69ha, RIVa pow. 0.41ha, RIVb pow. 0.64ha, PsIII pow. 0.19ha, W-PsIII pow. 0.02ha.

* zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

 1. Przeznaczenie ww. nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przeznaczona jest częściowo na teren planowanej eksploatacji – odkrywkowego wydobycia z odkładaniem urobkui nadkładu
  z sukcesywnym powiększaniem powierzchni do wyeksploatowania zasobu kopaliny (obszar oznaczony w planie symbolem 1 PE), a częściowo teren rolny (obszar oznaczony w planie symbolem 9R(PE)). /Uchwała nr VII/39/2007 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej eksploatacji złoża iłów w miejscowości Nowa Wieś Lęborska gmina Nowa Wieś Lęborska (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007r. pod poz. 2273)/.
 2. Wyjściowa stawka rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Ostateczna – osiągnięta w przetargu stawka czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

W pierwszym roku dzierżawy czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy. W drugim i trzecim roku dzierżawy czynsz płatny będzie do 30 czerwca danego roku, bez dodatkowego wezwania.

 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy organizatora przetargu prowadzony w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym z siedzibą w Rumi
  nr 77 9324 0008 0002 8701 2000 0090najpóźniej do dnia 5 września 2022 roku.

Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 5 września 2022 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

 1. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie
  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
 1. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na dzierżawę nieruchomości.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.Gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem dzierżawca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę spisania umowy dzierżawy, z której projektem zapoznać się można w tut. urzędzie – Wydziale Geodezji, Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 118 lub 117 (I piętro budynku), w godzinach pracy urzędu.
  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu dzierżawy udzielają pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 118 i 117, tel. 59 8480883 lub 59 8632 841.
 1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznejorganuna stronie internetowej powiat-lebork.com,
  na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko, na okres od 29 lipca do 9 września 2022 roku. Ogłoszenie opublikowane zostałorównież w prasie o zasięgu regionalnym.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 9:00, w sali nr 13 budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
 1. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Starosta Lęborski poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2022-pn/g-6845-4-2021-sp-jk-ogloszenie-o-dzierzawienia-na-okres-3-trzech-lat-nieruchomosci-skarbu-panstwa.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.95 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: lęborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6445 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,73 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu