Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-06
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.57 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5857 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,57 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,57 ha/ użytek RV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 3898,oo PLN/rocznie/wadium razem 775,oo PLN do 01.09.2022/ termin przetargu 06.09.2022 godz. 10:00

Nowa Karczma 01.08.2022r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza przetargi ustne nieograniczone na D Z I E R Ż A W Ę niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, na okres dzierżawy  do 31.08.2023r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

Przetargi odbędą się w dniu 06.09.2022r. o godz. 1000 według kolejności podanej  w załączniku, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

Warunki przetargu i dzierżawy:

 • wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium w formie pieniężnej, w wysokości podanej w załączniku, na poszczególną działkę, / w terminie do dnia 01.09.2022r. / przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 prowadzone w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem „Przetarg dzierżawy dot. działki nr……, położonej w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 01.09.2022r. na ww. rachunku bankowym.

W przypadku wpłacania wadium z rachunku bankowego innego podmiotu niż uczestnik przetargu, w tytule przelewu należy również wskazać dane uczestnika przetargu.  Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na rachunek bankowy. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy;

 • wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy poszczególnych działek oraz postąpienie minimalne podane jest w załączniku;
 • Czynsz za okres dzierżawy będzie płatny z góry w dniu podpisania umowy. Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów tj. podatek od nieruchomości.

Szczegółowe warunki dzierżawy będą określone w umowie dzierżawy.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej: dowód wpłacenia wadium,  dowód osobisty, upoważnienie do udziału w przetargu (jeżeli dotyczy), a ponadto osoby prawne – wypis z właściwego rejestru i upoważnienie do udziału w przetargu.

Wójt Gminy Nowa Karczma może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano  dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127  lub bezpośrednio u pracownika w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie.

 

 

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

 

 

str. 1

 

 

ZAŁĄCZNIK do obwieszczenia z dnia 01.08.2022r. o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę niezabudowanych działek,stanowiących własność Gminy Nowa Karczma na okres dzierżawy  do 31.08.2023r.z przeznaczeniem na cele rolne.

 

Lp. Położenie

Obręb geodezyjny

Nr działki Nr KW Pow. działki w ha Rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów Wywoławcza wysokość

czynszu za okres dzierżawy

Wadium w zł Postąpienie minimalne w

1. Grabowska

Huta

33/2 GD1E/00

020893/3

1,9441 RV,PsV  913,00 zł  182,00 zł  10,00 zł
2. Grabowska

Huta

56 GD1E/00

020893/3

0,9895 RV, PsV  453,00 zł  90,00 zł  5,00 zł
3. Lubań 162/3 GD1E/00

029255/2

0,7692 RIVb, Łv,

ŁVI, PsVI, N

 294,00 zł  58,00 zł  3,00 zł
4. Lubań 232/3 cz. GD1E/00

006293/3

0,7886 RIVa, N  406,00 zł  81,00 zł  5,00 zł
5. Lubań 150 GD1E/00

029255/2

0,4900 PsV  192,00 zł  38,00 zł  2,00 zł
6. Lubań 149 GD1E/00

029255/2

0,3100 ŁV  121,00 zł  24,00 zł  2,00 zł
7. Lubań 201/1 GD1E/00

029255/2

0,4300 RVI, PsV, Ba,

N

 186,00 zł  37,00 zł  2,00 zł
8. Nowa

Karczma

244/6 GD1E/00

011296/2

0,3200 RV  151,00 zł  30,00 zł  2,00 zł
9. Nowy

Barkoczyn

198/2 GD1E/00

022789/5

2,2265 RVI, ŁV  1 004,00 zł  200,00 zł  11,00 zł
10. Szumleś

Królewski

63* GD1E/00

030368/7

0,3400 RIVb  177,00 zł  35,00 zł  2,00 zł

 

* udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – PRZY POSTĘPOWANIACH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma tel. 58 687 71 27.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@nowakarczma.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem na dzierżawę nieruchomości. Podstawy prawne: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz art. 6 ust. 1 lit. a) (np. nr telefonu kontaktowego), c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

 

Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak

 

https://nowakarczma.biuletyn.net/?bip=2&cid=318&id=9990

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.57 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kościerski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu