Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-30
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 6.00 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5856 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,00 ha

Powiat:płocki
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 6,00 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 624,oo PLN/miesięcznie /wadium razem 500,oo PLN do 23.08.2022/ termin przetargu 30.08.2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 3479/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 97/1 i 97/3 położonej w Płocku przy ul. Urodzajnej (Obr. 1) ó łącz. pow. 60002 m2 z przeznaczeniem pod uprawy i ustalenia składu komisji przetargowej.

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM POD UPRAWY

Położenie Nr ewidencyjny działki Obręb Powierzchnia

2

Nr księgi wieczystej Okres dzierżawy Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto Termin płatności czynszu Opis nieruchomości Przeznaczenie Zasady aktualizacji opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1. Płock ul, Urodzajna 97/1 0 pow. 49217 m2

97/3 0 pow 10785 m2

1 łącznie

60002

Nr PLI P/00078906/3 3 lata 1 ,04 zł/ar miesięcznie,

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana Uprawy

RIIIa,RIIIb,RIVa,RIVb,ŁV,W,Wsr-ŁV,N

nie przewiduje się
 • Wysokośé wadium za przetarg wynosi 500 00 zł.
 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 0 10 zł.
 • Podgląd nieruchomości dostępny jest za pomocą portalu mapowego na stronie internetowej https://geodezja.plock.eu

PREZYDENT

 

Przetarg odbędzie się

w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pokój nr A-206 II piętro

w dniu 30.08.2022 o godz. 12: 00

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji miesięcznej stawka czynszu dzierżawnego za I ar:

Bliższe informacje na temat przetargów (w tym zapoznanie się z projektem umowy dzierżawy; regulaminem przetargu) można uzyskać w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Gminy

Urzędu Miasta Płocka teł: 367-15-02, mail: wzn@plock.eu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.nouy_bip.plock.eu komunikaty i ogłoszenia/dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock.

Warunki uczestniczenia w przetargu:

Osoby zamierzające przystąpić do przetargu zobowiązane są w terminie do 23.08.2022

 1. a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu, projektem umowy dzierżawy, przedmiotem przetargu oraz o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy-Miasto Płock
 2. złożyć klauzulę informacyjną — zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Dokumenty można złożyć w jednej z poniższych form:

– pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka — stanowisko Mieszkalnictwo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, ul. Stary Rynek l, 09-400 Płock (dla zachowania terminu liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Płocka) elektronicznie na adres wzn@plock.eu (przy czym dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 1. wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł na konto 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 Urzędu Miasta Płocka (w tytule wpłaty należy wpisać „Przetarg ul. Urodzajna”).

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na podany powyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się na konto, z którego dokonano przelewu lub inne wskazane przez uczestnika, w terminie 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu bądź jego odwołaniu.

Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu legitymować się dowodem osobistym i podać komisji następujące dane:

 1. W przypadku osób fizycznych imię, nazwisko, numer PESEL,
 2. W przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę i siedzibę,
 3. Osoby reprezentujące osoby inne niż osoby fizyczne w przetargu winny legitymować się również dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentacji firmy (np. odpis z KRS),
 4. Osoby biorące udział w przetargu mogą w nim uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone na piśmie.

Przetarg prowadzony jest na zasadach zawartych w regulaminie organizacji przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1817/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 05.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1403/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock” oraz zarządzenia nr 3479/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 97/1 i 97/3 położonej w Płocku przy ul. Urodzajnej (Obr. l) o łącz. pow. 60002 m2 z przeznaczeniem pod uprawy i ustalenia składu komisji przetargowej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest:

1, Potwierdzić zawarcie umowy dzierżawy, poprzez złożenie podpisu pod treścią umowy, zgodną z

przedstawionym projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. W przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w pkt. 1 oraz innych przyczyn, za które odpowiada dzierżawca, w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń vwmaganych w przetargu, Wydzierżawiający może od umowy odstąpić. W takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bądź zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

https://nowybip.plock.eu/komunikaty/dzierzawa_i_najem

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.00 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: płocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 30 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6484 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 29,88 ha

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 13:00

# 6440 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,57 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6439 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,89 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu