Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-22
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.12 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5851 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 5,12 ha

Powiat:nakielski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na  30-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 5,12 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 66560,oo PLN netto/rocznie (pierwsze 2 lata 512,oo PLN/miesięcznie) wadium brak/ termin składania ofert 22.08.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 3046/1 W OBR.EW.SMOLNIKI GM.SZUBIN PODFARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Szubin, dn. 27.07.2022 r.

Zn. spr.: ZG.011.1.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Szubin

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

 

 1. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubinz siedzibą w Szubin Wieś 52 (kod pocztowy: 89-200 Szubin) ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Smolniki, gmina Szubin z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi fragment działki ewidencyjnej nr 3046/1 o powierzchni 5,1200 ha.
 3. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 4. Wymienione wyżej grunty mogą zostać wydzierżawione wyłącznie w celu budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.
 5. Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu dzierżawnego.  W trakcie oceny i wyboru ofert najwyżej oceniona zostanie oferta, w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego. Minimalna kwota czynszu:

-w okresie budowy i dalszej eksploatacji -13.000,00 zł/ha netto na rok.

 1. W okresie od daty podpisania umowy do daty wejścia na grunt z budową ( maksymalnie 24 miesiące ) Wydzierżawiający płacił będzie stała opłatę -512,00 zł/m-c netto za 5,12 ha
 2. Ofertę przetargową należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 22.08.2022 roku do godziny 1515     w zapieczętowanej kopercie z adnotacją:

 „Nadleśnictwo Szubin, Szubin Wieś 52,89-200 Szubin.

 Oferta na dzierżawę gruntów pod fotowoltaikę zgodnie z przetargiem ogłoszonym w  dniu 27.07.2022 roku .

 Nie otwierać przed dniem 23.08.2022 r., do godz. 1000

 1. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem pisemnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów opublikowanym na stronie internetowej szubin@torun.lasy.gov.pli w BIP Nadleśnictwa Szubin oraz ze wzorem umowy dzierżawy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 roku o godzinie 1000w siedzibie Nadleśnictwa.
 3. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 4. Nadleśnictwo Szubin zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 5. Przetarg będzie uznany za nieważny, jeżeli:
 6. nie wpłynie żadna oferta,
 7. żaden z oferentów nie zaoferuje czynszów dzierżawy w wysokości co najmniej równej wysokości   wywoławczej za 1 rok do  dnia wejścia z budową oraz w okresie budowy i eksploatacji ,
 8. komisja odrzuci wszystkie oferty.
 9. O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do niezwłocznego podpisania umowy dzierżawy.
 10. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub telefonicznie (52 391 03 36) Pan Marek Skrzypczak w dni robocze w godz. od 7.15 do 15.15.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-szubin/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.12 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu