Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-26
O godzinie: 12:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 6.65 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5846 dzierżawa jeziora pow. 6,65 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę jeziora/ pow. 6,65 ha/ użytek Ws gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 1025,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 28.08.2022 godz. 12:00

Lubichowo, dnia 26.07.2022

Zn. spr. SA.7410.6.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Lubichowo z siedzibą w Lubichowie przy ulicy Leśnej 12, 83 – 240 Lubichowo, ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę jeziora Głuszec.

 1. Jezioro Głuszec o powierzchni 6,65 ha położone jest na terenie Leśnictwa

Bojanowo, oddział 230ax, działka nr 2, obręb ewidencyjny Karszanek, gmina

Osiek, powiat starogardzki, zapisanej w KW nr GD1A/00066990/3 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.

 1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1025,00 zł brutto/ rok

(słownie: tysiąc dwadzieścia pięć złotych).

 1. Pisemna oferta przetargowa powinna zawierać następujące informacje:
 2. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy i adres oferenta lub siedziby firmy,
 3. dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu – jeśli oferent posiada,
 4. oferowaną wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena

wywoławcza podana w pkt 2,

 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz

wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody związanych na przetwarzanie danych

osobowych,

 1. podpis oferenta.
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów

formalnych.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. Przed złożeniem oferty, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz

zapoznanie się ze wzorem umowy dzierżawy jeziora.

 1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na

dzierżawę jeziora Głuszec. Nie otwierać przed dniem 26.08.2022r. godz. 12:00”

w sekretariacie Nadleśnictwa Lubichowo (pokój nr 3) w terminie do dnia

26.08.2022 roku do godziny 12:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 roku o godzinie 12:15 w siedzibie

Nadleśnictwa Lubichowo.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 5 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia

ofert, a jedynym kryterium oceny ofert będzie stanowić zaoferowana wysokość

czynszu dzierżawnego.

10.Nadleśnictwo Lubichowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub

rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 11.Przetarg będzie ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta z oferowanym

czynszem rocznym równej cenie wywoławczej czynszu dzierżawnego.

12.Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej

wysokości czynszu,

 1. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.

13.W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę,

jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 3 ogłoszenia o przetargu,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości

czynszu.

14.O wyniku przetargu oferenci zostają powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego

rozstrzygnięciu.

15.Oferent, który wygrał przetarg na dzierżawę w/w jeziora, zobowiązany jest do

podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Lubichowo w terminie 10 dni,

licząc od daty zakończenia procedury przetargowej, o treści przedstawionej w

załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

16.W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez oferenta,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu może

zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, którego oferta jest druga

pod względem wysokości oferowanego czynszu.

17.W przypadku złożenia ofert o tej samej wysokości oferowanego czynszu,

prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji

oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

18.Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze

pod nr tel. 585885870, w godz. 8:00 – 14:00

https://lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-jeziora-gluszec

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.65 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6445 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,73 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu