Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-11
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 8.23 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat:żarski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 11 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,23 ha/ użytek ŁIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 2469,oo PLN/rocznie /wadium 540.oo PLN do 10.08.2022/ termin składania ofert 11.08.2022 godz. 08:30

Nadleśnictwo Lipinki

 1. Budowlanych 21, 68-200 Żary

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów znajdujących się

na terenie Nadleśnictwa Lipinki

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w dniu 11.08.2022 r. o godz. 9.00 i obejmować będzie:

Obręb leśny Leśnictwo Oddz. Działka nr Rodzaj użytku Pow. w ha

Lipinki Zielony Las 351-k 573 N 0,9793

Lipinki Zielony Las 288-l 1228 Ł IV kl. 2,7400

Lipinki Zielony Las 304-m 550 Ł V kl. 0,3600

Lipinki Zielony Las 304-g 550 Ł IV kl. 0,6600

Lipinki Zielony Las 290-k 1227 R IV A kl. 1,4400

Lipinki Zielony Las 316-r 254 Ł IV kl. 0,1300

Lipinki Zielony Las 316-s 254 R IV A kl. 0,1200

Lipinki Zielony Las 316-s 254 R III B kl. 0,2500

Lipinki Olbrachtów 121-p 729 Wsr 0,4400

Lipinki Olbrachtów 284-m 770 N (N-WODA) 0,3000

Lipinki Suchleb 135-o 979/16 R V kl. 0,8275

Skarb Państwa Nadleśnictwo Lipinki zaprasza do złożenia pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać:

 1. a) Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę firmy (osoba prawna).
 2. b) Nr PESEL (osoba fizyczna) lub nr NIP oraz REGON (osoba prawna).
 3. c) Telefon kontaktowy.
 4. d) Adres oferenta.
 5. e) Wysokość proponowanej stawki czynszu dzierżawnego z uwzględnieniem następujących warunków:
 6. za stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem 27/2022 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Lipinki z dnia 19 lipca 2022 r. przyjmuje się równowartość:

– R III B kl. – użytkowanie rolnicze – 4,80 dt pszenicy/ha/rok,

– R IV A kl. – użytkowanie rolnicze – 4,20 dt pszenicy/ha/rok,

– R V kl. – użytkowanie rolnicze – 1,00 dt pszenicy/ha/rok,

– Ł IV kl. – użytkowanie rolnicze – 2,20 dt pszenicy/ha/rok,

– Ł V kl. – użytkowanie rolnicze – 0,80 dt pszenicy/ha/rok,

– Wsr – intensywna hodowla ryb – 3,50 dt pszenicy/ha/rok,

– N – ekstensywne wykorzystanie zbiorników wodnych – 3,20 dt pszenicy/ha/rok,

 1. stawki wyjściowe czynszu dzierżawnego nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 2. minimalna umowna wysokość czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 50 zł/netto/rok.
 3. f) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
 4. g) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. h) Dowód wpłaty wadium.
 6. i) Numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium, w przypadku odrzucenia

lub niewybrania oferty.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany grunt.

Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Warunkiem udziału oferenta w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

– 50,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 351-k” lub

– 100,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 288-l” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 304-m” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 304-g” lub

– 60,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 290-k” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 316-r” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 316-s, R IVA” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 316-s, R IIIB” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Olbrachtów, oddz. 121-p” lub

– 40,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Olbrachtów, oddz. 284-m” lub

– 50,00 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Suchleb, oddz. 135-o”.

Wadium należy wpłacić do kasy Nadleśnictwa Lipinki (pokój nr 27 w godz. 8.00 – 14.00) do dnia 11.08.2022 r.

do godz. 8.30, bądź przelewem na konto: PKO BP oddz. Żary 43 1020 5460 0000 5102 0042 1834.

W przypadku wniesienia wadium przelewem na ww. rachunek bankowy, warunkiem przyjęcia oferty jest wpływ

pieniędzy na konto nadleśnictwa najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin otwarcia ofert.

Ofertę z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 351-k” lub „Przetarg

na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 288-l” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony

Las, oddz. 304-m” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 304-g” lub „Przetarg na

dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 290-k” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las,

oddz. 316-r” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 316-s, R IV A” lub „Przetarg na

dzierżawę w Leśnictwie Zielony Las, oddz. 316-s, R III B” lub „Przetarg na dzierżawę

w Leśnictwie Olbrachtów, oddz. 121-p” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Olbrachtów, oddz. 284-

m” lub „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Suchleb, oddz. 135-o”, należy złożyć w zaklejonej kopercie

w sekretariacie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach, ul. Budowlanych 21, (pok. nr 16), do dnia 11.08.2022 r.

do godziny 8.30. (rekomenduje się wysłanie ofert pocztą z odpowiednim wyprzedzeniem na adres

Nadleśnictwa)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w pok. nr 01 (Salka

Konferencyjna)

Nadleśnictwo Lipinki do chwili rozpoczęcia przetargu, zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego

przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Nadleśnictwo Lipinki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert dzierżawcy w całości, jak również prawo

uznania, że przetarg nie dał wyniku w całości lub w części bez podania przyczyny, bez prawa do protestów

i odwołań.

Umowa z dzierżawcą, który wygrał przetarg zawarta zostanie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy w wymaganym terminie, wadium oferenta ulega

przepadkowi.

Nadleśnictwo Lipinki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zaleca się oferentom zapoznanie z przedmiotem przetargu w obecności leśniczego:

– Leśnictwa Zielony Las – Pana Aleksandra Boniec nr tel. 696 414 252,

– Leśnictwa Olbrachtów – Pana Ireneusza Pajdzik nr tel. 696 414 253,

– Leśnictwa Suchleb – Pana Bartłomieja Jasak nr tel. 696 414 254,

Załączniki:

 1. Oferta dzierżawy – druk 11 szt.
 2. Zarządzenie nr 27/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek

wyjściowych czynszów za dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa

Lipinki oraz innych opłat za udostepnienie wymienionych nieruchomości;

 1. Zarządzenie Nr 25/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

prowadzenia przetargu na dzierżawę lub najem gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie

Nadleśnictwa Lipinki oraz powołania komisji przetargowej/negocjacyjnej;

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipinki/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.23 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6488 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,00 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6486 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,70 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu