Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-31
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.04 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5842 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,04 ha

Powiat:nakielski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,04 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 2040,oo PLN/rocznie /wadium 500,oo PLN do 24.08.2022/ termin przetargu 31.08.2022 godz. 09:00

O g ł o s z e n i e

Zarządu Powiatu Nakielskiego

z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 552/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego, Zarząd Powiatu Nakielskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, na okres jednego roku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, grunty orne klas IIIa i IIIb, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzące  w skład nieruchomości położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza.

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nakielskiego przeznacza się do oddania w dzierżawę, na okres jednego roku, grunty orne klas IIIa i IIIb o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1N/00021505/2.

  1. Opis nieruchomości:

Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę to grunty orne klas IIIa i IIIb o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości będącej własnością Powiatu Nakielskiego, położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza. Cześć tej nieruchomość w przeszłości stanowiła zespół dworsko – parkowy. 

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: RI.6727.85.2022.AZ, działka nr 27/2 położona w obrębie ewidencyjnym Izabela nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako: „pozostałe treny rolne”, „grunty rolne chronione klas bonitacyjnych II – III” oraz „strefa A ochrony konserwatorskiej”.

  1. Wywoławcza stawka czynszu z tytułu dzierżawy w/w gruntów ornych wynosi 1.000,00 zł/ha rocznie netto.

Termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do dnia 31 października 2022 roku.

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 09:00 w Starostwie Powiatowym    w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 24 sierpnia 2022 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu z tytułu dzierżawy i nie podlega zwrotowi.

Pozostałym osobom, które wniosły wadium, zwraca się je niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VII. Warunki uczestniczenia w przetargu:

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w określonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu.

Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

VIII. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany ponadto będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z nieruchomością, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w szczególności podatku rolnego.

  1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Zarząd Powiatu Nakielskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.
  2. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz               w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w portalu Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

XII. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym       w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,         który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 66 84.

STAROSTA NAKIELSKI – Tadeusz Sobol

https://kurier-nakielski.pl/ogloszenie-zarzadu-powiatu-nakielskiego-z-dn-26-lipca-2022r-w-sprawie-przetargu-ustnego-nieograniczonego/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.04 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 3 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6020 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,06 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu