Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 4.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 17 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 4,28 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1712,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 09.08.2022 godz. 09:00

Osiecznica, dnia 06 lipca 2022 r. OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PISEMNEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KROSNO” 1. PRZEDMIOT PRZETARGU. Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne. Szczegółowy opis powierzchni do wydzierżawienia wraz z wywoławczą stawką czynszu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia. 2. OFERTA. Wzór pisemnej oferty zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. Termin związania ofertą 30 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09 sierpnia 2022 r. do godz. 0930 w kopercie opisanej następująco: Adresat: Nadleśnictwo Krosno, Osiecznica ul. Krośnieńska 42, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, „Oferta w postępowaniu na: PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KROSNO Znak spr. SZ.2217.11.2022 – Nie otwierać przed dniem: 09.08.2022 r., do godz. 1000” Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres oferenta. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 3. WADIUM. Wydzierżawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 2 4. OTWARCIE ORAZ OCENA OFERT. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2022 r. o godz.1000 w siedzibie Nadleśnictwa Krosno, Osiecznica, ul. Krośnieńska 42 (sala narad). Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaproponowana ilość kwintali pszenicy za 1 ha wydzierżawianego gruntu rocznie. Minimalne postąpienie 1 kwintal pszenicy za 1 ha wydzierżawianych gruntów za 1 rok. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę nieruchomości gruntowych. 5. WYKLUCZENIE OFERENTA. Z postępowania wyklucza się oferenta, w przypadku gdy złożona przez niego oferta nie zawiera wszystkich wymaganych przez Nadleśnictwo Krosno elementów określonych w niniejszym ogłoszeniu, a także w przypadku odmowy uzupełnienia oferty. 6. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU. Nadleśnictwo Krosno zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego: · w przypadku nie spełnienia warunków zawartych w ogłoszeniu; · bez podania przyczyn. Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. 7. POZOSTAŁE INFORMACJE. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Zarządzenie nr 43/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno z dnia 30.10.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu prowadzenia przetargu na dzierżawę lub najem gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Krosno oraz powołania komisji przetargowej/negocjacyjnej zmienionego Zarządzeniem nr 28/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno z dnia 13 sierpnia 2021 r. (załącznik nr 3). Do ogłoszenia o przetargu załączony został również wzór umowy 3 dzierżawy (załącznik nr 4), której warunki Oferent musi zaakceptować poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się we wzorze formularza ofertowego. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Wizji nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 533 640 145, (osoba do kontaktu: Karolina Wieczorek) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: krosno@zielonagora.lasy.gov.pl W załączeniu: 1. Wykaz powierzchni do wydzierżawienia wraz z wywoławczą stawką czynszu. 2. Formularz ofertowy. 3. Zarządzenie nr 43/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno zmienione Zarządzeniem nr 28/2021 4. Wzór umowy dzierżawy. 5. Mapki z położeniem nieruchomości

5840 krosno wykaz gruntów

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-krosno/wystapienia-komunikaty-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.28 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5874 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu