Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 12.82 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5839 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,82 ha

Powiat:legnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 12,82 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 5393,oo PLN/rocznie /wadium 7395,oo PLN do 05.08.2022/ termin przetargu 09.08.2022 godz. 09:30

WR  O.WKUZ.LE.4243.318.2022.MD.5                                                                Legnica dnia 19.07.2022 r.

Ogłoszenie numer WRO-D-0321-2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(Dz. U. z 2020 roku poz. 481 ze zm.), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o

Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku              o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 roku, poz. 514),ogłasza:

II  PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

 

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od04.05.2022 roku do 19.05.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Legnica, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy, na stronie internetowej www.kowr.gov.ploraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Przedmiotem dzierżawy są:

1.Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:

Obręb Nowa Wieś, miasto Legnica, powiat legnicki województwo dolnośląskie dz. 18, 20, 25, 27/1, 32, 33/2 (AM 1).

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 7,0131 ha (użytki rolne: 5,9800 ha) w tym:

 • Grunty orne o pow. 4,7489 ha, w klasach: RIIIb- 4,4679 ha, RIVb- 0,2810 ha,
 • Pastwiska trwałe o pow. 1,2311 ha, w klasach: PsIV- 0,0935 ha, PsV- 0,1245 ha, PsVI-1,0131ha, Grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. Lz-1,0331 ha.

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość położona jest w II okręgu podatkowym.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1L/00083156/9 przez WKW Sądu Rejonowego  w Legnicy                                                                                                                             .

 

Zgodnie z zapisami w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29.09.2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 289, poz. 3150 z dnia 31.10.2008 r.) nieruchomość posiada przeznaczenie: dz. 18, 20, 27/1, 33/2- 4PU, 5PU- tereny produkcyjno-usługowe; dz. 25- 5PU, 6PU- terenyprodukcyjno-usługowe, 8KDW- tereny drogi wewnętrznej; dz. 32- 6PU- tereny produkcyjno-usługowe, 3KDZ1/2- tereny ulicy zbiorczej.

 

Stan zagospodarowania: niezagospodarowana rolniczo.

 

UWAGA:

 • na działkach znajduje się zadrzewienie i zakrzewienie. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu,
 • na działce nr 18 posadowione są słupy elektroenergetyczne,
 • przez teren działki nr 27/1 przebiega nieewidencjonowana droga,
 • działki nr 18, 20, 27/1, 32, 33/2 graniczą z rowami melioracyjnymi, które są urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych,
 • do działek nr 18, 25 brak ewidencyjnie wytyczonego dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Wydzierżawiającego z tego tytułu,
 • na terenie działki nr 25 zlokalizowana jest studnia bez numeru inwentarzowego,
 • do działek nr 20, 27/1 w terenie utrudniony dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do

54-610 – Wrocław, Ulica – Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl

 

 

Wydzierżawiającego z tego tytułu,

 • działki są ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm.). W związku z powyższym zachodzi możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w części lub w całości, w przypadku wniosku KZN o przekazanie nieruchomości,
 • działka nr 33/2 objęta jest postanowieniami umowy nr WRO.WKURiGZ.SGZ.022.242.2021.APL z dnia 26.10.2021r. zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu  a DL INVEST GROUP XXXIV Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na podstawie ww. umowy na działce nr 33/2 Nowa Wieś przeprowadzane są roboty budowlane związane z ułożeniem doziemnie sieci wodociągowej o długości odcinka około 5 mb. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście Właściciela urządzeń na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie,
 • działka nr 18 objęta jest postanowieniami umowy nr WR.SGZ.MB.3272.2.198.2014.MŚ z dnia 23.06.2014r. zawartej pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Na podstawie ww. umowy przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z przebudową linii napowietrznej SN 20 kV L-243 na ul Jaworzyńskiej w Legnicy. Na działce nr 18 Nowa Wieś planowana jest budowa linii kablowej SN 20 kV o długości 19,5m oraz budowa linii napowietrznej SN 20 kV na konstrukcjach wąskich o szerokości 1m- długości 18m. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście TD S.A. na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie,
 • zgodnie z art.40 ust.2 UoGNSP na wniosek dzierżawcy KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie, dla nieruchomości odłogowanych przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy- ze względu na stan wydzierżawianej nieruchomości. W okresie zwolnienia Dzierżawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot dzierżawy do umówionego użytku tj. zgodnie z ewidencją gruntów. W tym okresie Dzierżawca powinien ponieść udokumentowane i uzgodnione z KOWR nakłady na przedmiot dzierżawy, wg. wykazu rzeczowego i finansowego, który zostanie określony w  postanowieniach umowy dzierżawy. Warunkiem zwolnienia z czynszu będzie uznanie przez KOWR wykonanych przez Dzierżawcę nakładów.

 

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 10.09.2024 roku z możliwością przedłużenia

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 33,44 dt pszenicy

Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy

Wadium: 5 000,00 zł

 

2.Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:

Obręb Nowa Wieś, miasto Legnica, powiat legnicki województwo dolnośląskie dz. 15/3, 29/9 (AM 1), 38/11, 41/2, 47 (AM 2).

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,4379 ha (użytki rolne: 2,4379 ha) w tym:

 • Grunty orne o pow. 2,1725 ha, w klasach: RII- 0,0500 ha, RIIIa- 0,0017 ha, RIIIb- 1,0430 ha, RIVb- 0,2153 ha, RV- 0,8625 ha,
 • Łąki trwałe o pow. 0,1986 ha, w klasie: ŁVI- 0,1986 ha, Grunty pod rowami o pow. W- 0,0668 ha.

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość położona jest w II okręgu podatkowym.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1L/00083156/9 przez WKW Sądu Rejonowego  w Legnicy                                                                                                                             .

 

Zgodnie z zapisami w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia

29.09.2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 289, poz. 3150 z dnia 31.10.2008 r.) nieruchomość posiada przeznaczenie: dz. 29/9, 38/11, 41/2, 47- 4PU, 6PU- tereny produkcyjno-usługowe; dz. 15/3- 5PU, 6PU- terenyprodukcyjno-usługowe, 8KDW- tereny drogi wewnętrznej.

 

Stan zagospodarowania: niezagospodarowana rolniczo.

 

UWAGA:

 • na działkach nr 15/3, 29/9, 38/11, 41/2, 47 znajduje się zadrzewienie i zakrzewienie. Bez zgody Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu,

 • na terenie działki nr 41/2 zlokalizowane są studnie bez numeru inwentarzowego,
 • przez teren działki nr 15/3 przebiega nieewidencjonowana droga,
 • przez teren działki nr 38/11, 15/3 przebiega linia elektroenergetyczna,
 • w skład działki nr 41/2 wchodzi rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r.,  w odniesieniu do wód publicznych,
 • działki nr 41/2, 47 graniczą z rowem melioracyjnym, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych,
 • działki są ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm.). W związku z powyższym zachodzi możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w części lub w całości, w przypadku wniosku KZN o przekazanie nieruchomości,
 • działka nr 15/3, 41/2 objęta jest postanowieniami umowy nr WR.SGZ.MB.3272.2.198.2014.MŚ z dnia 23.06.2014r. zawartej pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Na podstawie ww. umowy przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z przebudową linii napowietrznej SN 20 kV L-243 na ul Jaworzyńskiej w Legnicy. Na działce nr 15/3 Nowa Wieś planowana jest budowa linii kablowej SN 20 kV o długości 21 m oraz budowa linii napowietrznej SN 20 kV na konstrukcjach wąskich o szerokości 1m- długości 20,5 m. Na działce nr 41/2 Nowa Wieś planowany demontaż linii napowietrznej SN 20 kV- przewodów i słupów. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście TD S.A. na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie,
 • zgodnie z art.40 ust.2 UoGNSP na wniosek dzierżawcy KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie, dla nieruchomości odłogowanych przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy- ze względu na stan wydzierżawianej nieruchomości. W okresie zwolnienia Dzierżawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot dzierżawy do umówionego użytku tj. zgodnie z ewidencją gruntów. W tym okresie Dzierżawca powinien ponieść udokumentowane i uzgodnione z KOWR nakłady na przedmiot dzierżawy, wg. wykazu rzeczowego i finansowego, który zostanie określony w  postanowieniach umowy dzierżawy. Warunkiem zwolnienia z czynszu będzie uznanie przez KOWR wykonanych przez Dzierżawcę nakładów.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 10.09.2024 roku z możliwością przedłużenia

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 10,28 dt pszenicy

Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy

Wadium: 1 580,00 zł

 

3.Nieruchomość nierolna, niezabudowana położona w:

Obręb Nowa Wieś, miasto Legnica, powiat legnicki województwo dolnośląskie dz. 60/3, 61/3 (AM3), 75/1, 75/3 (AM 5).

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,3831 ha (użytki rolne: 3,2464 ha) w tym:

 • Grunty orne o pow. 3,0955 ha, w klasie: RV- 3,0955 ha,
 • Pastwiska trwałe o pow. 0,0329 ha, w klasie: PsV- 0,0329 ha,
 • Grunty pod rowami o pow. W- 0,1180 ha,
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. Lz-0,1367 ha.

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość położona jest w II okręgu podatkowym.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1L/00083156/9 przez WKW Sądu Rejonowego  w Legnicy                                                                                                                             .

 

Zgodnie z zapisami w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29.09.2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 289, poz. 3150 z dnia 31.10.2008 r.) nieruchomość posiada przeznaczenie: dz. 75/1-5PU- tereny produkcyjno-usługowe; dz. 60/3, 61/3- 3ZE- tereny zieleni nieurządzonej;75/3- 3ZE- tereny zieleni nieurządzonej, 1WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych- rowy, cieki.

 

Stan zagospodarowania: niezagospodarowana rolniczo.

 

UWAGA:

 • na działkach znajduje się zadrzewienie i zakrzewienie. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu,
 • przez teren działki nr 60/1 przebiega nieewidencjonowana droga,
 • działki nr 75/1, 75/3 graniczą z rowami melioracyjnymi, które są urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych,
 • przez działkę nr 75/3 przebiega nieewidencjonowany rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych,
 • do działek nr 60/3 brak ewidencyjnie wytyczonego dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Wydzierżawiającego z tego tytułu,
 • działki są ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm.). W związku z powyższym zachodzi możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w części lub w całości, w przypadku wniosku KZN o przekazanie nieruchomości,
 • zgodnie z art.40 ust.2 UoGNSP na wniosek dzierżawcy KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie, dla nieruchomości odłogowanych przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy- ze względu na stan wydzierżawianej nieruchomości. W okresie zwolnienia Dzierżawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot dzierżawy do umówionego użytku tj. zgodnie z ewidencją gruntów. W tym okresie Dzierżawca powinien ponieść udokumentowane i uzgodnione z KOWR nakłady na przedmiot dzierżawy, wg. wykazu rzeczowego i finansowego, który zostanie określony w  postanowieniach umowy dzierżawy. Warunkiem zwolnienia z czynszu będzie uznanie przez KOWR wykonanych przez Dzierżawcę nakładów.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 10.09.2024 roku z możliwością przedłużenia

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5,30 dt pszenicy

Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy

Wadium: 815,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2022 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, o godz. 09:30

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od  25.07.2022r. do  05.08.2022 r. w dni robocze  w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Z-cą Kierownika SZ w SZ w Legnicy tel. (71) 35 63 919.

 

– zgodnie z art. 29 ust.3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziałupodmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR (ANR), Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia RolnictwaOT Wrocławul. Mińska 60, 54-610 Wrocławnr rachunku 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR do dnia  05.08.2022 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

 

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należyzłożyć pisemne oświadczenia:

 1. o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
 2. o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz o przyjęciu do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt KOWR oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
 3. o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 4. o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 5. że przystępujący do przetargu nie władają lub nie władali nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuścili.
 6. o przyjęciu do wiadomości, że na działkach znajduje się zadrzewienie i zakrzewienie. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1, 3,
 7. o przyjęciu do wiadomości, że na działce nr 18 posadowione są słupy elektroenergetyczne oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 8. o przyjęciu do wiadomości, że przez teren działki nr 27/1 przebiega nieewidencjonowana droga oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 9. o przyjęciu do wiadomości, że działki nr 18, 20, 27/1, 32, 33/2 graniczą z rowami melioracyjnymi, które są urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 10. o przyjęciu do wiadomości, że do działek nr 18, 25 brak ewidencyjnie wytyczonego dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Wydzierżawiającego z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 11. o przyjęciu do wiadomości, że na terenie działki nr 25 zlokalizowana jest studnia bez numeru inwentarzowego oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 12. o przyjęciu do wiadomości, że do działek nr 20, 27/1 w terenie utrudniony dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Wydzierżawiającego z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 13. o przyjęciu do wiadomości, że działki są ujęte w wykazie nieruchomości prowadzonym przez KOWR na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm.). W związku z powyższym zachodzi możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w części lub w całości, w przypadku wniosku KZN o przekazanie nieruchomości oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1, 2, 3,
 14. o przyjęciu do wiadomości, że działka nr 33/2 objęta jest postanowieniami umowy nr WRO.WKURiGZ.SGZ.022.242.2021.APL z dnia 26.10.2021r. zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu a DL INVEST GROUP XXXIV Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na podstawie ww. umowy na działce nr 33/2 Nowa Wieś przeprowadzane są roboty budowlane związane z ułożeniem doziemnie sieci wodociągowej o długości odcinka około 5 mb. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście Właściciela urządzeń na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 15. o przyjęciu do wiadomości, że działka nr 18 objęta jest postanowieniami umowy nr WR.SGZ.MB.3272.2.198.2014.MŚ z dnia 23.06.2014r. zawartej pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Na podstawie ww. umowy przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z przebudową linii napowietrznej SN 20 kV L-243 na ul Jaworzyńskiej w Legnicy. Na działce nr 18 Nowa Wieś planowana jest budowa linii kablowej SN 20 kV o długości 19,5m oraz budowa linii napowietrznej SN 20 kV na konstrukcjach wąskich o szerokości 1m- długości 18m. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście TD S.A. na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 1,
 16. o przyjęciu do wiadomości, że na działkach nr 15/3, 29/9, 38/11, 41/2, 47 znajduje się zadrzewienie i zakrzewienie. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 17. o przyjęciu do wiadomości, że na terenie działki nr 41/2 zlokalizowane są studnie bez numeru inwentarzowego oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 18. o przyjęciu do wiadomości, że przez teren działki nr 15/3 przebiega nieewidencjonowana droga oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 19. o przyjęciu do wiadomości, że przez teren działki nr 38/11, 15/3 przebiega linia elektroenergetyczna oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 20. o przyjęciu do wiadomości, że w skład działki nr 41/2 wchodzi rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 21. o przyjęciu do wiadomości, że działki nr 41/2, 47 graniczą z rowem melioracyjnym, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 22. o przyjęciu do wiadomości, że działka nr 15/3, 41/2 objęta jest postanowieniami umowy nr WR.SGZ.MB.3272.2.198.2014.MŚ z dnia 23.06.2014r. zawartej pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Na podstawie ww. umowy przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z przebudową linii napowietrznej SN 20 kV L-243 na ul Jaworzyńskiej w Legnicy. Na działce nr 15/3 Nowa Wieś planowana jest budowa linii kablowej SN 20 kV o długości 21 m oraz budowa linii napowietrznej SN 20 kV na konstrukcjach wąskich o szerokości 1m- długości 20,5 m. Na działce nr 41/2 Nowa Wieś planowany demontaż linii napowietrznej SN 20 kV- przewodów i słupów. Na mocy przedmiotowej umowy KOWR wyraził zgodę na wejście TD S.A. na przedmiotową nieruchomość na warunkach określonych w powołanej umowie dla wykonania prac i robót budowlanych niezbędnych dla zrealizowania inwestycji. Po zakończeniu prac KOWR ustanowi na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości na warunkach określonych w przedmiotowej umowie oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 2,
 23. o przyjęciu do wiadomości, że przez teren działki nr 60/1 przebiega nieewidencjonowana droga oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 3,
 24. o przyjęciu do wiadomości, że działki nr 75/1, 75/3 graniczą z rowami melioracyjnymi, które są urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 3,
 25. o przyjęciu do wiadomości, że przez działkę nr 75/3 przebiega nieewidencjonowany rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., w odniesieniu do wód publicznych oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 3,
 26. o przyjęciu do wiadomości, że do działki nr 60/3 brak ewidencyjnie wytyczonego dojazdu. Przyszły Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni sobie dojazd do wydzierżawianej nieruchomości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Wydzierżawiającego z tego tytułu oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec KOWR z tego tytułu- dot. nieruchomości nr 3.

 

Pozostałe warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem.

 

UWAGA: wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu,
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy,
 3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 7-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę  po zakończeniu przetargu. 

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku  w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.

4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego przekroczy równowartość

150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym.

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

 

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2017.682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia, KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i zatrzyma wadium.

 

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 7-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

1.uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności;

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

 

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

– do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR lub – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

 

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez KOWR umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

 

UWAGA:Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonaćna koszt dzierżawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie uwzględnienia wniesionego zastrzeżenia na czynności przetargowe, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg, lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo unieważnia przetarg.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 25.07.2022 roku do 09.08.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta w Legnicy, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl. oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz.1182) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
 • Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 – poz. 817 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pani/Pana.
 • dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz. 817 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można  się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie

Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199, tel. 71-35-63-919 wew. 426, Sporządziła: Małgorzata Domańska

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/322371

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.82 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 08:15

# 6528 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,63 ha

Powiat: oławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 23 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6513 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6511 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,02 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu